PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Incrementar la participació dels ajuntaments metropolitans en les activitats internacionals i de cooperació de l'AMB
 • Fomentar la participació dels ajuntaments metropolitans en els projectes i activitats internacionals i de cooperació de l'AMB.
 • Impulsar, assessorar i coordinar accions de cooperació i educació per la ciutadania global (ECG) amb els ajuntaments metropolitans (projectes de cooperació coordinada, accions formatives i d'intercanvi i el programa metropolità Tenim Drets, Teixim Llibertats).

Llegir més

2

Suports

Fons de finançament de la Unió Europea

| Autor/a: AMB

Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics metropolitans
 • Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya.
 • Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit europeu i de cooperació internacional.
 • Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027.

Llegir més

0

Suports

Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de l'AMB
 • Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment.
 • Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.

Llegir més

0

Suports

Col·laboració amb centres de recerca

| Autor/a: AMB

Articular la participació, el debat i la col·laboració amb altres entitats
 • Establir mecanismes de col·laboració amb les universitats, centres de recerca i entitats del sector per a la promoció i recerca de solucions innovadores per a la millora de la governança i la qualitat metropolitana.
 • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per optimitzar les aportacions del PEMB, l'IERMB i Barcelona Regional als àmbits de gestió metropolitans.
 • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
 • Continuar les accions de dinamització i participació mitjançant les taules de participació i debat de les diverses àrees de gestió de l'AMB.

Llegir més

1

Suports

Assistència tècnica als ajuntaments

| Autor/a: AMB

Oferir cooperació i assistència tècnica als ajuntaments en la redacció de projectes i figures de planejament amb incidència metropolitana
 • Atendre i respondre totes les peticions de cooperació i assistència tècnica, ja sigui assumint-les com a nous projectes per desenvolupar, integrant-les en projectes existents (inclòs el PDU) o bé rebutjant-les justificadament si les peticions no tenen incidència metropolitana.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei de Planejament Urbanístic per tal que siguin els adequats a les peticions de cooperació i assistència tècnica als ajuntaments. 

Llegir més

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

0

Suports

Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, instant altres administracions a atendre les seves obligacions respecte de les competències de l'AMB
 • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públic urbans, especialment en ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, amb el traspàs de la titularitat i gestió d'aquests serveis i la garantia de sostenibilitat econòmica.
 • Demanar a la Generalitat de Catalunya la programació del traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen majoritàriament dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'integrar-los en una única xarxa metropolitana, incloent-hi una dotació econòmica que en garanteixi la sostenibilitat econòmica.

Llegir més

0

Suports

Estendre el transport metropolità

| Autor/a: AMB

Estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en oferta i qualitat entre municipis i barris, màxima eficiència i sostenibilitat financera
 • Gestionar els serveis de transport públic —tant urbà com interurbà— de la segona corona que altres administracions traspassin a l'AMB d'acord amb els estàndards de qualitat i eficiència econòmica dels serveis de transport públic metropolitans.

Llegir més

0

Suports

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Millorar els sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris.
 • Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d'àrees d'activitat econòmica.
 • Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d'activitat econòmica.
 • Millorar projectes relacionats amb l'àmbit de l'associacionisme del teixit productiu com a mesura per potenciar els agents d'interlocució territorial i municipal.

Llegir més

0

Suports

Cohesió social i vulnerabilitat

| Autor/a: AMB

Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat
 • Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i garantia alimentària).
 • Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social metropolitana.
 • Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials.
 • Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària.
 • Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
 • Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una perspectiva de gènere.
 • Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.
 • Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana.

Llegir més

1

Suports

Administració eficient i sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible
 • Continuar implementant mesures de millora de l'eficiència energètica als edificis de l'AMB.
 • Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics.
 • Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.
 • Impulsar el pla de carrera per als treballadors i treballadores de la institució.
 • Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.
 • Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de rebaixar tant com es pugui la temporalitat del personal.
 • Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l'àmbit de l' AMB mitjançant Barcelona Energia (l'operador energètic metropolità).
 • Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, segons decret la Generalitat.

Llegir més

0

Suports

Patrimoni construït i paisatge cultural

| Autor/a: AMB

Promocionar el patrimoni construït i el paisatge cultural
 • Col·laborar amb els municipis per a l'inventari del patrimoni construït i el paisatge cultural i la creació dels itineraris patrimonials metropolitans.
 • Concertar amb altres organismes, programes i línies de subvenció nacionals i transnacionals i preparació de projectes FEDER en la línia de la valorització i conservació del patrimoni cultural i industrial.

Llegir més

15