Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

Creació conjuntament amb els municipis metropolitans d'un pla d'ajuts per la promoció de l'estalvi energètic en els comerços, les comunitats de propietaris i els habitatges .  Oferint assessorament energètic a la ciutadania (oficines energètiques municipals), de manera que permeti al conjunt de la ciutadania defensar-se contra l'abus de la contractació de potencies excesives, tarifes incorrectes, i sobre tot reduir el consum d'energia en els habitatges .
Aquest pla evidentment hauria d'esser complementari a altres plans ja existents com el de pobressa energètica.
Aqueta acció permetria millorar els objectius de reducció del consum energètic en aquest cas de caracter privat a totes les ciutats metropolitanes,  en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, permetent a l'hora alliberar les economies domestiques d'una càrrega energètica abusiva en molts casos.

Llegir més

14

Suports

Pilar Vicente Vara

La Llei del Sòl i Rehabilitació urbana preveu eines legals de rehabilitació, regeneració i renovació urbana per tal que aquestes actuacions NO ENCAREIXIN encara més el preu dels immobles: 

a) Contracte de cessió, amb facultat d'arrendament o atorgament de dret d'explotació a tercers, de finques urbanes o d'elements d'aquestes per temps determinat a canvi del pagament ajornat de la part del cost que correspongui abonar als propietaris de les finques.

b) Contracte de permuta o cessió de terrenys o de part de l'edificació subjecta a rehabilitació per determinada edificació futura.

c) Contracte d'arrendament o cessió d'ús de local, vivenda o qualsevol altre element d'un edifici per termini determinat a canvi de pagament per l'arrendatari o cessionari del pagament de tots o d'algun dels següents conceptes: impostos, taxes, quotes a la comunitat o agrupació de comunitats de propietaris o de la cooperativa, despeses de conservació i obres de rehabilitació i regeneració i renovació urbanes.

d) Conveni d'explotació conjunta de l'immoble o de parts del mateix.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

6

Suports

AMB

Gestió òptima de l'habitatge

| Autor/a: AMB

Promoure la gestió òptima de l'habitatge, tant públic com privat buit, per a ús social.
 • Desplegar un reglament metropolità específic en l'àmbit del lloguer de l'habitatge social amb paràmetres de participació, i també un contracte social.
 • Gestionar de manera eficient el parc de lloguer (públic i privat), ajudant a superar les situacions de vulnerabilitat i facilitant una rotació raonable de l'habitatge per a nous demandants.
 • Avaluar periòdicament les empreses d'habitatge públic municipals sota uns paràmetres comuns d'eficiència, eficàcia i resultats, i exercir l'auditoria metropolitana com a segell de garantia de bona gestió i praxis.

Llegir més

8

Suports

AMB

Parc d'habitatge públic

| Autor/a: AMB

Eixamplar el parc d'habitatge públic.
 • Estudiar la viabilitat de patrimoni i sòl públic per tal de satisfer la demanda i les necessitats d'habitatge protegit.
 • Concertar amb les entitats financeres, els grans propietaris d'habitatges i la SAREB les línies de treball per a fer possibles els projectes de nous habitatges de titularitat pública i de suport a la cessió d'habitatge privat per a ús social.
 • Concertar amb les propietats d'immobles buits la possibilitat de destinar-los a ús social amb garanties públiques.
 • Promoure i construir habitatges assequibles en les diferents formes d'accés, i permetre la redacció, construcció i gestió dels projectes corresponents.
 • Impulsar noves formes d'accés a l'habitatge: dret de superfície, masoveria urbana, propietat compartida, propietat temporal, cooperativa de cessió d'ús...

Llegir més

9

Suports

Incrementar l'oferta i disponibilitat d'habitatge per a lloguer social a l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Constituir un nou operador per a la construcció o adquisició d'habitatge per a la creació d'un parc públic metropolità d'habitatge de lloguer.
 • Treballar conjuntament amb els ajuntaments metropolitans per incrementar les borses d'habitatge social.
 • Explorar vies amb criteris de tarifació social metropolitana respecte al lloguer protegit.
 • Elaborar una política de prevenció de les emergències socials metropolitanes en qüestió d'habitatge a través de la gestió i coordinació de programes d'emergència social.

Llegir més

4

Suports

AMB

Observatori Metropolità de l'Habitatge

| Autor/a: AMB

Reforçar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge com a instrument d'anàlisi i suport a les polítiques públiques en aquesta matèria.
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge, demanda i proposta de mesures per a corregir els desequilibris, amb la cooperació del Consorci Metropolità de l'Habitatge.
 • Realitzar propostes sobre l'adaptabilitat a les noves realitats socials (familiars, demogràfiques, etc.) per garantir el manteniment d'una qualitat d'edificació d'acord amb els paràmetres de benestar i qualitat de vida.
 • Recollir informació relativa a l'exclusió social residencial (persones sense sostre, sen-se habitatge, amb habitatge insegur o inadequat), així com dades sobre desnonaments, emergències socials i diferències socials en els municipis metropolitans.
 • Realitzar estudis conjuntament amb els municipis sobre els nivells d'endeutament, l'increment de la morositat residencial metropolitana i el cens d'habitatges buits.
 • Aportar informació necessària, en matèria d'habitatge, per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).

Llegir més

6

Suports

AMB

Estratègia metropolitana de l'habitatge

| Autor/a: AMB

Impulsar l'estratègia metropolitana de l'habitatge tot coordinant el conjunt dels actors implicats per tal de consolidar el dret a l'habitatge.
 • Definir una política metropolitana d'habitatge fonamentada en programes específics de recuperació d'habitatges buits, rehabilitació extensiva, lloguer social i promoció d'habitatge assequible.
 • Implicar totes les administracions de l'àmbit metropolità per tal d'unificar criteris i estratègies respecte a les polítiques d'habitatge.

Llegir més

6

Suports

Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més

9