PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Assistència tècnica als ajuntaments

| Autor/a: AMB

Oferir cooperació i assistència tècnica als ajuntaments en la redacció de projectes i figures de planejament amb incidència metropolitana
 • Atendre i respondre totes les peticions de cooperació i assistència tècnica, ja sigui assumint-les com a nous projectes per desenvolupar, integrant-les en projectes existents (inclòs el PDU) o bé rebutjant-les justificadament si les peticions no tenen incidència metropolitana.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei de Planejament Urbanístic per tal que siguin els adequats a les peticions de cooperació i assistència tècnica als ajuntaments. 

Llegir més

0

Suports

Protecció de la legalitat urbanística

| Autor/a: AMB

Fer efectiu el desplegament del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística
 • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiu l'inici de la seva tasca amb les dates acordades als corresponents convenis.
 • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiva la continuació de la seva tasca un cop consolidats tots els convenis. 

Llegir més

1

Suports

Habitatge i PDU

| Autor/a: AMB

Incorporar, com a mecanisme de suport a les actuacions dutes a terme en habitatge, propostes específiques prioritàries del Pla director urbanístic metropolità relacionades amb la vertebració del territori
 • Assegurar una oferta d'habitatge assequible suficient per avançar en l'assoliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 • Proposar eines urbanístiques per a la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori, l'ordenació i la gestió de les vies metropolitanes, la reconversió d'antigues carreteres i les transformacions entorn dels grans nodes ferroviaris.
 • Incorporar l'ordenació dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

1

Suports

Pla director urbanístic metropolità

| Autor/a: AMB

Redactar el document tècnic del Pla director urbanístic metropolità, per a l'aprovació inicial
 • Redactar el document complet del Pla director urbanístic metropolità i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità.
 • Revisar el document complet del Pla director urbanístic metropolità, en funció de les al·legacions i informes obtinguts a partir de l'aprovació inicial, i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità. 

Llegir més

0

Suports

Plans, programes i projectes metropolitans

| Autor/a: AMB

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de l'àrea del Besòs.
 • Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució.
 • Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis.
 • Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.
 • Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes transnacionals.
 • Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions.
 • Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.
 • Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes.
 • Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents als plans i programes que ho necessitin.

Llegir més

5