PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Habitatge i PDU

| Autor/a: AMB

Incorporar, com a mecanisme de suport a les actuacions dutes a terme en habitatge, propostes específiques prioritàries del Pla director urbanístic metropolità relacionades amb la vertebració del territori
 • Assegurar una oferta d'habitatge assequible suficient per avançar en l'assoliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 • Proposar eines urbanístiques per a la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori, l'ordenació i la gestió de les vies metropolitanes, la reconversió d'antigues carreteres i les transformacions entorn dels grans nodes ferroviaris.
 • Incorporar l'ordenació dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

0

Suports

Operador energètic

| Autor/a: AMB

Contribuir a l'extensió dels serveis i a la gestió pública i comunitària de l'operador energètic
 • Fomentar la seva implementació als edificis públics de l'AMB i obrir-lo progressivament als usuaris residencials i comercials a tot l'àmbit metropolità.
 • Desenvolupar pilots de l'operador en 3 àmbits que permetin consolidar-lo: a) polígons industrials, b) barris amb criteris energètics i c) rehabilitacions energètiques.
 • Ampliar l'Observatori Metropolità de l'Energia amb la incorporació de cartografia energètica, renovació de balanços energètics municipals agregats i dades massives d'energia sobre Barcelona.
 • Implementar el model metropolità d'escoles NZEB.
 • Redactar el Pla director d'emmagatzematge a l'AMB 2023, un estudi de com, quan i on convé fer inversions en emmagatzematge els pròxims 4 anys, tenint en compte l'anàlisi del cicle de vida (LCA).

Llegir més

1

Suports

Pla clima i energia 2030

| Autor/a: AMB

Desenvolupar el Pla clima i energia 2030
 • Actualitzar i fer el seguiment del Pla clima i energia: fixació de nous objectius d'energia i noves accions, possible incorporació de l'horitzó 2050, estratègia per actualitzar les accions i introducció de la perspectiva de justícia climàtica en totes les accions proposades pel Pla.
 • Incorporar accions  hipocarbòniques en les principals licitacions del mandat i concretar els fons necessaris del Pla d'Inversions 2020-2023 per a les actuacions del Pla clima i energia 2030 i per a l'acció d'emergència climàtica. 

Llegir més

0

Suports

Transició energètica

| Autor/a: AMB

Impulsar polítiques de transició energètica mitjançant l'estalvi i la generació d'energia renovable, així com polítiques per fer front a l'emergència/crisi climàtica dins del Pla clima i energia 2030
 • Estudiar la vulnerabilitat climàtica del territori metropolità amb l'objectiu d'orientar les polítiques metropolitanes amb criteris de prioritat i justícia climàtica, a més dels ja existents, i elaborar estudis que permetin avançar en el coneixement de la prevenció i adaptació als impactes del canvi climàtic en el territori metropolità.
 • Constituir òrgans decisoris, de seguiment i d'assessorament per integrar la variable climàtica en totes les polítiques transversals de l'AMB (constitució de la taula metropolitana d'emergència climàtica). Fer un estudi per a la creació de un fons metropolità d'emergència climàtica.
 • Impulsar mesures de reducció i d'adaptació vinculades al verd i al blau no incloses fins ara en les línies de l'AMB: cobertes, mitgeres, murs i energia verds i accés a punts aigua en consonància amb els plans de recursos hídrics, etc. Mantenir l'estratègia de gestió del carboni.
 • Estudiar possibles fonts energia renovable diferents de les fotovoltaiques en instal·lacions del cicle de l'aigua.
 • Fomentar la coordinació a escala metropolitana i col·laborar en la implantació de xarxes locals de climatització, amb suport al desenvolupament de polítiques sobre xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc.
 • Desenvolupar cobertes biosolars, la xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc. com a mesura clau per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s'hi.
 • Redactar una ordenança tipus (o alternativa) que reguli els usos a les cobertes per a la millora ambiental de les ciutats metropolitanes (cobertes i murs verds + energia fotovoltaica).

Llegir més

1

Suports

Administració eficient i sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible
 • Continuar implementant mesures de millora de l'eficiència energètica als edificis de l'AMB.
 • Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics.
 • Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.
 • Impulsar el pla de carrera per als treballadors i treballadores de la institució.
 • Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.
 • Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de rebaixar tant com es pugui la temporalitat del personal.
 • Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l'àmbit de l' AMB mitjançant Barcelona Energia (l'operador energètic metropolità).
 • Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, segons decret la Generalitat.

Llegir més

5