Desenvolupament social i econòmic

ÀMBIT 3

Desenvolupament social i econòmic

La metròpolis de Barcelona ha d'aspirar a ser un exemple de territori d'oportunitats, que aposta decididament per combatre les desigualtats i treballa per la cohesió social, a través d'un creixement econòmic innovador i sostenible.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha de continuar treballant per combatre les desigualtats, i reforçar a la vegada la seva aposta pel talent i pels ecosistemes innovadors i emprenedors, en col·laboració amb totes les organitzacions públiques i privades, socials i empresarials, acadèmiques i del tercer sector, que ha portat a promoure amb èxit experiències de recerca, creativitat, ciència i innovació, i a la creació d'un model socioeconòmic pioner en termes de cohesió, integració, creixement inclusiu i sostenible plenament inscrits en els ODS.

A l'Acord de Govern que regeix l'actual Govern metropolità es recullen, entre altres principis, objectius que han d'orientar les polítiques de desenvolupament social i econòmic:
 • Impulsar una metròpolis com una xarxa de pobles i ciutats, territorialment vertebrada en un espai compartit per al benestar, la convivència i la igualtat d'oportunitats.
 • Promoure la cohesió social a la metròpolis mitjançant la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i socials. L'AMB orientarà les seves polítiques a combatre la vulnerabilitat i l'exclusió social.
 • Afavorir les iniciatives d'impuls econòmic al territori juntament amb les relatives a la captació d'inversió i talent, el suport a la innovació, la recerca i digitalització, així com iniciatives de proximitat i del bé comú. Apostar per polítiques econòmiques de generació i millora del teixit productiu que incideixin en àmbits d'economia verda i circular, economia cooperativa, social i solidària… de manera respectuosa amb el medi ambient i fent prevaldre la generació d'ocupació estable i de qualitat.
 • Promocionar la identitat metropolitana de la marca Barcelona.
 • Continuar la política de suport a les empreses i a l'emprenedoria sobre la base de noves capacitacions empresarials i professionals.
En el context actual, doncs, s'impulsarà i s'ampliarà el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, format pel Programa metropolità de dinamització del mercat de treball i pel Programa metropolità de foment de la cohesió social, ambdós inspirats en els plans que s'han desenvolupat en els darrers mandats, que queden configurats amb un total de 10 línies de treball (projectes singulars; orientació i formació; emprenedoria; plans d'ocupació; suport a la contractació per a empreses i entitats; cohesió, convivència i seguretat; llars vulnerables; accessibilitat universal; gènere i identitat, i, finalment, garantia alimentària).

Junt amb aquestes línies, s'impulsarà la concertació i la cooperació amb els municipis en àmbits que sobrepassen l'esfera local, com poden ser el sensellarisme, la protecció social primària, les polítiques de joves, la convivència social, la cultura, etc., tot en el marc d'un espai metropolità de coordinació de polítiques socials i de concertació amb els agents socials i entitats del tercer sector.

Per respondre a aquesta realitat descrita es proposen les següents línies d'intervenció:
 • Cap a un territori cohesionat socialment, que combat les desigualtats i que promou el ple accés als serveis bàsics per a la població metropolitana.
 • Potenciació de l'Agència metropolitana de Desenvolupament Econòmic per promoure un creixement inclusiu al territori metropolità.
Cap a un territori cohesionat socialment, que combat les desigualtats i que promou el ple accés als serveis bàsics per a la població metropolitana
ODS 1
 
ODS 2
 
ODS 4
 
ODS 5
 
ODS 7
 
ODS 8
 
ODS 10
ODS 17
 • Objectiu 9.1. Implementar mesures de suport als ajuntaments que garanteixin l'ocupabilitat i la inserció laboral de la població
  Actuacions

  9.1.1. Implementar el Programa metropolità de dinamització del mercat de treball (projectes singulars, orientació i formació, emprenedoria, plans d'ocupació, i suport a la contractació per a empreses i entitats).

  9.1.2. Impulsar el coneixement, l'anàlisi i la recerca aplicada en l'àmbit de la formació professional (FP).

  9.1.3. Difondre la formació professional amb accions per visibilitzar-la com una opció de futur.
 • Objectiu 9.2. Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat
  Actuacions

  9.2.1. Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i garantia alimentària).

  9.2.2. Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social metropolitana.

  9.2.3. Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials.

  9.2.4. Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària.

  9.2.5. Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

  9.2.6. Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una perspectiva de gènere.

  9.2.7. Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.

  9.2.8. Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana.
 • Objectiu 9.3. Reduir les desigualtats, evitar la polarització social, garantir processos d'integració de tots els sectors de la població
  Actuacions

  9.3.1. Sensibilitzar la ciutadania i el conjunt dels serveis de l'AMB en relació amb les necessitats específiques de les persones amb discapacitat i promoure la millora de l'accessibilitat.

  9.3.2. Establir aliances territorials i temàtiques de referència en polítiques de gènere i identitat.

  9.3.3. Promocionar i difondre els serveis adreçats als col·lectius de joves i de gent gran de l'àmbit metropolità.
 • Objectiu 9.4. Promoure el coneixement d'estudis en l'àmbit de la convivència, la prevenció i la seguretat urbana del territori metropolità
  Actuacions

  9.4.1. Elaborar estudis i anàlisis sobre usos convivencials de l'espai públic.

  9.4.2. Redactar una guia de recomanacions en l'àmbit de la convivència sobre pràctiques i vida quotidiana.
 • Objectiu 9.5. Aprofundir en la perspectiva d'estratègies i polítiques de gènere
  Actuacions

  9.5.1. Posar en marxa d'una taula d'intercanvi i coordinació municipal en matèria de serveis municipals de denúncia i acompanyament en casos de violència masclista i LGTBI-fòbia.

  9.5.2. Fomentar iniciatives innovadores que afavoreixin la participació política i social de les dones en tots els programes metropolitans, especialment els de polítiques socials, desenvolupament econòmic, espai públic, medi ambient, mobilitat, i en tots aquells programes que puguin incorporar la perspectiva de gènere i la mirada feminista en la implementació.

  9.5.3. Incorporar en el programa d'FP iniciatives que promoguin i facilitin una participació més elevada de les dones en les professions científiques i tècniques.

  9.5.4. Impulsar projectes pilot i innovadors (especialment R+D+I) que explorin noves fórmules per promoure el desenvolupament de la igualtat i la transversalitat de gènere dins l'organització municipal.

  9.5.5. Potenciar el talent femení mitjançant el suport a projectes que creïn noves maneres d'oferir, ampliar i capacitar els col·lectius de dones en competències transversals digitals, lingüístiques, de lideratge i directives.

  9.5.6. Donar suport, des del Programa metropolità de foment de la cohesió social, a projectes destinats a fomentar la conciliació del temps de la vida familiar i la laboral i a promoure accions que posin en valor el temps de les persones, i l'impuls de xarxes d'empreses i organitzacions que promoguin la igualtat i la conciliació.
Potenciació de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament econòmic per promoure un creixement inclusiu al territori metropolità
ODS 4
 
ODS 7
 
ODS 8
 
ODS 9
 
ODS 10
 
ODS 12
 
ODS 17
 • Objectiu 10.1. Enfortir l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
  Actuacions

  10.1.1. Fomentar un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, d'ocupació, d'innovació social i tecnològica i d'impuls de noves economies locals emergents.

  10.1.2. Impulsar polítiques de concertació amb els actors socials i econòmics per al desplegament de les estratègies de desenvolupament econòmic del territori dins de l'àmbit de l'AMB i amb la vocació de coordinar-se més amb la regió metropolitana.

  10.1.3. Continuar els programes i les polítiques destinats al suport empresarial i industrial al territori metropolità.

  10.1.4. Realitzar un catàleg de serveis en matèria de desenvolupament econòmic.

  10.1.5. Incorporar criteris de despesa pública intel·ligent a l'àrea de Serveis Generals de l'AMB com una eina més al servei dels objectius del PAM 2019-2023 (criteris socials i ambientals, compra pública innovadora).

  10.1.6. Consolidar i millorar les eines de suport, informació i geolocalització (portals web) per a les empreses i ajuntaments, per a la captació d'inversió, sobre informació econòmica d'interès metropolità i sobre la situació del parc immobiliari i empresarial.
 • Objectiu 10.2. Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
  Actuacions

  10.2.1. Millorar els sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris.

  10.2.2. Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d'àrees d'activitat econòmica.

  10.2.3. Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d'activitat econòmica.

  10.2.4. Millorar projectes relacionats amb l'àmbit de l'associacionisme del teixit productiu com a mesura per potenciar els agents d'interlocució territorial i municipal.
 • Objectiu 10.3. Promocionar la identitat metropolitana dins la marca Barcelona i la internacionalització de l'economia
  Actuacions

  10.3.1. Desenvolupar una estratègia turística d'àmbit metropolità amb la finalitat de posicionar el territori com una destinació turística intel·ligent (DTI). Aquesta estratègia permetrà fomentar la identitat metropolitana i desenvolupar la promoció específica del patrimoni local i del turisme smart sostenible i de qualitat metropolità.

  10.3.2. Impulsar accions d'internacionalització de l'economia amb els municipis metropolitans per a la captació d'inversions en els mercats internacionals i locals, d'ajut a la retenció d'inversions al territori metropolità i de suport a l'elaboració de portafolis locals d'inversió.

  10.3.3. Potenciar i enfortir la capacitat productiva i exportadora del teixit empresarial i donar suport i assistència empresarial per a l'exportació, amb l'objectiu de consolidar i augmentar la presència d'empreses metropolitanes en els mercats exteriors.

  10.3.4. Fomentar la presència dels municipis metropolitans i del seu teixit empresarial a l'exterior, tant en projectes com en missions internacionals.

  10.3.5. Consolidar la presència de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en les principals fires i espais de reflexió en matèria de desenvolupament econòmic i com a expositor dels municipis metropolitans i a la vegada amb el seu propi portafolis de serveis.
 • Objectiu 10.4. Impulsar la innovació, especialment responent als reptes d'innovació social i la indústria 4.0
  Actuacions

  10.4.1. Establir un hub-ecosistema-xarxa de centres d'innovació especialitzats i de referència que posi en comú els projectes del territori i cercar sinergies i col·laboracions publicoprivades que afavoreixin l'impuls econòmic metropolità, la projecció de la recerca i la captació de talent.

  10.4.2. Impulsar el territori metropolità com una referència i un punt de trobada en tecnologia, a escala internacional.

  10.4.3. Estendre les pràctiques d'innovació econòmica mitjançant el suport a la figura dels agents d'innovació.

  10.4.4. Impulsar plans estratègics d'innovació que permetin identificar i analitzar les principals necessitats per al desenvolupament de la innovació a les ciutats del territori metropolità.

  10.4.5. Facilitar la modernització del teixit empresarial a través d'acompanyaments especialitzats en matèria de digitalització i indústria 4.0.

  10.4.6. Facilitar la modernització i generació de nous espais de creació digital (fablabs) per mitjà d'incentius concrets amb l'objectiu de fomentar la cultura maker.

  10.4.7. Fomentar l'accés i l'ús de les dades obertes de l'àmbit metropolità.
 • Objectiu 10.5. Impulsar la sostenibilitat ambiental de les activitats econòmiques com a factor de competitivitat de l'economia metropolitana
  Actuacions

  10.5.1. Potenciar la Plataforma de recursos circulars i el servei de suport a l'economia verda i circular com a espais de referència per a l'impuls de les estratègies d'economia circular entre les administracions i empreses metropolitanes, en línia amb les propostes del Pla clima i energia.

  10.5.2. Avaluar, amb l'Àrea d'Ecologia, la viabilitat de la creació de la figura del gestor energètic metropolità específicament pel que fa a l'assistència a les empreses metropolitanes i al finançament de projectes per a la transició energètica.

  10.5.3. Avaluar els impactes econòmics del canvi climàtic al territori metropolità per tal de quantificar monetàriament els riscos i les mesures necessàries per fer-hi front, d'acord amb el marc metodològic i conceptual de l'economia del canvi climàtic i arrenglerat amb el Pla clima i energia 2030 de l'AMB.

  10.5.4. Analitzar l'activitat econòmica relacionada amb el mar i la costa metropolitana (economia blava) com a base per al desenvolupament d'un pla específic de foment de l'economia blava metropolitana coordinada amb el projecte LITOMET i l'Estratègia marítima de Catalunya 2030.
 • Objectiu 10.6. Continuar desplegant una política alimentària d'abast metropolità
  Actuacions

  10.6.1. Impulsar el document tècnic participat per diferents departaments de l'AMB «Avaluació i proposta per a una política alimentària de l'AMB» perquè es converteixi en el full de ruta de les polítiques alimentàries de l'AMB. En el marc d'aquest document, es proposarà la creació d'un equip interdepartamental per a l'impuls i coordinació de les polítiques alimentàries de l'AMB.

  10.6.2. Ampliar el projecte dels menjadors escolars amb productes de proximitat i ecològics.

  10.6.3. Incentivar el producte fresc i de proximitat als mercats municipals i el mercat de pagès.

  10.6.4. Preservar i impulsar la producció agrícola fomentant els aliments de proximitat i els canals curts de comercialització.

  10.6.5. Impulsar la creació de l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona, amb el concurs dels diferents agents públics i privats, com a àmbit d'avaluació, proposta i diàleg per al desenvolupament de les polítiques alimentàries locals del territori metropolità.

  10.6.6. Avaluar la creació d'un contracte agrari per a les activitats agroforestals del territori metropolità, que permeti recuperar espais per a la producció agrícola i les infraestructures agroforestals de manera que contribueixi a mantenir el patrimoni i a gestionar correctament els boscos.

  10.6.7. Analitzar la dimensió ambiental del sistema alimentari metropolità i de l'impacte que té el canvi climàtic amb l'objectiu d'establir accions que n'afavoreixin la resiliència i la sostenibilitat ambiental.

  10.6.8. Crear una línia de suport per a programes d'incubació de nous productors agraris, de suport a la creació de noves explotacions agràries i ramaderes i per al relleu generacional en les existents.

  10.6.9. Desenvolupar el pla d'acció vers la capital mundial de l'alimentació amb perspectiva metropolitana amb la col·laboració del PEMB i de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB.
 • Objectiu 10.7. Impulsar l'economia cooperativa social i solidària com a estratègia de reforç del capital social, de les economies comunitàries i de resiliència de la societat metropolitana
  Actuacions

  10.7.1. Impulsar el mapa d'experiències de l'economia cooperativa social i solidària (ECSS) al territori metropolità, una eina que ha de permetre conèixer l'impacte social i econòmic d'aquestes pràctiques econòmiques a través d'estudis periòdics específics i que es convertirà en un centre de recursos.

  10.7.2. Reforçar els ajuts per a la creació de noves activitats econòmiques en l'àmbit de l'ECSS i impulsar nous mecanismes de finançament per a aquestes pràctiques. econòmiques.

  10.7.3. Fomentar les experiències d'economia col·laborativa que, d'acord amb la forma de gestió que adoptin i la seva finalitat, siguin iniciatives d'ECSS.

  10.7.4. Donar suport als projectes de moneda complementària existents al territori i avaluar-ne la potencialitat per impulsar el creixement sostenible de les economies comunitàries.
     
  10.7.5. Avaluar la creació d'un segell acreditatiu de l'economia cooperativa, social i solidària al territori metropolità com a estratègia per a la diferenciació i foment entre els consumidors finals d'aquestes pràctiques econòmiques.
 • Objectiu 10.8. Fomentar l'emprenedoria, el talent jove i el talent femení
  Actuacions

  10.8.1. Seleccionar i impulsar iniciatives innovadores d'emprenedoria social i tecnològica que potenciïn especialment les proposades per joves i dones.

  10.8.2. Potenciar el talent femení donant suport singular a projectes que creïn noves maneres d'oferir, ampliar i capacitar en competències digitals, lingüístiques, de lideratge i directives els col·lectius de dones.

  10.8.3. Apropar el talent jove a les empreses amb projectes com l'Innobús metropolità i el MetròpolisFPLab.

  10.8.4. Promoure la trobada entre empreses i centres educatius de formació professional, amb l'objectiu de generar valor econòmic, social i cultural del territori metropolità.

  10.8.5. Contribuir a fer aflorar les potencialitats de l'alumnat i dels graduats universitaris, contribuint a la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències personals.
 • Objectiu 10.9. Facilitar eines i recursos de valor afegit per al teixit empresarial i els inversors per al desenvolupament òptim de l'activitat econòmica i la millora de la competitivitat
  Actuacions

  10.9.1. Potenciar el portal d'atracció d'inversions per facilitar a l'inversor la posada en marxa de l'activitat econòmica.

  10.9.2. Promocionar el mercat immobiliari destinat a usos empresarials com un servei de valor afegit al teixit empresarial i facilitar així la millora de la ubicació de l'empresa al territori, el creixement i desenvolupament òptims de la seva activitat, tot donant més visibilitat als serveis existents.

  10.9.3. Desenvolupar noves eines i recursos que propiciïn la correcta transició cap a una indústria de qualitat, sostenible i innovadora mitjançant la projecció i millora de la informació disponible dels polígons d'activitat econòmica (PAE).

  10.9.4. Consolidar els projectes de suport empresarial: xarxa metropolitana d'oficines d'atenció a l'empresa, plataformes de suport i informació, associacionisme empresarial i certificacions de qualitat dels PAE.

  10.9.5. Establir un programa de suport per a l'atracció i reinversió de les empreses del territori metropolità.
 • Objectiu 10.10. Fomentar el comerç metropolità
  Actuacions

  10.10.1. Elaborar una estratègia metropolitana del comerç, transformació digital, suport a l'associacionisme i interlocució, i establir eines de suport.

  10.10.2. Crear la taula metropolitana de comerç per tal de convertir-se en un punt de trobada i d'intercanvi d'experteses i experiències, ien un espai per posar en comú les diferents casuístiques municipals en matèria de comerç.

  10.10.3. Establir sinergies de cooperació i de suport en tots els àmbits relacionats amb el comerç: elaboració d'un pla estratègic del comerç, normatives, projectes, formació, subvencions..., tot lligat a la millora de l'activitat comercial i al seu encaix tant en el món productiu com en allò que afecta en termes de sostenibilitat lligats als ODS.

  10.10.4. Apostar per ser el referent dels municipis metropolitans impulsant el treball en xarxa, així com en la implementació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), a partir de la futura normativa pendent d'aprovació pel Parlament de Catalunya en matèria de comerç.

  10.10.5. Implementar un model de suport tècnic i assessoria per als ajuntaments, mitjançant projectes pilot de consolidació de les polítiques adreçades al comerç.

  10.10.6. Tecnificar la formació del personal tècnic que dona servei al sector del comerç per aconseguir més competitivitat d'aquest sector estratègic per al territori, per a l'òptima gestió empresarial dels negocis i per a la dinamització dels espais d'activitat econòmica comercial, de manera que s'incrementi el seu potencial de generació de riquesa.

  10.10.7. Establir un pla de transformació en matèria de digitalització del comerç metropolità.