Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Drets socials, desenvolupament econòmic sostenible i cohesió territorial

ÀMBIT 1

Desenvolupament social i econòmic

La metròpolis de Barcelona està sotmesa a la pressió d'uns canvis i transformacions d'abast global que estan afectant les grans àrees urbanes del món. El context socioeconòmic i geopolític internacional derivat de la globalització, així com la pròpia evolució del país i dels riscos relacionats amb l'augment de les desigualtats i l'exclusió, obliga a pensar com afrontar aquests reptes.

En aquest context l'AMB té un paper central com a agent generador de creixement i desenvolupament del país en aspectes com ara el model territorial, el desenvolupament econòmic, la cohesió social, la sostenibilitat i el model propi de governança i de capitalitat.

A l'Acord de Govern que regeix l'actual govern metropolità, es recullen dos principis clau que han d'orientar les polítiques de desenvolupament social i econòmic:

"Promourem la recuperació i la garantia de la cohesió social metropolitana mitjançant la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i socials. [...]

Promourem l'activitat econòmica tot impulsant i coordinant les iniciatives de reactivació econòmica i les relatives a la captació d'inversió i talent, així com d'iniciatives de proximitat i del bé comú".

Els objectius són clars i la nostra història diu que el progrés del territori metropolità s'ha basat en un model original i sovint molt trencador que ha sabut combinar la participació, les polítiques de cohesió social, la implicació ciutadana, l'emprenedoria social i econòmica, la concertació amb innovació, la creativitat, la trobada entre la gent i les polítiques, les idees i realitzacions, el talent i els resultats.

La complexitat social i econòmica i les noves realitats emergents fan que la Barcelona metropolitana hagi d'abordar els efectes de la crisi econòmica des de diverses vessants i posant l'accent en un pla de rescat social mitjançant mesures de creació d'ocupació, de generació d'espai per la reactivació econòmica, de reducció de les desigualtats creixents o de millora de les condicions de vida i benestar de la ciutadania al nostre territori.

És per això que és prioritari actuar en tots dos àmbits i de manera coordinada i complementària. El programa de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es basa, doncs, en aquestes dues línies d'intervenció:
 • Polítiques de combat a les desigualtats, d'inclusió social i drets de ciutadania
 • Polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible
Polítiques de combat a les desigualtats, d'inclusió social i drets de ciutadania.
 • Objectiu 1.1. Impulsar programes i projectes per fer front a les desigualtats i per reforçar la igualtat d'oportunitats i els drets socials
  Actuacions

  1.1.1. Coordinar polítiques socials d'atenció directa a la ciutadania amb la creació d'una taula per a la promoció de polítiques comunes de rescat social i igualtat d'oportunitat, en la línia dels projectes en execució com el CUESB.

  1.1.2. Impulsar el projecte de salari mínim metropolità de referència.

  1.1.3. Estudiar les formes més adients per tal d'establir un sistema d'assistència tècnica als municipis que no disposen d'estructura tècnica per a desenvolupar els programes de polítiques socials impulsats per l'AMB.

  1.1.4. Desenvolupar noves línies de treball relacionades amb l'accessibilitat en els equipaments, serveis, espai públic, mobilitat, etc., pels diversos col·lectius afectats en coordinació entre els ajuntaments i la cooperació amb altres administracions (Diputació, Generalitat i Estat).

  1.1.5. Mantenir el sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió.

  1.1.6. Aprofundir la lluita contra la pobresa energètica i garantir el subministrament de serveis bàsics impulsant l'actuació conjunta metropolitana per la implicació dels subministradores corresponsabilitzant-les en la problemàtica.

  1.1.7. Elaborar conjuntament amb l'àrea de Medi Ambient i en col·laboració amb els ajuntaments la definició d'un model metropolità d'autonomia energètica a les llars.

  1.1.8. Sensibilitzar i capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadans en la prevenció i mitigament del malbaratament energètic, fomentant l'autonomia i l'eficiència energètica i d'altres serveis bàsics tant en habitatges particulars com en comunitats de propietaris i comerços.

  1.1.9. Impulsar conjuntament amb els serveis d'habitatge el pla de lloguers socials per als col·lectius més desfavorits i cooperar amb els serveis d'habitatge en el programa específic per evitar els desnonaments per motius de vulnerabilitat econòmica a escala metropolitana.

  1.1.10. Participar en la definició d'una política metropolitana d'habitatge en relació als programes directament relacionats amb la creació d'ocupació, reactivació econòmica i cohesió social vinculats a la rehabilitació extensiva, adequació habitatges buits, eficiència energètica, lloguer social i promoció d'habitatge assequible.
 • Objectiu 1.2 Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
  Actuacions

  1.2.1. Formular i implementar, conjuntament amb altres àrees de l'AMB un Pla de Barris de forma participada amb els municipis.

  1.2.2. Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats en serveis a les persones en la perspectiva de formular conjuntament amb els ajuntaments, les àrees de l'AMB i en la perspectiva de l'elaboració del PDU. En aquesta perspectiva cal estudiar les possibilitats i condicions per que els grans equipaments d'escala metropolitana tinguin cabuda i qualifiquin espais fins ara considerats com a perifèrics o marginals.

  1.2.3. Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, ...

  1.2.4. Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments, i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.
Polítiques de desenvolupament  econòmic inclusiu i sostenible
 • Objectiu 2.1 Impulsar una política d'igualtat d'oportunitats basats en el foment de l'ocupació i l'insercionabilitat de la població aturada
  Actuacions

  2.1.1. Donar suport als plans d'ocupació i inserció laboral dels ajuntaments, especialment de majors de 45 anys, joves, dones i altres col·lectius vulnerables.

  2.1.2. Desenvolupar i recolzar mesures innovadores en el camp de la inserció laboral que s'impulsin des dels ajuntaments dirigits a una ocupació estable i de qualitat, i d'altres experiències de concertació amb el tercer sector.

  2.1.3. Dissenyar i implementar un pla metropolità de foment de l'ocupació i inserció de joves, en concertació amb el conjunt d'actors socials i del territori.

  2.1.4. Elaborar una diagnosi sobre l'estat de l'FP a l'àmbit metropolità per millorar la coordinació entre l'oferta del mercat de treball i les especialitats formatives. 
 • Objectiu 2.2 Impulsar un pla de reactivació dels teixits econòmics: reindustrialització, suport a les pimes, microempreses, nous emprenedors i innovació al territori metropolità.
  Actuacions 

  2.2.1. Elaborar un programa d'intervenció territorial de les necessitats en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics productius, de necessitats d'infraestructures, de capital humà, i d'innovació i promoció del coneixement.

  2.2.2. Promoure la coordinació dels serveis locals a empreses en suport a projectes de manteniment i acceleració empresarial (especialment en els sectors en crisi).

  2.2.3. Donar suport des dels plans d'ocupació impulsats per l'AMB a mesures d'inserció laboral a l'empresa i de foment de l'autocupació, l'emprenedoria i l'economia social.

  2.2.4. Impulsar les mesures necessàries per facilitar una simplificació i optimització dels serveis per a l'activitat econòmica en el marc dels serveis locals a empreses.

  2.2.5. Potenciar els àmbits de recerca i innovació, tant en els sectors emergents com tradicionals, impulsant sinergies de cooperació amb universitats i centres d'excel·lència i coneixement, i entre els teixits empresarials mateixos.

  2.2.6. Mantenir i potenciar la bases de dades de zones d'activitat econòmica i de captació d'inversió (portal del sòl d'activitat econòmica i de locals).

  2.2.7. Participar en el procés de redacció del Pla director urbanístic en els aspectes relacionats amb els teixits per al desenvolupament econòmic.

  2.2.8. Establir un model de transferència i intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics.

  2.2.9. Posar a disposició pública dades que potenciïn la informació empresarial (open data).

  2.2.10. Impulsar la taula de coordinació de clústers, en particular els vinculats a propostes lligades a les noves tecnologies i l'eficiència tecnològica ("smart"), en relació amb la prestació de serveis per al desenvolupament social i econòmic (innovació social, eficiència energètica, mobilitat per a la producció...).
 • Objectiu 2.3 Crear i posar en marxa l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en coordinació amb el conjunt d'actors que intervenen al territori.
  Actuacions

  2.3.1. Definir les àrees d'activitat de la futura agència que complementin els serveis locals actuals, particularment en matèria d'internacionalització, captació d'inversions, coordinació intermunicipal, estratègies de creixement i innovació, i transferència de coneixements entre serveis locals, reconeixent les necessitats i sensibilitats dels actors del territori.

  2.3.2. Participar de manera activa en la promoció de la marca Barcelona tot incidint en la seva projecció metropolitana.

  2.3.3.  Coordinar les diferents actuacions i implementacions de desenvolupament econòmic i promoció del territori metropolità amb un compromís de sostenibilitat i minimització impacte ambiental.
 • Objectiu 2.4 Promoure l'economia local, social, solidària, cooperativa i col·laborativa al territori de l'AMB.
  Actuacions

  2.4.1. Identificar l'impacte social i econòmic de les pràctiques d'Economia Social i Solidària (a partir d'ara ESS) existents al territori metropolità i elaborar un pla de foment de l'ESS a l'àrea metropolitana de Barcelona.

  2.4.2. Impulsar una línia de finançament específica, prioritàriament amb finances ètiques, per a projectes d'ESS al territori metropolità, així com promoure projectes nous en aquest camp amb suport directe des dels plans socials a l'emprenedoria.

  2.4.3. Analitzar la viabilitat d'implantació d'una moneda local metropolitana complementària per tal de potenciar i propiciar el desenvolupament al territori, tant en aspectes comercials com industrials i de serveis.

  2.4.4. Incorporar criteris de contractació pública responsable socialment i ambiental en els processos de licitació de l'administració metropolitana.
 • Objectiu 2.5 Desenvolupar polítiques públiques per a una economia verda des de l'agricultura de proximitat i ecològica, des de l'economia circular, l'estalvi i l'eficiència energètica, i des de les energies renovables.
  Actuacions

  2.5.1. Impulsar projectes d'economia verda de manera coordinada amb altres àrees de l'AMB amb els municipis metropolitans a través d'activitat econòmica que potenciï l'eficiència energètica, l'economia circular i l'ús de matèries de nul·la o baixa contaminació, de manera que contribueixin a la resiliència del territori.

  2.5.2. Fomentar l'eficiència energètica i l'extensió de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la millora de cicle de l'aigua, la certificació energètica i ambiental i el desenvolupament de projectes d'R+D+I ambiental.

  2.5.3. Promocionar l'activitat agrària, per potenciar-ne la rendibilitat econòmica, social i ambiental, en concertació amb els municipis metropolitans; especialment en la consolidació del Parc Agrari com a espai de producció agrícola de proximitat i en la promoció de l'agroecologia i la gestió forestal sostenible als municipis de la Serralada i de Collserola.

  2.5.4. Avaluar el sistema alimentari metropolità des de les vessants social, econòmica i mediambiental i elaborar les línies de treball en col·laboració amb els agents implicats. Impulsant criteris de contractació que incloguin el consum de proximitat, entre d'altres.

  2.5.5. Dinamitzar les activitats de producció i transformació alimentàries aprofitant la potencialitat de Mercabarna, les empreses existents i les cadenes de distribució per impulsar un clúster.

  2.5.6. Impulsar el producte de proximitat i ecològic tot potenciant el consum de proximitat i ecològic amb campanyes de sensibilització i promoció dels productes en tots els àmbits, ja siguin de les llars, com dels grans consumidors.
 • Objectiu 2.6 Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.
  Actuacions

  2.6.1. Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.

  2.6.2. Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.

  2.6.3. Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dona identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.

  2.6.4. Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.

  2.6.5. Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.

  2.6.6. Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.
 • Objectiu 2.7 Implementar mesures de reforç de les polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible, amb acords amb agents socials i econòmics.
  Actuacions

  2.7.1. Impulsar l'Acord socioeconòmic metropolità amb els actors socials i econòmics per a la reactivació econòmica del territori, especialment en els aspectes productius, a través de grups de treball en matèria d'infraestructures, enfortiment del teixit econòmic, innovació i coneixement i capital humà.

  2.7.2. Promoure un acord específic metropolità en matèria de salari de referència (SRM) i de responsabilitat social corporativa (RSC).

  2.7.3. Promoure un grup de treball entre el món acadèmic, els agents socials i els municipis, amb el suport de l'Àrea de Planificació Estratègica, per debatre sobre el futur econòmic del territori metropolità.