AVÍS: Procés de participació en línea tancat

2

Suports

Implementació de la T-Hospital a Badalona

| Autor/a: Alex Montornès Torrecillas

Proposem la implementació de la T-Hospital a la ciutat de Badalona en base a l'experiència de Terrassa. Seria un títol de transport unipersonal que permetria utilitzar la xarxa d'autobusos urbans de Badalona per arribar a l’Hospital Germà Trias i Pujol (Can Ruti). La T-Hospital no tindria caducitat, el cost seria d’1€ en concepte d’emissió i la utilització fraudulenta suposaria l’anul·lació i la inhabilitació de la mateixa durant un període de 12 mesos. El nou títol faria possible arribar a Can Ruti des de qualsevol punt de la ciutat de forma gratuïta, fent com a màxim un transbordament entre línies i sense que excedís els 60 minuts entre les validacions. La tarjeta s’hauria de validar a l’autobús i també a una màquina específica a l’hospital. La implementació tindria un cost aproximat de 150.000€.

Llegir més

1

Suports

Innovació en mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible
 • Estendre a la majoria de municipis metropolitans la plataforma metropolitana i les aplicacions per a zones regulades d'aparcament i de càrrega i descàrrega.
 • Desplegar un sistema metropolità de serveis de transport públic a demanda (TAD) per tal de donar resposta a les necessitats de mobilitat a les zones de baixa densitat.

Llegir més

0

Suports

AMB Informació i Serveis

| Autor/a: AMB

Potenciar l'empresa pública AMB Informació i Serveis SA com a instrument de gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació i gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania
 • Desenvolupar el Centre d'Informació i Coordinació del transport públic metropolità.
 • Desenvolupar noves eines d'informació i serveis integrats del transport i la mobilitat sostenible metropolitana.

Llegir més

1

Suports

Liderar la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'ATM, exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori
 • Adaptar i integrar la tarifació social i ambiental a la T-Mobilitat.
 • Participar activament en la posada en servei del projecte T-Mobilitat, en especial en els serveis que són titularitat de l'AMB.
 • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.

Llegir més

0

Suports

Governança de la mobilitat

| Autor/a: AMB

Promoure nous instruments de governança que garanteixin l'exercici de les competències de l'AMB
 • Consolidar el Consell de la Mobilitat de l'AMB com a instrument de participació i coordinació dels diferents agents i responsables de l'àmbit de la mobilitat a l'àrea metropolitana.
 • Desenvolupar instruments orientats a la gestió i coordinació metropolitana del trànsit, la logística i l'aparcament.
 • Estudiar i implantar mesures que permetin millorar l'equilibri financer del transport públic mitjançant la millora de la gestió, l'austeritat i l'eficiència en l'administració de les empreses prestatàries del servei.
 • Analitzar la repercussió i redistribució de la sostenibilitat econòmica del grup empresarial metropolità TMB per evitar la distribució de càrregues econòmiques territorials poc equitatives.

Llegir més

1

Suports

Mobilitat en bicicleta

| Autor/a: AMB

Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l'escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible en benefici de la qualitat de l'aire i de la salut de les persones
 • Estendre la xarxa d'aparcaments segurs de bicicletes amb més mòduls Bicibox i nous aparcaments de gran capacitat, fins a arribar a la majoria de municipis metropolitans.
 • Promocionar la compra de bicicletes elèctriques per part de ciutadans, administracions i empreses.
 • Executar les actuacions prioritàries aprovades al Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia.

Llegir més

0

Suports

Estendre el transport metropolità

| Autor/a: AMB

Estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en oferta i qualitat entre municipis i barris, màxima eficiència i sostenibilitat financera
 • Gestionar els serveis de transport públic —tant urbà com interurbà— de la segona corona que altres administracions traspassin a l'AMB d'acord amb els estàndards de qualitat i eficiència econòmica dels serveis de transport públic metropolitans.

Llegir més

1

Suports

Sistema de mobilitat metropolitana

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat metropolitana basat en un transport públic eficient i de qualitat, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats
 • Consolidar i finalitzar la xarxa d'autobús metropolità d'altes prestacions (Metrobús i Bus Exprés), amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció als corredors amb més demanda.
 • Intensificar la renovació i modernització de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb més capacitat de viatgers i més silenciosos.
 • Accelerar el procés d'electrificació de l'autobús metropolità amb la compra d'autobusos elèctrics, l'adequació de les cotxeres per a la càrrega elèctrica i la instal·lació de punts de càrrega a la via pública.
 • Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants.
 • Millorar i reforçar el servei de transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i l'equitat en el desenvolupament de l'activitat econòmica.
 • Estendre el servei de baixada a demanda al Nitbus, destinat a les dones i als menors d'edat, en aquells àmbits fora de la trama urbana on hi ha més distància entre parades.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Estendre la informació en temps real per als usuaris del transport públic, amb la instal·lació de monitors informatius en estacions de ferrocarril i equipaments públics, monitors a bord dels autobusos i pantalles d'informació a les parades amb més viatgers.
 • Desenvolupar un pla d'accessibilitat per als serveis de titularitat pública de l'AMB.
 • Participar activament en projectes europeus, en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat.
 • Projectar nous aparcaments d'intercanvi (P+R) a l'entorn d'estacions ferroviàries fora de l'àmbit urbà. Fer créixer el nombre de places existents en el servei d'aparcaments d'intercanvi metropolitans de l'AMB.
 • Promoure la implantació de prioritat semafòrica i carrils reservats per a autobusos, per tal de millorar la velocitat comercial, garantir la puntualitat i reduir el temps de trajecte dels autobusos metropolitans.
 • Continuar millorant la qualitat de les parades d'autobús, garantint-ne l'accessibilitat i ampliant la xarxa de marquesines instal·lades.
 • Crear àrees d'intercanvi en els nodes de connexió entre línies d'autobús, coordinades amb la xarxa ferroviària i la nova xarxa d'autobús de Barcelona, amb especial atenció a la informació i senyalització dels intercanvis. 

Llegir més

1

Suports

Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit
 • Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies metropolitanes.
 • Fomentar projectes d'ecologística local i electrificació de flotes que millorin la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.
 • Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies sostenible.
 • Impulsar gestions davant l'Estat i la Generalitat per tal d'establir un paquet d'ajudes específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l'àmbit metropolità, amb especial suport al vehicle elèctric.
 • Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de mobilitat urbana i interurbana.
 • Establir un marc metropolità de regulació de l'oferta de mobilitat compartida per a turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l'oferta i un ús sense conflictes de l'espai públic.
 • Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a tots els municipis metropolitans.
 • Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l'Ordenança fiscal reguladora.
 • Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, i fer-ne un seguiment de l'evolució.
 • Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents municipis de l'AMB.

Llegir més

1

Suports

Pla metropolità de mobilitat urbana

| Autor/a: AMB

Desplegar les actuacions del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis
 • Aprovar definitivament el Pla metropolità de mobilitat urbana, un cop incorporades les aportacions i al·legacions que enriqueixin el document.
 • Iniciar l'execució de les mesures i actuacions del PMMU, en especial les que són competència de l'AMB o depenen directament de les seves responsabilitats.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de mesures que estiguin incloses al PMMU aprovat per l'AMB.
 • Promoure mesures de millora de la mobilitat sostenible per motiu de feina i d'estudi en grans centres de generació de mobilitat i polígons d'activitat econòmica.

Llegir més

1

Suports

Administració eficient i sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible
 • Continuar implementant mesures de millora de l'eficiència energètica als edificis de l'AMB.
 • Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics.
 • Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.
 • Impulsar el pla de carrera per als treballadors i treballadores de la institució.
 • Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.
 • Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de rebaixar tant com es pugui la temporalitat del personal.
 • Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l'àmbit de l' AMB mitjançant Barcelona Energia (l'operador energètic metropolità).
 • Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, segons decret la Generalitat.

Llegir més

11