Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

1

Suports

Jose Manuel Piña Martinez
Bona tarda, Em dic Josep i resideixo al municipi de Badalona desde fa mes de 30 anys, i concretament el barri de Lloreda. En relació al transport públic-mobilitat a aquesta zona on visc, voldria reivindicar que al 2010 es va presentar l' estudi de perllongació de la linea 1 de TMB desde Fondo cap als nous trams: 'Lloreda' i 'Sant crist', projecte presentat pel secretari de movilitat sr. Manel Nadal i alcalde sr.Jordi Serra i que desde llavors continua estancat sense aprovació. És una realitat que els veïns de barris com lloreda, sant crist, etc (de la part muntanya de badalona) ens trobem bastant aïllats de les dos parades de metro meé properes: fondo (llindant quasibé amb santa coloma) o pep ventura, i sovint són barris amb fortes pendents i desnivells, amb la dificultat que suposa anar carregats amb bosses de compra, gent gran, etc. Es per aquest motiu que crec seria interesant activar aquest antic projecte de perllongació per millorar l' accesibilitat i al cap a la fi la qualitat de vida d' aquets barris. D'altra banda, des del punt de vista de mobilitat ecològica i sostenible demanaria que s'ampliés el servei de bicing a Badalona amb la construcció de noves parades de bicis, com ja des de fa anys funciona al centre de barcelona-ciutat amb exit d' abonats sobretot el sector jovent i estudiants. Voldria em responguessin per part del dpt. competent quin és el pla estratègic previst per aquest dos temes exposats. Molt agraït.

Llegir més

3

Suports

José Luis de Hoyos Guerrero

En el marc del projecte "Gesmopoli" finançat en part amb fons de la UE, es van crear unes Taules de Mobilitat en alguns Polígons Industrials on estaven representades els Ajuntaments, les empreses, les autoritats de transport, els sindicats, les patronals, els operadors de transport de cada un dels Polígons Industrials. Fruit del treball d'aquestes Taules de Mobilitat es van elaborar uns Plans de Mobilitat a cada PI, on s'indicaven una serie de messures per tal de millorar l'accés als llocs de trebal millorant tots els modes de transport, prioritzant els més sostenibles i segurs.

PROPOSTES:

1.- Revisar després de més de 5 anys les messures contingudes en aquests Plans de Mobilitat, tornant a reunir les Taules de Mobilitat.

2.- Crear la figura de Gestor de Mobilitat, que mantingui vigent l'acompliment dels Plans.

3.- Replicar aquesta experiéncia a més Polígons Industrials, especialment als que tenen emnys serveis de Transport Públic

Llegir més

7

Suports

En aquest sentit:
 • 1.1 Revisar, millorar i canviar el sistema de gestió del transport urbà i interurbà igualant en prestació de serveis a tots els municipis.
 • 1.2 Establir una politica tarifària coherent i justa que no gravi a la segona corona en un 90 % sobre el preu de la primera.
 • 1.3 Establir una política única de tarifació social, que no discrimini per raó de residència en un municipi metropolità o altre.
 • 1.4 Reestudiar tota la planificació de les infraestructures metropolitanes en especial les de mobilitat, realitzada en una epoca d'euforia económica, planificant a mitjà termini i amb mitjans alternatius de menor cost que puguin optimitzar i millorar garantint un bon nivell de qualitat del transport públic a totes les ciutats i  pobles metropolitans.

Llegir més

47

Suports

Comitè Unitari Treballadors/es AMB

Promoure una autèntica politica de recursos humans a la Administració AMB

| Autor/a: Comitè Unitari Treballadors/es AMB

Línies d'actuació:

 1. Establir i implementar, amb la representació del personal, un pla de carrera professional per als/les empleats/des públics/ques de la institució.
 2. Rebaixar al màxim possible la temporalitat del personal. Establir l'objectiu d'un màxim d'un 10% de temporalitat (ara és del 50%) i un pla amb terminis per assolir-ho.
 3. Fixar un compromís per no contractar personal només amb el currículum. Elaborar, d'acord amb la representació del personal, proves tipus d'accés que es facin servir per a totes les contractacions de personal i que la superació d'aquestes proves es tingui en compte quan es convoquin definitivament les places.
 4. Corregir l'aplicació feta a l'ÀMB de les condicions laborals imposades per diferents reial decrets, que ha estat la més estricta del seu entorn i que ha lesionat greument els acords de condicions de treball existents prèviament.
 5. Reelaborar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes que en depenen.

Llegir més

9

Suports

Pol De La Torre Moral

Assemblea juvenil municipal

| Autor/a: Pol De La Torre Moral

Proposo que cada municipi tingui una assemblea juvenil on poguin participar tots els joves de 14 a 30 anys per decidir els temes de la regidoria de jovenutu. En aquesta assemblea, els joves s'haurien de representar individualment, amb veu i vot propis.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

10

Suports

AMB

0,7% a cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Destinar el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional.
 • Aprovar conjuntament amb el Pla director una proposta de finançament que el faci viable i que assoleixi, en el mandat, el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB.
 • Elaborar anualment un balanç d'execució del Pla director amb el corresponent informe de rendició de comptes pel que fa a resultats i finançament.
 • Millorar les capacitats per desplegar la política pública de cooperació internacional.
 • Crear l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament per consolidar un equip tècnic de cooperació en el si de l'AMB encarregat d'impulsar, implementar, fer el seguiment i avaluar la política pública de cooperació de l'AMB.

Llegir més

7

Suports

AMB

Implicació en la cooperació

| Autor/a: AMB

Impulsar la participació, la coordinació i la concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.
 • Impulsar i promoure la discussió de temes de cooperació en el Consell Assessor Internacional.
 • Fomentar la incorporació d'ajuntaments metropolitans en els projectes de cooperació directa de l'AMB.
 • Promoure el debat i la participació dels ajuntaments metropolitans en la definició de les estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament de l'AMB.
 • Participar activament en les xarxes internacionals de cooperació i contribuir a enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local en els organismes internacionals, tot comptant amb entitats i agents territorials i acadèmics.

Llegir més

0

Suports

AMB
Renovar l'Associació del Pla Estratègic Metropolità com a instrument per a una política metropolitana.
 • Dinamitzar el debat sobre la definició de línies estratègiques per la regió metropolitana i participar activament en la formulació dels objectius de futur, amb totes les àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats.
 • Donar suport a les accions de dinamització de les diverses àrees de gestió de l'AMB, mitjançant l'impuls conjunt de taules de concertació, prospectiva o planificació, a mitjà i llarg termini.
 • Donar suport actiu al programa d'actuació del Pla Estratègic Metropolità i impulsar en aquest context una renovació del Pla Estratègic Metropolità 2025-2050.
 • Desplegar un procés participatiu amb les entitats i actors del territori metropolità de Barcelona per a debatre els eixos estratègics d'una política metropolitana que sigui un suport als consells d'alcaldes per als diferents eixos estratègics metropolitans.
 • Participar activament en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana tot impulsant i portant a terme projectes conjunts.

Llegir més

3

Suports

AMB

Dades

| Autor/a: AMB

Realitzar una aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i la regió metropolitanes de Barcelona, coordinada per l'IERMB.
 • Impulsar el procés de renovació de l'IERMB promovent-hi els nous objectius del mandat, el Consell Acadèmic i l'adaptació organitzativa i funcional a les noves realitats.
 • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per eixamplar la participació i interacció en el desplegament del Pla d'actuació de l'IERMB amb els membres del Consorci, les institucions acadèmiques i la societat civil.
 • Posar en marxa les comissions de seguiment acadèmiques i de participació institucional per acompanyar la marxa dels programes d'estudis.
 • Impulsar la construcció sistemàtica d'una plataforma d'informació i estudis de base estadística, socio-econòmica, territorial, de mobilitat, i de les matèries que es creguin convenients a partir dels serveis propis de l'AMB, així com aprofitant les dades elaborades per altres organismes propis, vinculats o participats i per altres entitats públiques.
 • Establir els àmbits dels barris metropolitans com a àmbits estadístics de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes.
 • Impulsar l'establiment d'un contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir de manera regular els objectius i finançaments corresponents, incorporant en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament dels mateixos.
 • Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida.
 • Identificar i analitzar les dades de la seguretat i convivència a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de victimització.
 • Identificar i analitzar les dades de la mobilitat a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF).
 • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
 • Continuar amb la producció del sistema d'informació de base estadística i elaborar l'Anuari Estadístic Metropolità amb un sistema d'informes (box) territorialitzats i millorar el sistema d'informació AMB en Xifres perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor per al públic especialitzat en format obert (open data).
 • Donar suport als sistemes d'informació territorial per l'elaboració del Pla director urbanístic metropolità.

Llegir més

4

Suports

AMB

Planificació estratègica

| Autor/a: AMB

Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació Estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de cohesió social i territorial.
 • Participar en l'avaluació de l'ús dels espais públics del territori de l'AMB (parcs, platges, equipaments...) per analitzar la situació i perspectives de millora en aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social i convivència.
 • Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i avaluació d'indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes en l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i socials.
 • Impulsar la redacció del mapa d'equipaments municipals i metropolitans en concertació amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i l'equip de treball del PDU.
 • Participar en l'avaluació de la implementació de les polítiques d'habitatge destinades a la rehabilitació energètica i a la millora d'habitatges en col·laboració amb el Consorci de l'Habitatge.
 • Elaborar estudis tipus per a projectes de serveis socials a escala municipal (accés a l'habitatge, rehabilitació de l'habitatge, educació infantil en entorns de fragilitat social, etc), per a la construcció de polítiques públiques a l'AMB.
 • Estudiar i analitzar la situació de la seguretat ciutadana i elaborar el mapa de la seguretat ciutadana a l'AMB.

Llegir més

9

Suports

AMB

PAM

| Autor/a: AMB

Impulsar i fer el seguiment dels objectius i actuacions per avaluar el compliment del Programa d'actuació metropolità.
 • Participar en el seguiment del sistema d'indicadors per tal d'acomplir els objectius del PAM.
 • Estudiar els escenaris territorials del desenvolupament metropolità mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució de diferents àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM.

Llegir més

Següent
21