PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Patrimoni construït i paisatge cultural

| Autor/a: AMB

Promocionar el patrimoni construït i el paisatge cultural
 • Col·laborar amb els municipis per a l'inventari del patrimoni construït i el paisatge cultural i la creació dels itineraris patrimonials metropolitans.
 • Concertar amb altres organismes, programes i línies de subvenció nacionals i transnacionals i preparació de projectes FEDER en la línia de la valorització i conservació del patrimoni cultural i industrial.

Llegir més

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Donar una consideració especial a la planificació dels espais lliures territorials que defineixen els grans parcs naturals i agraris
 • Donar suport als municipis per reduir l'abandonament de camps de conreu i d'espais agroforestals metropolitans, per tal de fer-los més productius. Facilitar les activitats d'agricultura urbana que abastin tant la producció d'aliments com el processament i la comercialització.
 • Reduir el risc d'incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal.
 • Fer un seguiment rigorós de la normativa vigent en relació amb l'obligació dels titulars de les línies aèries de conducció elèctrica de fer treballs de neteja i manteniment de la vegetació.

Llegir més

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Preservar i mantenir les infraestructures naturals metropolitanes
 • Finalitzar el procés d'integració en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i en el Consorci per a la Protecció i i Gestió dels Espais Naturals del Delta el Llobregat.
 • Elaborar un pla estratègic per a la gestió de la infraestructura verda metropolitana.
 • Elaborar i liderar el Pla per a l'estabilització del front costaner i la consolidació del passeig marítim metropolità.
 • Coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en els nous planejaments del Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
 • Gestionar i mantenir la xarxa de parcs i platges metropolitans i redactar i executar els projectes per millorar-ne la qualitat.
 • Valoritzar els elements de la xarxa de parcs i platges. Presentar projectes al FEDER.

Llegir més

3