AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Coneixement d'escala metropolitana

| Autor/a: AMB

Generar coneixement i transferir bones pràctiques d'escala metropolitana que permetin innovar i millorar la gestió de l'AMB
 • Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixement de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l'IBEI. 

Llegir més

2

Suports

Fons de finançament de la Unió Europea

| Autor/a: AMB

Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics metropolitans
 • Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya.
 • Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit europeu i de cooperació internacional.
 • Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027.

Llegir més

0

Suports

Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de l'AMB
 • Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment.
 • Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.

Llegir més

0

Suports

AMB i Regió metropolitana

| Autor/a: AMB

Millorar la governança i l'estratègia AMB - Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
 • Estudiar els escenaris del desenvolupament i formes de gestió futures de l'àmbit metropolità i les seves relacions amb la regió metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució d'altres àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM i altres tècniques.
 • Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB.
 • Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030, juntament amb el PEMB: dinamització del debat sobre la definició de línies estratègiques per a l'àrea metropolitana i participació activa en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats, i impuls de la coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, entre altres).

Llegir més

0

Suports

Col·laboració amb centres de recerca

| Autor/a: AMB

Articular la participació, el debat i la col·laboració amb altres entitats
 • Establir mecanismes de col·laboració amb les universitats, centres de recerca i entitats del sector per a la promoció i recerca de solucions innovadores per a la millora de la governança i la qualitat metropolitana.
 • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per optimitzar les aportacions del PEMB, l'IERMB i Barcelona Regional als àmbits de gestió metropolitans.
 • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
 • Continuar les accions de dinamització i participació mitjançant les taules de participació i debat de les diverses àrees de gestió de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Plataforma de coneixement estratègic

| Autor/a: AMB

Impulsar la plataforma integrada de coneixement per a la gestió de l'AMB
 • Impulsar una plataforma catalogada i accessible d'informació i estudis de caràcter estratègic a partir de la informació generada per l'AMB i els ens propis, vinculats o participats.
 • Analitzar la plataforma per tal de determinar els estudis que cal dur a terme per poder desenvolupar les polítiques previstes al PAM i redactar-los per mitjans propis, externs o amb la col·laboració dels ens associats, sempre coordinadament amb les àrees de gestió de l'AMB interessades.
 • Participar en els espais de coordinació de l'AMB (Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità, taules de polítiques socials, ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans...) per aportar els estudis realitzats en la matèria.

Llegir més

0

Suports

Habitatge assequible

| Autor/a: AMB

Crear i mantenir bases de dades amb l'objectiu de quantificar i fer el seguiment de l'oferta d'habitatge assequible existent
 • Prioritzar la incorporació de nova informació rellevant sobre l‘oferta d'habitatge assequible existent a les bases de dades.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei d'Informació i Estudis Territorials per tal que siguin els adequats pel volum d'informació que s'ha de mantenir relacionat amb l'oferta d'habitatge assequible existent.

Llegir més

0

Suports

AMB Informació i Serveis

| Autor/a: AMB

Potenciar l'empresa pública AMB Informació i Serveis SA com a instrument de gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació i gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania
 • Desenvolupar el Centre d'Informació i Coordinació del transport públic metropolità.
 • Desenvolupar noves eines d'informació i serveis integrats del transport i la mobilitat sostenible metropolitana.

Llegir més

0

Suports

Governança de la mobilitat

| Autor/a: AMB

Promoure nous instruments de governança que garanteixin l'exercici de les competències de l'AMB
 • Consolidar el Consell de la Mobilitat de l'AMB com a instrument de participació i coordinació dels diferents agents i responsables de l'àmbit de la mobilitat a l'àrea metropolitana.
 • Desenvolupar instruments orientats a la gestió i coordinació metropolitana del trànsit, la logística i l'aparcament.
 • Estudiar i implantar mesures que permetin millorar l'equilibri financer del transport públic mitjançant la millora de la gestió, l'austeritat i l'eficiència en l'administració de les empreses prestatàries del servei.
 • Analitzar la repercussió i redistribució de la sostenibilitat econòmica del grup empresarial metropolità TMB per evitar la distribució de càrregues econòmiques territorials poc equitatives.

Llegir més

0

Suports

Tarifació social

| Autor/a: AMB

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, que s'adapti a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i que aprofiti els nous instruments de gestió
 • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
 • Promocionar la targeta T-verda amb l'objectiu d'incrementar la retirada de la circulació de vehicles contaminants.
 • Promocionar el sistema de tarifació social, amb l'ampliació de la prestació de serveis de l'AMB als municipis i la millora del control d'accés al sistema a través de l'Administració Oberta de Catalunya.
 • Modificar els criteris d'atorgament de la tarifació social per ampliar la cobertura a nous col·lectius en risc d'exclusió.

Llegir més

0

Suports

Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, instant altres administracions a atendre les seves obligacions respecte de les competències de l'AMB
 • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públic urbans, especialment en ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, amb el traspàs de la titularitat i gestió d'aquests serveis i la garantia de sostenibilitat econòmica.
 • Demanar a la Generalitat de Catalunya la programació del traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen majoritàriament dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'integrar-los en una única xarxa metropolitana, incloent-hi una dotació econòmica que en garanteixi la sostenibilitat econòmica.

Llegir més

0

Suports

Identitat de l'AMB

| Autor/a: AMB

Impulsar un pla de comunicació que reforci la identitat de l'AMB
 •  Elaborar i executar el Pla de comunicació del mandat.
 • Complir les normes d'imatge metropolitana en les publicacions en paper, digitals i pàgina web institucionals.
 • Organitzar i establir protocols per a la utilització de les xarxes socials institucionals.
 • Donar suport corporatiu als espais destinats a la presència de l'AMB en fires, congressos i altres esdeveniments internacionals.
 • Estudiar l'elaboració d'una agenda metropolitana digital periòdica (web-news) que integri notícies, activitats institucionals i destacats de tot l'àmbit de l'AMB

Llegir més

22