AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.
 • Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.
 • Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.
 • Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.

Llegir més

0

Suports

Recerca

| Autor/a: AMB

Continuar les línies de recerca consolidades a l'Àrea de Planificació Estratègica
 • Definir els àmbits dels barris estadístics com a àmbits d'estudi mínim de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes i càlcul d'indicadors, en col·laboració amb l'IERMB.
 • Avaluar l'ús dels espais públics del territori de l'AMB mitjançant una base de dades georeferenciada d'anàlisi per crear una estratègia de millora dels aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social, convivència i sostenibilitat.

Llegir més

0

Suports

Informació cartogràfica

| Autor/a: AMB

Consolidar i millorar la producció i la difusió de cartografia de base i temàtica de tot l'àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona
 • Introduir la innovació tecnològica en tot el cicle de vida de la cartografia de base i temàtica amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la producció (reduir terminis d'actualització, incorporar més informació...).
 • Ampliar l'abast de la difusió i ús dels productes cartogràfics de base i temàtics.

Llegir més

1

Suports

Assistència tècnica als ajuntaments

| Autor/a: AMB

Oferir cooperació i assistència tècnica als ajuntaments en la redacció de projectes i figures de planejament amb incidència metropolitana
 • Atendre i respondre totes les peticions de cooperació i assistència tècnica, ja sigui assumint-les com a nous projectes per desenvolupar, integrant-les en projectes existents (inclòs el PDU) o bé rebutjant-les justificadament si les peticions no tenen incidència metropolitana.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei de Planejament Urbanístic per tal que siguin els adequats a les peticions de cooperació i assistència tècnica als ajuntaments. 

Llegir més

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

1

Suports

Pla director urbanístic metropolità

| Autor/a: AMB

Redactar el document tècnic del Pla director urbanístic metropolità, per a l'aprovació inicial
 • Redactar el document complet del Pla director urbanístic metropolità i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità.
 • Revisar el document complet del Pla director urbanístic metropolità, en funció de les al·legacions i informes obtinguts a partir de l'aprovació inicial, i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità. 

Llegir més

1

Suports

Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit
 • Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies metropolitanes.
 • Fomentar projectes d'ecologística local i electrificació de flotes que millorin la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.
 • Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies sostenible.
 • Impulsar gestions davant l'Estat i la Generalitat per tal d'establir un paquet d'ajudes específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l'àmbit metropolità, amb especial suport al vehicle elèctric.
 • Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de mobilitat urbana i interurbana.
 • Establir un marc metropolità de regulació de l'oferta de mobilitat compartida per a turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l'oferta i un ús sense conflictes de l'espai públic.
 • Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a tots els municipis metropolitans.
 • Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l'Ordenança fiscal reguladora.
 • Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, i fer-ne un seguiment de l'evolució.
 • Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents municipis de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Patrimoni construït i paisatge cultural

| Autor/a: AMB

Promocionar el patrimoni construït i el paisatge cultural
 • Col·laborar amb els municipis per a l'inventari del patrimoni construït i el paisatge cultural i la creació dels itineraris patrimonials metropolitans.
 • Concertar amb altres organismes, programes i línies de subvenció nacionals i transnacionals i preparació de projectes FEDER en la línia de la valorització i conservació del patrimoni cultural i industrial.

Llegir més

0

Suports

Rondes de Barcelona

| Autor/a: AMB

Gestionar els treballs de manteniment de les rondes de Barcelona i altres inversions associades.
 • Assumir la direcció tècnica i econòmica del contracte de manteniment.
 • Organitzar les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment i fer el seguiment dels convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments titulars.
 • Implantar mesures per a l'eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat i la innovació tecnològica en la gestió d'aquests espais.

Llegir més

0

Suports

Integració urbana d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Dur a terme la integració urbana de grans infraestructures
 • Continuar donant assessorament i assistència tècnica als municipis per a la integració urbana de les actuacions de soterrament i millores d'infraestructures (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac).
 • Donar suport tècnic per al disseny i la resolució de la integració d'altres infraestructures metropolitanes.

Llegir més

0

Suports

Construcció d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Reclamar l'impuls a la construcció de les grans infraestructures metropolitanes
 • Continuar reclamant la participació de representants de l'AMB en òrgans de gestió que són competència de l'Estat i que afecten directament l'àmbit metropolità, com són el port i l'aeroport. 

Llegir més

11