Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Presentació

Presentació

El Pla d'Actuació Metropolità (PAM) és on es recullen les fites que la institució es compromet a aconseguir durant el mandat 2015-2019.

El PAM serveix, doncs, per a concretar a nivell operatiu, en cada àrea de gestió, les línies d'intervenció, els objectius i les actuacions necessàries per tal de desenvolupar adientment les propostes que l'equip de govern proposa portar a terme per assolir les estratègies establertes en l'Acord de Govern signat entre els 4 grups polítics que formen part del govern metropolità.

La realitat urbana de l'àrea metropolitana de Barcelona, conformada al llarg del temps, i especialment el darrer segle, va obtenir reconeixement institucional del Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB).

L'àmbit territorial de l'AMB abasta Barcelona i els 35 municipis del seu entorn, amb una superfície de poc més de sis-cents quilòmetres quadrats. Malgrat només representar el 2% del territori català, l'àmbit demogràfic de l'AMB inclou gairebé la meitat de la població de Catalunya, més de 3.2 milions d'habitants, constituint així l'aglomeració més important del l'arc mediterrani occidental.

D'altra banda, l'àrea metropolitana de Barcelona és també un potent centre d'activitat econòmica, caracteritzat per la sòlida presència i dinamisme dels sectors industrial, turístic i de serveis. Des d'aquesta perspectiva, el conjunt de ciutats i viles de l'àrea metropolitana de Barcelona contribueix en més de la meitat del PIB de Catalunya i quasi el 10% del PIB de l'Estat espanyol, i ho fan assentades en un territori especialment divers i valuosos espais naturals.

Però alhora és un espai de grans desigualtats socials. Per això cal un model de desenvolupament urbà que defineix les ciutats avantatjades del segle XXI: aglomeracions urbanes d'escala humana, formades per diferents ciutats i viles que a nivell local mantenen la seva pròpia personalitat i vetllen per a mantenir la cohesió social i qualitat de vida, alhora que augmenten la interrelació i dinamitzen els seus entorns regionals, i són capaces d'actuar conjuntament com a nodes d'una xarxa global de relacions cada cop més intenses.

Aquests fenòmens urbans i plurimunicipals, que concentren persones, activitats i moviments de tota mena – econòmics, socials i culturals – cal afrontar-los amb polítiques i instruments sustentats en organitzacions metropolitanes. I és així com l'AMB actua al territori cooperant amb als ajuntaments, com a una solució de governança per a desenvolupar polítiques comunes i solucions per a desplegar, amb competència, eficàcia i criteris de sostenibilitat, els serveis, les infraestructures i les dotacions que una societat moderna i complexa requereix per assolir no- ves fites de progrés, desenvolupament econòmic i cohesió social.

Així doncs, la constitució del nou govern metropolità de Barcelona pel mandat 2015-2019 és la fita que desprès d'un procés de consolidació de la nova institució, marca una nova etapa en la que cal abordar de manera transversal totes les qüestions i problemàtiques relatives al desenvolupament metropolità, i a la vegada, iniciar un procés de major lideratge polític que afronti les conseqüències negatives de la crisi econòmica, en particular les derivades de la generació de desigualtats socials.

En aquest nou mandat el govern metropolità vol assumir com a objectiu prioritari la conformació d'una realitat metropolitana inclusiva que trenqui la dinàmica creixent de generació de desigualtats i que, entre altres mesures per evitar-les, doni suport als emprenedors d'una economia productiva i col·laborativa. Igualment caldrà vetllar pel progrés socioeconòmic i per la protecció del medi, del territori i de les persones, i treballar per a garantir la sostenibilitat als serveis públics essencials pel funcionament del territori metropolità, com són el sistema de transport públic urbà col·lectiu de viatgers, la prevenció i gestió dels residus, l'administració del cicle integral de l'aigua, la planificació urbanística, les actuacions territorials de manteniment i d'inversió en dotacions i espai públic, sobre les infraestructures i els espais oberts, els programes d'actuació en l'àmbit de l'energia, de l'habitatge assequible i els d'impuls econòmic i de sostenibilitat social i ambiental.

Finalment, el nou govern metropolità proposa impulsar de manera decidida formes i mètodes de governar i planificar sustentada en la transparència institucional, la participació, la informació i el retre comptes a la ciutadania. Aquesta visió ha d'impregnar totes les actuacions institucionals, provocant una reflexió critica sobre les polítiques i línies d'intervenció dutes a terme, per millorar-les, així com esdevenir el catalitzador d'un canvi profund en els processos de planificació i intervenció.
Amb aquests principis les prioritats estratègiques del mandat seran:
 • Continuarem construint una metròpoli com una xarxa territorialment vertebrada i socialment cohesionada en un espai compartit per al benestar, la convivència i la igualtat d'oportunitats, entesa com una ciutat de ciutats, que manté i potencia el seu model de gestió específic, fonamentat en el respecte de les identitats dels diferents municipis que la conformen i que permet optimitzar les estratègies i els objectius comuns, facilitant una gestió integrada i eficient dels serveis.
 • Promourem la recuperació i garantia de la cohesió social metropolitana mitjançant la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i socials per combatre la vulnerabilitat i l'exclusió social; assegurar equitat territorial en l'accés als serveis públics metropolitans; ajudar a reactivar l'economia.
 • Desenvoluparem una política metropolitana d'habitatge com a servei d'interès general que contribueixi a homogeneïtzar la problemàtica del seu accés per aquelles capes de població amb menor renda i tendent al compliment del mandat de solidaritat urbana en l'àmbit territorial de l'AMB.
 • Promourem l'activitat econòmica tot impulsant i coordinant les iniciatives de reactivació econòmica i les relatives a la captació d'inversió i talent, així com d'iniciatives de proximitat i del bé comú. Igualment volem potenciar la "marca Barcelona" apostant per polítiques econòmiques de generació i millora del territori productiu, i expansives en àmbits d'economia qualificada, verda i cooperativa, per tal de reactivar l'economia de manera respectuosa amb el medi ambient i generant ocupació estable, d'alta qualitat i amb interès públic.
 • Impulsarem i consolidarem un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic. El transport públic col·lectiu ha de ser una prioritat en el plantejament de la despesa pública i en l'organització de la mobilitat ciutadana, amb l'objectiu d'aconseguir tota mena d'avantatges per als ciutadans de la metròpolis i els seus visitants, tant des del punt de vista ambiental com d'estalvi de recursos. Impulsa- rem a escala metropolitana, de ciutat i de grans centres d'activitat, l'aprovació i el desenvolupament de plans de mobilitat sostenible, sota la coordinació del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana que ha d'aprovar l'AMB.
 • Prestarem serveis de protecció dels recursos naturals i del medi ambient de la màxima qualitat i eficàcia, en tot allò que fa referència al cicle de l'energia i de l'aigua, amb la finalitat de generar menys consums d'aquests recursos, i al tractament dels residus, dissenyant polítiques públiques de reducció, reutilització i reciclatge.
 • Promourem la qualitat de vida als municipis i barris metropolitans, vetllant per la seva qualitat ambiental, la seva sostenibilitat social mitjançant inversions en espais naturals, espais públics, infraestructures o equipaments que vertebrin la metròpolis, i alhora aportin valor d'ús social i cultural a cadascun dels municipis.
 • Protegirem els sistemes naturals i preservarem els espais lliures, sobre la base dels grans parcs periurbans, els parcs metropolitans i urbans, les platges metropolitanes i els espais fluvials com a grans connectors de la biodiversitat del sistema.
 • Establirem un sistema de finançament suficient i estable dels serveis metropolitans, adaptat al que preveu la legislació, i que reforci la fiscalitat pròpia, assegurant la participació de l'Estat i la Generalitat en la cerca de l'indispensable equilibri financer que garanteixi la prestació de serveis metropolitans i la seva millora. Impulsarem una fiscalitat metropolitana més justa i ecològica que afavoreixi una transició cap a una societat amb menys impacte ecològic i que atengui millor les necessitats socials i la diversitat funcional en la línia del que defensa l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
 • Garantirem la proximitat i participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis públics i el Dret a la bona administració recollits als articles 30, 39 i 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • Impulsarem les nostres relacions amb els organismes internacionals per enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local, i cooperarem amb els ajuntaments per tal de desenvolupar projectes de cooperació internacional mitjançant l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament.
Aquest document parteix de dues lògiques combinades. Per un costat, el marc competencial de la institució i, per l'altre, la constitució del nou govern metropolità de Barcelona per al mandat 2015-2019 com a fita en què cal abordar de manera transversal totes les qüestions i problemàtiques relatives al desenvolupament metropolità i, a la vegada, iniciar un procés de major lideratge polític que afronti les conseqüències negatives de la crisi econòmica i de la generació de desigualtats socials.

La lògica del document, en primer lloc, és tenir presents les persones i els seus condicionants socials, sabent en quin entorn ens trobem i on passen els fets, en definitiva com es transforma el territori i com evoluciona el metabolisme urbà metropolità, i per últim, de quines eines ens dotem per a la gestió i la governança d'aquest ventall de serveis, de fets i de circumstàncies.