AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Informació cartogràfica

| Autor/a: AMB

Consolidar i millorar la producció i la difusió de cartografia de base i temàtica de tot l'àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona
 • Introduir la innovació tecnològica en tot el cicle de vida de la cartografia de base i temàtica amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la producció (reduir terminis d'actualització, incorporar més informació...).
 • Ampliar l'abast de la difusió i ús dels productes cartogràfics de base i temàtics.

Llegir més

1

Suports

Assistència tècnica als ajuntaments

| Autor/a: AMB

Oferir cooperació i assistència tècnica als ajuntaments en la redacció de projectes i figures de planejament amb incidència metropolitana
 • Atendre i respondre totes les peticions de cooperació i assistència tècnica, ja sigui assumint-les com a nous projectes per desenvolupar, integrant-les en projectes existents (inclòs el PDU) o bé rebutjant-les justificadament si les peticions no tenen incidència metropolitana.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei de Planejament Urbanístic per tal que siguin els adequats a les peticions de cooperació i assistència tècnica als ajuntaments. 

Llegir més

0

Suports

Protecció de la legalitat urbanística

| Autor/a: AMB

Fer efectiu el desplegament del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística
 • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiu l'inici de la seva tasca amb les dates acordades als corresponents convenis.
 • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiva la continuació de la seva tasca un cop consolidats tots els convenis. 

Llegir més

1

Suports

Pla director urbanístic metropolità

| Autor/a: AMB

Redactar el document tècnic del Pla director urbanístic metropolità, per a l'aprovació inicial
 • Redactar el document complet del Pla director urbanístic metropolità i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità.
 • Revisar el document complet del Pla director urbanístic metropolità, en funció de les al·legacions i informes obtinguts a partir de l'aprovació inicial, i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità. 

Llegir més

0

Suports

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Millorar els sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris.
 • Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d'àrees d'activitat econòmica.
 • Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d'activitat econòmica.
 • Millorar projectes relacionats amb l'àmbit de l'associacionisme del teixit productiu com a mesura per potenciar els agents d'interlocució territorial i municipal.

Llegir més

0

Suports

Integració urbana d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Dur a terme la integració urbana de grans infraestructures
 • Continuar donant assessorament i assistència tècnica als municipis per a la integració urbana de les actuacions de soterrament i millores d'infraestructures (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac).
 • Donar suport tècnic per al disseny i la resolució de la integració d'altres infraestructures metropolitanes.

Llegir més

6