PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Donar una consideració especial a la planificació dels espais lliures territorials que defineixen els grans parcs naturals i agraris
 • Donar suport als municipis per reduir l'abandonament de camps de conreu i d'espais agroforestals metropolitans, per tal de fer-los més productius. Facilitar les activitats d'agricultura urbana que abastin tant la producció d'aliments com el processament i la comercialització.
 • Reduir el risc d'incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal.
 • Fer un seguiment rigorós de la normativa vigent en relació amb l'obligació dels titulars de les línies aèries de conducció elèctrica de fer treballs de neteja i manteniment de la vegetació.

Llegir més

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Preservar i mantenir les infraestructures naturals metropolitanes
 • Finalitzar el procés d'integració en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i en el Consorci per a la Protecció i i Gestió dels Espais Naturals del Delta el Llobregat.
 • Elaborar un pla estratègic per a la gestió de la infraestructura verda metropolitana.
 • Elaborar i liderar el Pla per a l'estabilització del front costaner i la consolidació del passeig marítim metropolità.
 • Coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en els nous planejaments del Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
 • Gestionar i mantenir la xarxa de parcs i platges metropolitans i redactar i executar els projectes per millorar-ne la qualitat.
 • Valoritzar els elements de la xarxa de parcs i platges. Presentar projectes al FEDER.

Llegir més

3