PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

A l'àrea metropolitana de Barcelona la mobilitat ha de ser soste¬nible basant-se en el transport públic eficient i de qualitat. S'impulsarà i es consolidarà el sistema metropolità de transport públic col·lectiu –que ha de ser l'eix bàsic de la mobilitat metropolitana– de manera preferent sobre el trànsit privat.

Així mateix, es donarà resposta als reptes de la mobilitat i el transport públic mitjançant un pressupost estable i suficient per fer front a aquestes polítiques i un siste¬ma tarifari basat en paràmetres socials i ambientals, alhora que s'impulsarà la implantació immediata de la T-Mobilitat.

L'experiència de la COVID-19, malgrat el drama que ha representat, ha posat en evidència aspectes importants, sobretot relacionats amb la contaminació. Tenint en compte que la mobilitat és el canal que permet desenvolupar la vida social i l'activitat econòmica, es veurà molt fortament modificada per la «nova normalitat» que apareix amb la crisi de la COVID-19. Una nova normalitat en la qual s'haurà de mantenir com a referència la protecció de la salut pública mentre es recupera gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, tot minimitzant el risc d'epidèmia i evitant que la capacitat del sistema de salut es desbordi, i a la vegada caldrà promoure una mobilitat saludable, sostenible, eficient i equitativa. Els possibles escenaris de mobilitat urbana, que es preveuen canviants, són complexos de definir a hores d'ara, particularment amb el detall amb què estem habituats a treballar. 

Per tant de cara al mandat 2019-2023 és clau abordar els reptes urgents i els compro¬misos inajornables, davant la UE, sumats als derivats de la pandèmia, per reduir la contaminació generada pel trànsit amb la implantació de zones de baixes emissions, l'augment del transport públic i la seva extensió a tota la corona metropolitana i a l'àmbit immediat de la regió metropolitana —que és on hi ha més interrelacions entre llocs de residència, de feina, de comerç, de lleure, etc.—, el foment de la bicicleta i altres mitjans sostenibles, la dotació i millora de les infraestructures i equipaments de mobilitat, i la coordinació metropolitana del trànsit, la logística i l'aparcament. D'aquesta manera, l'AMB s'alinea coherentment amb els objectius 11 i 13 dels ODS.

El fenomen de la COVID-19 obre altres realitats que caldrà observar i actuar-hi en consonància. El transport públic estarà sotmès a una forta pressió perquè s'adeqüi a les necessitats relacionades amb la prevenció d'aspectes sanitaris i de seguretat. Per altra banda indica que cal continuar aprofundint en polítiques de mobilitat sostenible i reductora d'emissions que, a més, són aspectes prioritaris de la política europea en matèria de medi ambient.

Amb l'aprovació definitiva del Pla metropolità de mobilitat urbana, s'aplicaran les actuacions que corresponguin a l'AMB i es reclamarà a altres administracions les que els corresponen, en especial les relacionades amb les infraestructures de mobilitat i amb la connectivitat amb la resta de la regió metropolitana i del conjunt del país.

Per respondre a aquesta realitat descrita es proposen les següents línies d'intervenció:

 • Impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità
 • Governança del transport i la mobilitat amb garanties de finançament
 • Avanç cap a una gestió més eficient i innovadora del sistema de transport públic
?

Impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità
ODS 3
 
ODS 11
 
ODS 13
 
 • Objectiu 11.1 Desplegar les actuacions del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis
  Actuacions

  11.1.1. Analitzar les repercussions de la crisi de la COVID-19 en la mobilitat, amb un èmfasi especial en el nou mercat de treball i els desplaçaments quotidians que en derivin, amb el propòsit d'incorporar-les al PMMU.

  11.1.2. Aprovar definitivament el Pla metropolità de mobilitat urbana, un cop incorporades les aportacions i al·legacions que enriqueixin el document.

  11.1.3. Iniciar l'execució de les mesures i actuacions del PMMU, en especial les que són competència de l'AMB o depenen directament de les seves responsabilitats.

  11.1.4. Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de mesures que estiguin incloses al PMMU aprovat per l'AMB.

  11.1.5. Promoure mesures de millora de la mobilitat sostenible per motiu de feina i d'estudi en grans centres de generació de mobilitat i polígons d'activitat econòmica.

  11.1.6. Desenvolupar estratègies que, arran de la crisi de la COVID-19, introdueixin nous aspectes en la política de mobilitat sostenible i de seguretat i salut al transport públic. 
 • Objectiu 11.2. Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit
  Actuacions

  11.2.1. Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies metropolitanes.

  11.2.2. Recollir els aprenentatges derivats de la crisi pandèmica en relació amb els efectes sobre la mobilitat sostenible, per tal d'accelerar el canvi de model i d'hàbits en l'ús del transport públic que pot beneficiar la millora ambiental del territori metropolità.

  11.2.3. Fomentar projectes d'ecologística local i electrificació de flotes que millorin la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.

  11.2.4. Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies sostenible.

  11.2.5. Impulsar gestions davant l'Estat i la Generalitat per tal d'establir un paquet d'ajudes específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l'àmbit metropolità, amb especial suport al vehicle elèctric.

  11.2.6. Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de mobilitat urbana i interurbana.

  11.2.7. Establir un marc metropolità de regulació de l'oferta de mobilitat compartida per a turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l'oferta i un ús sense conflictes de l'espai públic.

  11.2.8. Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a tots els municipis metropolitans.

  11.2.9. Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l'Ordenança fiscal reguladora.

  11.2.10. Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, i fer-ne un seguiment de l'evolució.

  11.2.11. Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents municipis de l'AMB.
 • Objectiu 11.3. Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat metropolitana basat en un transport públic eficient i de qualitat, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats
  Actuacions
  11.3.1. Consolidar i finalitzar la xarxa d'autobús metropolità d'altes prestacions (Metrobús i Bus Exprés), amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció als corredors amb més demanda.

  11.3.2. Intensificar la renovació i modernització de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb més capacitat de viatgers i més silenciosos.

  11.3.3. Accelerar el procés d'electrificació de l'autobús metropolità amb la compra d'autobusos elèctrics, l'adequació de les cotxeres per a la càrrega elèctrica i la instal·lació de punts de càrrega a la via pública.

  11.3.4. Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants.

  11.3.5. Millorar i reforçar el servei de transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i l'equitat en el desenvolupament de l'activitat econòmica.

  11.3.6. Estendre el servei de baixada a demanda al Nitbus, destinat a les dones i als menors d'edat, en aquells àmbits fora de la trama urbana on hi ha més distància entre parades.

  11.3.7. Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.

  11.3.8. Estendre la informació en temps real per als usuaris del transport públic, amb la instal·lació de monitors informatius en estacions de ferrocarril i equipaments públics, monitors a bord dels autobusos i pantalles d'informació a les parades amb més viatgers.

  11.3.9. Desenvolupar un pla d'accessibilitat per als serveis de titularitat pública de l'AMB.

  11.3.10. Participar activament en projectes europeus, en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat.

  11.3.11. Projectar nous aparcaments d'intercanvi (P+R) a l'entorn d'estacions ferroviàries fora de l'àmbit urbà. Fer créixer el nombre de places existents en el servei d'aparcaments d'intercanvi metropolitans de l'AMB.

  11.3.12. Promoure la implantació de prioritat semafòrica i carrils reservats per a autobusos, per tal de millorar la velocitat comercial, garantir la puntualitat i reduir el temps de trajecte dels autobusos metropolitans.

  11.3.13. Continuar millorant la qualitat de les parades d'autobús, garantint-ne l'accessibilitat i ampliant la xarxa de marquesines instal·lades.

  11.3.14. Crear àrees d'intercanvi en els nodes de connexió entre línies d'autobús, coordinades amb la xarxa ferroviària i la nova xarxa d'autobús de Barcelona, amb especial atenció a la informació i senyalització dels intercanvis. 
 • Objectiu 11.4. Estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en oferta i qualitat entre municipis i barris, màxima eficiència i sostenibilitat financera
  Actuacions

  11.4.1. Gestionar els serveis de transport públic —tant urbà com interurbà— de la segona corona que altres administracions traspassin a l'AMB d'acord amb els estàndards de qualitat i eficiència econòmica dels serveis de transport públic metropolitans.
 • Objectiu 11.5. Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l'escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible en benefici de la qualitat de l'aire i de la salut de les persones
  Actuacions

  11.5.1. Estendre la xarxa d'aparcaments segurs de bicicletes amb més mòduls Bicibox i nous aparcaments de gran capacitat, fins a arribar a la majoria de municipis metropolitans.

  11.5.2. Promocionar la compra de bicicletes elèctriques per part de ciutadans, administracions i empreses.

  11.5.3. Executar les actuacions prioritàries aprovades al Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia.
Governança del transport i la mobilitat amb garanties de finançament
ODS 11
 
ODS 16
 
ODS 17
 
Avanç cap a una gestió més eficient i innovadora del sistema de transport públic
ODS10
 
ODS 11
 
ODS 16
 
ODS 17