AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Facilitar eines i recursos de valor afegit per al teixit empresarial i els inversors per al desenvolupament òptim de l'activitat econòmica i la millora de la competitivitat
  • Potenciar el portal d'atracció d'inversions per facilitar a l'inversor la posada en marxa de l'activitat econòmica.
  • Promocionar el mercat immobiliari destinat a usos empresarials com un servei de valor afegit al teixit empresarial i facilitar així la millora de la ubicació de l'empresa al territori, el creixement i desenvolupament òptims de la seva activitat, tot donant més visibilitat als serveis existents.
  • Desenvolupar noves eines i recursos que propiciïn la correcta transició cap a una indústria de qualitat, sostenible i innovadora mitjançant la projecció i millora de la informació disponible dels polígons d'activitat econòmica (PAE).
  • Consolidar els projectes de suport empresarial: xarxa metropolitana d'oficines d'atenció a l'empresa, plataformes de suport i informació, associacionisme empresarial i certificacions de qualitat dels PAE.
  • Establir un programa de suport per a l'atracció i reinversió de les empreses del territori metropolità.

Llegir més

0

Suports

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
  • Millorar els sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris.
  • Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d'àrees d'activitat econòmica.
  • Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d'activitat econòmica.
  • Millorar projectes relacionats amb l'àmbit de l'associacionisme del teixit productiu com a mesura per potenciar els agents d'interlocució territorial i municipal.

Llegir més

2