AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Coneixement d'escala metropolitana

| Autor/a: AMB

Generar coneixement i transferir bones pràctiques d'escala metropolitana que permetin innovar i millorar la gestió de l'AMB
 • Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixement de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l'IBEI. 

Llegir més

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

1

Suports

Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit
 • Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies metropolitanes.
 • Fomentar projectes d'ecologística local i electrificació de flotes que millorin la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.
 • Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies sostenible.
 • Impulsar gestions davant l'Estat i la Generalitat per tal d'establir un paquet d'ajudes específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l'àmbit metropolità, amb especial suport al vehicle elèctric.
 • Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de mobilitat urbana i interurbana.
 • Establir un marc metropolità de regulació de l'oferta de mobilitat compartida per a turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l'oferta i un ús sense conflictes de l'espai públic.
 • Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a tots els municipis metropolitans.
 • Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l'Ordenança fiscal reguladora.
 • Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, i fer-ne un seguiment de l'evolució.
 • Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents municipis de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Millorar els sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris.
 • Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d'àrees d'activitat econòmica.
 • Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d'activitat econòmica.
 • Millorar projectes relacionats amb l'àmbit de l'associacionisme del teixit productiu com a mesura per potenciar els agents d'interlocució territorial i municipal.

Llegir més

0

Suports

Rondes de Barcelona

| Autor/a: AMB

Gestionar els treballs de manteniment de les rondes de Barcelona i altres inversions associades.
 • Assumir la direcció tècnica i econòmica del contracte de manteniment.
 • Organitzar les reunions de la Comissió Mixta de Seguiment i fer el seguiment dels convenis amb la Generalitat de Catalunya i amb els ajuntaments titulars.
 • Implantar mesures per a l'eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat i la innovació tecnològica en la gestió d'aquests espais.

Llegir més

0

Suports

Integració urbana d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Dur a terme la integració urbana de grans infraestructures
 • Continuar donant assessorament i assistència tècnica als municipis per a la integració urbana de les actuacions de soterrament i millores d'infraestructures (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac).
 • Donar suport tècnic per al disseny i la resolució de la integració d'altres infraestructures metropolitanes.

Llegir més

0

Suports

Construcció d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Reclamar l'impuls a la construcció de les grans infraestructures metropolitanes
 • Continuar reclamant la participació de representants de l'AMB en òrgans de gestió que són competència de l'Estat i que afecten directament l'àmbit metropolità, com són el port i l'aeroport. 

Llegir més

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Preservar i mantenir les infraestructures naturals metropolitanes
 • Finalitzar el procés d'integració en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i en el Consorci per a la Protecció i i Gestió dels Espais Naturals del Delta el Llobregat.
 • Elaborar un pla estratègic per a la gestió de la infraestructura verda metropolitana.
 • Elaborar i liderar el Pla per a l'estabilització del front costaner i la consolidació del passeig marítim metropolità.
 • Coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en els nous planejaments del Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
 • Gestionar i mantenir la xarxa de parcs i platges metropolitans i redactar i executar els projectes per millorar-ne la qualitat.
 • Valoritzar els elements de la xarxa de parcs i platges. Presentar projectes al FEDER.

Llegir més

8