AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Liderar la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'ATM, exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori
  • Adaptar i integrar la tarifació social i ambiental a la T-Mobilitat.
  • Participar activament en la posada en servei del projecte T-Mobilitat, en especial en els serveis que són titularitat de l'AMB.
  • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.

Llegir més

0

Suports

Tarifació social

| Autor/a: AMB

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, que s'adapti a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i que aprofiti els nous instruments de gestió
  • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
  • Promocionar la targeta T-verda amb l'objectiu d'incrementar la retirada de la circulació de vehicles contaminants.
  • Promocionar el sistema de tarifació social, amb l'ampliació de la prestació de serveis de l'AMB als municipis i la millora del control d'accés al sistema a través de l'Administració Oberta de Catalunya.
  • Modificar els criteris d'atorgament de la tarifació social per ampliar la cobertura a nous col·lectius en risc d'exclusió.

Llegir més

0

Suports

Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, instant altres administracions a atendre les seves obligacions respecte de les competències de l'AMB
  • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públic urbans, especialment en ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, amb el traspàs de la titularitat i gestió d'aquests serveis i la garantia de sostenibilitat econòmica.
  • Demanar a la Generalitat de Catalunya la programació del traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen majoritàriament dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'integrar-los en una única xarxa metropolitana, incloent-hi una dotació econòmica que en garanteixi la sostenibilitat econòmica.

Llegir més

3