AVÍS: Procés de participació en línea tancat

6

Suports

Impulsar la complementació i concertació en cooperació amb agents del territori metropolità amb expertesa en els àmbits de l'AMB
 • Gestionar convocatòries públiques de projectes de cooperació i educació per a la ciutadania global, en el marc del Pla director de cooperació internacional, destinades als actors dels municipis metropolitans.
 • Realitzar accions de cooperació i educació per a la ciutadania global de manera coordinada amb actors del territori (entitats supramunicipals, empreses, universitats i la societat civil organitzada) en el marc del Pla director de cooperació internacional.

Llegir més

1

Suports

Pla director de cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Impulsar i desenvolupar la cooperació internacional directa en el marc del Pla director de cooperació internacional vigent
 • Identificar, executar, fer el seguiment i la justificació d'iniciatives de cooperació directa en el marc del Pla director de cooperació.

Llegir més

2

Suports

0,7% a cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Destinar el 0,7 % dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional
 • Aprovar i gestionar el pressupost anual de cooperació perquè assoleixi, com a mínim, el 0,7 % dels ingressos propis de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Incrementar la participació dels ajuntaments metropolitans en les activitats internacionals i de cooperació de l'AMB
 • Fomentar la participació dels ajuntaments metropolitans en els projectes i activitats internacionals i de cooperació de l'AMB.
 • Impulsar, assessorar i coordinar accions de cooperació i educació per la ciutadania global (ECG) amb els ajuntaments metropolitans (projectes de cooperació coordinada, accions formatives i d'intercanvi i el programa metropolità Tenim Drets, Teixim Llibertats).

Llegir més

0

Suports

Coneixement d'escala metropolitana

| Autor/a: AMB

Generar coneixement i transferir bones pràctiques d'escala metropolitana que permetin innovar i millorar la gestió de l'AMB
 • Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixement de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l'IBEI. 

Llegir més

0

Suports

Posicionament internacional de l'AMB

| Autor/a: AMB

Posicionar l'AMB a escala internacional com una institució tècnica de referència en partenariat amb altres actors metropolitans
 • Presentar polítiques, plans i bones pràctiques de l'AMB en espais d'intercanvi nacionals i internacionals i aconseguir presència en publicacions de referència.
 • Organitzar les delegacions internacionals que visiten l'AMB.
 • Incorporar altres actors metropolitans en projectes i activitats de relacions internacionals (universitats, empreses, institucions públiques, etc.).

Llegir més

2

Suports

Fons de finançament de la Unió Europea

| Autor/a: AMB

Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics metropolitans
 • Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya.
 • Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit europeu i de cooperació internacional.
 • Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027.

Llegir més

1

Suports

Àrees metropolitanes del món

| Autor/a: AMB

Millorar el reconeixement del fet metropolità a escala internacional i en particular en l'àmbit de la Unió Europea, la Mediterrània, Àfrica i Amèrica
 • Potenciar la xarxa europea d'àrees metropolitanes EMA.
 • Desenvolupar nous projectes a la xarxa Metropolis, reforçar l'Observatori Metropolità i la copresidència de l'AMB en l'àmbit de l'espai públic.
 • Impulsar nous projectes i accions de capacitació tècnica entre les ciutats i metròpolis mediterrànies amb MedCités.
 • Participar a l'Associació de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
 • Incidir amb accions de lobby en l'agenda política del sistema de les Nacions Unides i de la Unió Europea en relació amb l'àmbit competencial de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de l'AMB
 • Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment.
 • Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.

Llegir més

0

Suports

Promocionar la identitat metropolitana dins la marca Barcelona i la internacionalització de l'economia
 • Desenvolupar una estratègia turística d'àmbit metropolità amb la finalitat de posicionar el territori com una destinació turística intel·ligent (DTI). Aquesta estratègia permetrà fomentar la identitat metropolitana i desenvolupar la promoció específica del patrimoni local i del turisme smart sostenible i de qualitat metropolità.
 • Impulsar accions d'internacionalització de l'economia amb els municipis metropolitans per a la captació d'inversions en els mercats internacionals i locals, d'ajut a la retenció d'inversions al territori metropolità i de suport a l'elaboració de portafolis locals d'inversió.
 • Potenciar i enfortir la capacitat productiva i exportadora del teixit empresarial i donar suport i assistència empresarial per a l'exportació, amb l'objectiu de consolidar i augmentar la presència d'empreses metropolitanes en els mercats exteriors.
 • Fomentar la presència dels municipis metropolitans i del seu teixit empresarial a l'exterior, tant en projectes com en missions internacionals.
 • Consolidar la presència de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en les principals fires i espais de reflexió en matèria de desenvolupament econòmic i com a expositor dels municipis metropolitans i a la vegada amb el seu propi portafolis de serveis.

Llegir més

0

Suports

Enfortir l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
 • Fomentar un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, d'ocupació, d'innovació social i tecnològica i d'impuls de noves economies locals emergents.
 • Impulsar polítiques de concertació amb els actors socials i econòmics per al desplegament de les estratègies de desenvolupament econòmic del territori dins de l'àmbit de l'AMB i amb la vocació de coordinar-se més amb la regió metropolitana.
 • Continuar els programes i les polítiques destinats al suport empresarial i industrial al territori metropolità.
 • Realitzar un catàleg de serveis en matèria de desenvolupament econòmic.
 • Incorporar criteris de despesa pública intel·ligent a l'àrea de Serveis Generals de l'AMB com una eina més al servei dels objectius del PAM 2019-2023 (criteris socials i ambientals, compra pública innovadora).
 • Consolidar i millorar les eines de suport, informació i geolocalització (portals web) per a les empreses i ajuntaments, per a la captació d'inversió, sobre informació econòmica d'interès metropolità i sobre la situació del parc immobiliari i empresarial.

Llegir més

11