PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Demandes per evitar l'exclusió residencial a Barcelona

| Autor/a: PAH Barcelona

 1. Protocol d'accés a la Mesa d'emergències. Revisió del protocol per permetre-hi l'accés de moltes famílies en situació de vulnerabilitat que actualment no ho poden fer, com són les que provenen de locals, les que han viscut un procés de separació i la demanda judicial no anava al seu nom.
 1. Re allotjament després de desnonament. Acordar el destí del re allotjament amb antelació a la data del desnonament, evitar l'ús de pensions, que en cap cas suposen una alternativa digna. Compliment amb la Llei 24/2015.
 1. Llista d'espera de la Mesa d'emergències. Reducció urgent del termini d'espera que actualment supera els dos anys en molts casos. Pla de xoc per posar-la a zero.
 1. Augment del parc públic. Promocions públiques de lloguer indefinit, implicació amb la mesura del 30%, ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte, compliment del 15% d'habitatge públic.
 1. Lloguer. Compliment íntegre de la Llei 24/2015, ampliar la Borsa de Lloguer i revisar les ajudes ofertes per l'Administració, que actualment s'obren només durant un breu termini al llarg de l'any.
 1. Ocupacions. Facilitar la negociació de les famílies amb la propietat per arribar a acords de lloguer social, instaurar un servei municipal de mediació comunitària per resoldre conflictes amb veïnes, facilitar la regularització dels subministraments bàsics, publicar dades sobre el fenomen que ajudin a tenir una idea clara del nombre de llars que es troben en aquesta situació.
 1. Funcionament de Serveis Socials/Habitatge/SIPHO. Unificar les visites a Serveis Socials i Habitatge perquè existeixi una taula única i no es dupliquin les funcions, reduir el termini d'espera per a les cites prèvies. Reforç del servei SIPHO.
 1. Blocs. Seguiment individualitzat dels casos de blocs amb intermediació directa de l'Ajuntament, agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.

Llegir més

0

Suports

Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.
 • Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.
 • Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.
 • Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.

Llegir més

0

Suports

Habitatge assequible

| Autor/a: AMB

Crear i mantenir bases de dades amb l'objectiu de quantificar i fer el seguiment de l'oferta d'habitatge assequible existent
 • Prioritzar la incorporació de nova informació rellevant sobre l‘oferta d'habitatge assequible existent a les bases de dades.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei d'Informació i Estudis Territorials per tal que siguin els adequats pel volum d'informació que s'ha de mantenir relacionat amb l'oferta d'habitatge assequible existent.

Llegir més

1

Suports

Habitatge i PDU

| Autor/a: AMB

Incorporar, com a mecanisme de suport a les actuacions dutes a terme en habitatge, propostes específiques prioritàries del Pla director urbanístic metropolità relacionades amb la vertebració del territori
 • Assegurar una oferta d'habitatge assequible suficient per avançar en l'assoliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 • Proposar eines urbanístiques per a la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori, l'ordenació i la gestió de les vies metropolitanes, la reconversió d'antigues carreteres i les transformacions entorn dels grans nodes ferroviaris.
 • Incorporar l'ordenació dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

0

Suports

Cohesió social i vulnerabilitat

| Autor/a: AMB

Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat
 • Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i garantia alimentària).
 • Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social metropolitana.
 • Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials.
 • Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària.
 • Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
 • Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una perspectiva de gènere.
 • Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.
 • Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana.

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Rehabilitació i millora integral de barris metropolitans
 • Reforçar la política de rehabilitació extensiva a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge amb l'objectiu de rehabilitar 10.000 habitatges en 10 barris metropolitans de 10 municipis, amb una inversió de 100 milions d'euros.

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Contribuir a incrementar l'oferta d'habitatge assequible al territori metropolità
 • Continuar les polítiques de construcció d'habitatge assequible i de qualitat mitjançant l'IMPSOL, que preveuen la construcció de 2.000 habitatges.
 • Construir, mitjançant l'operador Habitatge Metròpolis Barcelona, 4.500 habitatges de lloguer, amb la incorporació d'un soci privat dins de la societat.

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Continuar fent la funció d'estudi i anàlisi de l'àmbit de l'habitatge com a mecanismes per a la presa de decisions i l'orientació de les polítiques públiques
 • Continuar les tasques d'informació i anàlisi del sector de l'habitatge a través de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.
 • Analitzar noves actuacions per complementar l'estratègia metropolitana de l'habitatge, en forma de programes d'emergència i ajuts gestionats a través dels municipis. 

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Impulsar estratègies col·laboratives per tal de refermar el dret a l'habitatge en el marc del territori metropolità
 • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
 • Obrir noves fórmules de col·laboració publicoprivada amb la modalitat de concursos de concessió de drets de superfície per a la construcció de 1.500 habitatges de protecció oficial.
 • Establir acords de cessió d'habitatge amb la Sareb i altres grans tenidors de parcs d'habitatge buit o per rehabilitar.
 • Planificar i gestionar els instruments de sòl i habitatge.
 • Impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions de la regió metropolitana de Barcelona en relació amb l'habitatge.

Llegir més

0

Suports

Polítiques transversals

| Autor/a: AMB

Millorar la coordinació en les polítiques transversals 
 • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
 • Constituir una ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans.

Llegir més

11