PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Consolidar l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) com a institució de recerca i generació de coneixement de l'AMB
 • Aprovar i desenvolupar un nou contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir regularment els objectius i el finançament corresponent, i que incorpori en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament.
 • Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant el desenvolupament de l'Enquesta de condicions de vida (estadístiques metropolitanes de condicions de vida), l'Enquesta de cohesió urbana, l'Enquesta de victimització de l'AMB i l'Enquesta de convivència i relacions veïnals de l'AMB, en col·laboració amb l'IERMB.
 • Continuar produint el sistema d'informació de base estadística i l'elaboració de l'AMB en xifres amb un sistema d'informes territorialitzats (box), i millorar el sistema d'indicadors SIMBA perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor en format obert (dades obertes) per al públic especialitzat, conjuntament amb l'IERMB.
 • Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i l'avaluació dels indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes pel que fa a l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i serveis socials.

Llegir més

0

Suports

Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.
 • Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.
 • Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.
 • Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.

Llegir més

0

Suports

Plataforma de coneixement estratègic

| Autor/a: AMB

Impulsar la plataforma integrada de coneixement per a la gestió de l'AMB
 • Impulsar una plataforma catalogada i accessible d'informació i estudis de caràcter estratègic a partir de la informació generada per l'AMB i els ens propis, vinculats o participats.
 • Analitzar la plataforma per tal de determinar els estudis que cal dur a terme per poder desenvolupar les polítiques previstes al PAM i redactar-los per mitjans propis, externs o amb la col·laboració dels ens associats, sempre coordinadament amb les àrees de gestió de l'AMB interessades.
 • Participar en els espais de coordinació de l'AMB (Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità, taules de polítiques socials, ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans...) per aportar els estudis realitzats en la matèria.

Llegir més

0

Suports

Plans, programes i projectes metropolitans

| Autor/a: AMB

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de l'àrea del Besòs.
 • Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució.
 • Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis.
 • Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.
 • Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes transnacionals.
 • Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions.
 • Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.
 • Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes.
 • Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents als plans i programes que ho necessitin.

Llegir més

4