PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Consolidar l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) com a institució de recerca i generació de coneixement de l'AMB
 • Aprovar i desenvolupar un nou contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir regularment els objectius i el finançament corresponent, i que incorpori en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament.
 • Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant el desenvolupament de l'Enquesta de condicions de vida (estadístiques metropolitanes de condicions de vida), l'Enquesta de cohesió urbana, l'Enquesta de victimització de l'AMB i l'Enquesta de convivència i relacions veïnals de l'AMB, en col·laboració amb l'IERMB.
 • Continuar produint el sistema d'informació de base estadística i l'elaboració de l'AMB en xifres amb un sistema d'informes territorialitzats (box), i millorar el sistema d'indicadors SIMBA perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor en format obert (dades obertes) per al públic especialitzat, conjuntament amb l'IERMB.
 • Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i l'avaluació dels indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes pel que fa a l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i serveis socials.

Llegir més

0

Suports

Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.
 • Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.
 • Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.
 • Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.

Llegir més

0

Suports

Col·laboració amb centres de recerca

| Autor/a: AMB

Articular la participació, el debat i la col·laboració amb altres entitats
 • Establir mecanismes de col·laboració amb les universitats, centres de recerca i entitats del sector per a la promoció i recerca de solucions innovadores per a la millora de la governança i la qualitat metropolitana.
 • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per optimitzar les aportacions del PEMB, l'IERMB i Barcelona Regional als àmbits de gestió metropolitans.
 • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
 • Continuar les accions de dinamització i participació mitjançant les taules de participació i debat de les diverses àrees de gestió de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Recerca

| Autor/a: AMB

Continuar les línies de recerca consolidades a l'Àrea de Planificació Estratègica
 • Definir els àmbits dels barris estadístics com a àmbits d'estudi mínim de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes i càlcul d'indicadors, en col·laboració amb l'IERMB.
 • Avaluar l'ús dels espais públics del territori de l'AMB mitjançant una base de dades georeferenciada d'anàlisi per crear una estratègia de millora dels aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social, convivència i sostenibilitat.

Llegir més

0

Suports

Plataforma de coneixement estratègic

| Autor/a: AMB

Impulsar la plataforma integrada de coneixement per a la gestió de l'AMB
 • Impulsar una plataforma catalogada i accessible d'informació i estudis de caràcter estratègic a partir de la informació generada per l'AMB i els ens propis, vinculats o participats.
 • Analitzar la plataforma per tal de determinar els estudis que cal dur a terme per poder desenvolupar les polítiques previstes al PAM i redactar-los per mitjans propis, externs o amb la col·laboració dels ens associats, sempre coordinadament amb les àrees de gestió de l'AMB interessades.
 • Participar en els espais de coordinació de l'AMB (Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità, taules de polítiques socials, ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans...) per aportar els estudis realitzats en la matèria.

Llegir més

0

Suports

Habitatge assequible

| Autor/a: AMB

Crear i mantenir bases de dades amb l'objectiu de quantificar i fer el seguiment de l'oferta d'habitatge assequible existent
 • Prioritzar la incorporació de nova informació rellevant sobre l‘oferta d'habitatge assequible existent a les bases de dades.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei d'Informació i Estudis Territorials per tal que siguin els adequats pel volum d'informació que s'ha de mantenir relacionat amb l'oferta d'habitatge assequible existent.

Llegir més

0

Suports

Informació cartogràfica

| Autor/a: AMB

Consolidar i millorar la producció i la difusió de cartografia de base i temàtica de tot l'àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona
 • Introduir la innovació tecnològica en tot el cicle de vida de la cartografia de base i temàtica amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la producció (reduir terminis d'actualització, incorporar més informació...).
 • Ampliar l'abast de la difusió i ús dels productes cartogràfics de base i temàtics.

Llegir més

1

Suports

Assistència tècnica als ajuntaments

| Autor/a: AMB

Oferir cooperació i assistència tècnica als ajuntaments en la redacció de projectes i figures de planejament amb incidència metropolitana
 • Atendre i respondre totes les peticions de cooperació i assistència tècnica, ja sigui assumint-les com a nous projectes per desenvolupar, integrant-les en projectes existents (inclòs el PDU) o bé rebutjant-les justificadament si les peticions no tenen incidència metropolitana.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei de Planejament Urbanístic per tal que siguin els adequats a les peticions de cooperació i assistència tècnica als ajuntaments. 

Llegir més

0

Suports

Protecció de la legalitat urbanística

| Autor/a: AMB

Fer efectiu el desplegament del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística
 • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiu l'inici de la seva tasca amb les dates acordades als corresponents convenis.
 • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiva la continuació de la seva tasca un cop consolidats tots els convenis. 

Llegir més

1

Suports

Habitatge i PDU

| Autor/a: AMB

Incorporar, com a mecanisme de suport a les actuacions dutes a terme en habitatge, propostes específiques prioritàries del Pla director urbanístic metropolità relacionades amb la vertebració del territori
 • Assegurar una oferta d'habitatge assequible suficient per avançar en l'assoliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 • Proposar eines urbanístiques per a la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori, l'ordenació i la gestió de les vies metropolitanes, la reconversió d'antigues carreteres i les transformacions entorn dels grans nodes ferroviaris.
 • Incorporar l'ordenació dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

1

Suports

Pla director urbanístic metropolità

| Autor/a: AMB

Redactar el document tècnic del Pla director urbanístic metropolità, per a l'aprovació inicial
 • Redactar el document complet del Pla director urbanístic metropolità i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità.
 • Revisar el document complet del Pla director urbanístic metropolità, en funció de les al·legacions i informes obtinguts a partir de l'aprovació inicial, i proposar-ne l'aprovació inicial al Consell Metropolità. 

Llegir més

86