PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Servei amb vehicles amb conductor

| Autor/a: AMB

Garantir la prestació del servei dels VTC
 • Implementar totes les mesures previstes en el Reglament metropolità per a la prestació del servei amb vehicles amb conductor.

Llegir més

1

Suports

Innovació en mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible
 • Estendre a la majoria de municipis metropolitans la plataforma metropolitana i les aplicacions per a zones regulades d'aparcament i de càrrega i descàrrega.
 • Desplegar un sistema metropolità de serveis de transport públic a demanda (TAD) per tal de donar resposta a les necessitats de mobilitat a les zones de baixa densitat.

Llegir més

0

Suports

AMB Informació i Serveis

| Autor/a: AMB

Potenciar l'empresa pública AMB Informació i Serveis SA com a instrument de gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació i gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania
 • Desenvolupar el Centre d'Informació i Coordinació del transport públic metropolità.
 • Desenvolupar noves eines d'informació i serveis integrats del transport i la mobilitat sostenible metropolitana.

Llegir més

0

Suports

Taxi metropolità

| Autor/a: AMB

Potenciar el servei metropolità del taxi
 • Impulsar l'homologació de taxis elèctrics fins assolir el 10% del parc.
 • Estudiar la implementació, en el marc de la responsabilitat social del taxi, dels vehicles amb sistemes DEA per a les maniobres de reanimació cardiorespiratòria.

Llegir més

1

Suports

Liderar la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'ATM, exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori
 • Adaptar i integrar la tarifació social i ambiental a la T-Mobilitat.
 • Participar activament en la posada en servei del projecte T-Mobilitat, en especial en els serveis que són titularitat de l'AMB.
 • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.

Llegir més

0

Suports

Governança de la mobilitat

| Autor/a: AMB

Promoure nous instruments de governança que garanteixin l'exercici de les competències de l'AMB
 • Consolidar el Consell de la Mobilitat de l'AMB com a instrument de participació i coordinació dels diferents agents i responsables de l'àmbit de la mobilitat a l'àrea metropolitana.
 • Desenvolupar instruments orientats a la gestió i coordinació metropolitana del trànsit, la logística i l'aparcament.
 • Estudiar i implantar mesures que permetin millorar l'equilibri financer del transport públic mitjançant la millora de la gestió, l'austeritat i l'eficiència en l'administració de les empreses prestatàries del servei.
 • Analitzar la repercussió i redistribució de la sostenibilitat econòmica del grup empresarial metropolità TMB per evitar la distribució de càrregues econòmiques territorials poc equitatives.

Llegir més

0

Suports

Tarifació social

| Autor/a: AMB

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, que s'adapti a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i que aprofiti els nous instruments de gestió
 • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
 • Promocionar la targeta T-verda amb l'objectiu d'incrementar la retirada de la circulació de vehicles contaminants.
 • Promocionar el sistema de tarifació social, amb l'ampliació de la prestació de serveis de l'AMB als municipis i la millora del control d'accés al sistema a través de l'Administració Oberta de Catalunya.
 • Modificar els criteris d'atorgament de la tarifació social per ampliar la cobertura a nous col·lectius en risc d'exclusió.

Llegir més

0

Suports

Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, instant altres administracions a atendre les seves obligacions respecte de les competències de l'AMB
 • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públic urbans, especialment en ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, amb el traspàs de la titularitat i gestió d'aquests serveis i la garantia de sostenibilitat econòmica.
 • Demanar a la Generalitat de Catalunya la programació del traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen majoritàriament dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'integrar-los en una única xarxa metropolitana, incloent-hi una dotació econòmica que en garanteixi la sostenibilitat econòmica.

Llegir més

1

Suports

Mobilitat en bicicleta

| Autor/a: AMB

Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l'escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible en benefici de la qualitat de l'aire i de la salut de les persones
 • Estendre la xarxa d'aparcaments segurs de bicicletes amb més mòduls Bicibox i nous aparcaments de gran capacitat, fins a arribar a la majoria de municipis metropolitans.
 • Promocionar la compra de bicicletes elèctriques per part de ciutadans, administracions i empreses.
 • Executar les actuacions prioritàries aprovades al Programa metropolità de desenvolupament de la Bicivia.

Llegir més

0

Suports

Estendre el transport metropolità

| Autor/a: AMB

Estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en oferta i qualitat entre municipis i barris, màxima eficiència i sostenibilitat financera
 • Gestionar els serveis de transport públic —tant urbà com interurbà— de la segona corona que altres administracions traspassin a l'AMB d'acord amb els estàndards de qualitat i eficiència econòmica dels serveis de transport públic metropolitans.

Llegir més

1

Suports

Sistema de mobilitat metropolitana

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat metropolitana basat en un transport públic eficient i de qualitat, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats
 • Consolidar i finalitzar la xarxa d'autobús metropolità d'altes prestacions (Metrobús i Bus Exprés), amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció als corredors amb més demanda.
 • Intensificar la renovació i modernització de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb més capacitat de viatgers i més silenciosos.
 • Accelerar el procés d'electrificació de l'autobús metropolità amb la compra d'autobusos elèctrics, l'adequació de les cotxeres per a la càrrega elèctrica i la instal·lació de punts de càrrega a la via pública.
 • Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants.
 • Millorar i reforçar el servei de transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i l'equitat en el desenvolupament de l'activitat econòmica.
 • Estendre el servei de baixada a demanda al Nitbus, destinat a les dones i als menors d'edat, en aquells àmbits fora de la trama urbana on hi ha més distància entre parades.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Estendre la informació en temps real per als usuaris del transport públic, amb la instal·lació de monitors informatius en estacions de ferrocarril i equipaments públics, monitors a bord dels autobusos i pantalles d'informació a les parades amb més viatgers.
 • Desenvolupar un pla d'accessibilitat per als serveis de titularitat pública de l'AMB.
 • Participar activament en projectes europeus, en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat.
 • Projectar nous aparcaments d'intercanvi (P+R) a l'entorn d'estacions ferroviàries fora de l'àmbit urbà. Fer créixer el nombre de places existents en el servei d'aparcaments d'intercanvi metropolitans de l'AMB.
 • Promoure la implantació de prioritat semafòrica i carrils reservats per a autobusos, per tal de millorar la velocitat comercial, garantir la puntualitat i reduir el temps de trajecte dels autobusos metropolitans.
 • Continuar millorant la qualitat de les parades d'autobús, garantint-ne l'accessibilitat i ampliant la xarxa de marquesines instal·lades.
 • Crear àrees d'intercanvi en els nodes de connexió entre línies d'autobús, coordinades amb la xarxa ferroviària i la nova xarxa d'autobús de Barcelona, amb especial atenció a la informació i senyalització dels intercanvis. 

Llegir més

1

Suports

Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit
 • Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies metropolitanes.
 • Fomentar projectes d'ecologística local i electrificació de flotes que millorin la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.
 • Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies sostenible.
 • Impulsar gestions davant l'Estat i la Generalitat per tal d'establir un paquet d'ajudes específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l'àmbit metropolità, amb especial suport al vehicle elèctric.
 • Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de mobilitat urbana i interurbana.
 • Establir un marc metropolità de regulació de l'oferta de mobilitat compartida per a turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l'oferta i un ús sense conflictes de l'espai públic.
 • Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a tots els municipis metropolitans.
 • Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l'Ordenança fiscal reguladora.
 • Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, i fer-ne un seguiment de l'evolució.
 • Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents municipis de l'AMB.

Llegir més

86