AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Plataforma de coneixement estratègic

| Autor/a: AMB

Impulsar la plataforma integrada de coneixement per a la gestió de l'AMB
 • Impulsar una plataforma catalogada i accessible d'informació i estudis de caràcter estratègic a partir de la informació generada per l'AMB i els ens propis, vinculats o participats.
 • Analitzar la plataforma per tal de determinar els estudis que cal dur a terme per poder desenvolupar les polítiques previstes al PAM i redactar-los per mitjans propis, externs o amb la col·laboració dels ens associats, sempre coordinadament amb les àrees de gestió de l'AMB interessades.
 • Participar en els espais de coordinació de l'AMB (Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità, taules de polítiques socials, ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans...) per aportar els estudis realitzats en la matèria.

Llegir més

0

Suports

Pla director del cicle integral de l'aigua

| Autor/a: AMB

Adequar millor l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB
 • Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació per a la implantació i seguiment del Pla director del cicle integral de l'aigua.
 • Afavorir l'ús d'aigua regenerada per a la millora dels espais naturals d'una manera sostenible i saludable.
 • Promoure l'ús de fonts alternatives d'aigua per al reg i manteniment de parcs i zones verdes urbanes metropolitanes (aigua regenerada, aigües freàtiques...), oferint el servei de caracterització de l'aigua i control microbiològics, si cal, per part del Laboratori de l'AMB.
 • Desplegar, dins l'àmbit competencial, el desenvolupament estratègic del Pla director del cicle integral de l'aigua.
 • Establir convenis de col·laboració amb l'ACA per a la gestió de l'aigua regenerada de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Sant Feliu i de Gavà. Impulsar convenis d'aprofitament d'aigües freàtiques.

Llegir més

0

Suports

Pla de prevenció i recollida de residus

| Autor/a: AMB

Promoure el pla de prevenció i recollida de residus d'acord amb les noves exigències dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • Redefinir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a usuaris no domèstics tot incorporant-hi criteris de producció i recollida selectiva.
 • Donar suport als ajuntaments per tal que implantin el sistema de taxació municipal de la recollida domiciliària i altres mesures.
 • Definir un marc de finançament per a la implantació de nous sistemes de recollida amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
 • Redactar plans d'actuació per definir quins sistemes de recollida cal desplegar als municipis per garantir els objectius del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Implementar la segregació en el rebut de l'aigua de la taxa municipal de recollida i tractament de residus, per sensibilitzar la ciutadania i facilitar les mesures de foment de minimització i recollida selectiva dels residus sòlids urbans. 

Llegir més

1

Suports

Pla metropolità de mobilitat urbana

| Autor/a: AMB

Desplegar les actuacions del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis
 • Aprovar definitivament el Pla metropolità de mobilitat urbana, un cop incorporades les aportacions i al·legacions que enriqueixin el document.
 • Iniciar l'execució de les mesures i actuacions del PMMU, en especial les que són competència de l'AMB o depenen directament de les seves responsabilitats.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de mesures que estiguin incloses al PMMU aprovat per l'AMB.
 • Promoure mesures de millora de la mobilitat sostenible per motiu de feina i d'estudi en grans centres de generació de mobilitat i polígons d'activitat econòmica.

Llegir més

0

Suports

Plans, programes i projectes metropolitans

| Autor/a: AMB

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de l'àrea del Besòs.
 • Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució.
 • Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis.
 • Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.
 • Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes transnacionals.
 • Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions.
 • Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.
 • Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes.
 • Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents als plans i programes que ho necessitin.

Llegir més

5