Accessos directes:

pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

Creació conjuntament amb els municipis metropolitans d'un pla d'ajuts per la promoció de l'estalvi energètic en els comerços, les comunitats de propietaris i els habitatges .  Oferint assessorament energètic a la ciutadania (oficines energètiques municipals), de manera que permeti al conjunt de la ciutadania defensar-se contra l'abus de la contractació de potencies excesives, tarifes incorrectes, i sobre tot reduir el consum d'energia en els habitatges .
Aquest pla evidentment hauria d'esser complementari a altres plans ja existents com el de pobressa energètica.
Aqueta acció permetria millorar els objectius de reducció del consum energètic en aquest cas de caracter privat a totes les ciutats metropolitanes,  en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, permetent a l'hora alliberar les economies domestiques d'una càrrega energètica abusiva en molts casos.

Llegir més

14

Suports

Pilar Vicente Vara

La Llei del Sòl i Rehabilitació urbana preveu eines legals de rehabilitació, regeneració i renovació urbana per tal que aquestes actuacions NO ENCAREIXIN encara més el preu dels immobles: 

a) Contracte de cessió, amb facultat d'arrendament o atorgament de dret d'explotació a tercers, de finques urbanes o d'elements d'aquestes per temps determinat a canvi del pagament ajornat de la part del cost que correspongui abonar als propietaris de les finques.

b) Contracte de permuta o cessió de terrenys o de part de l'edificació subjecta a rehabilitació per determinada edificació futura.

c) Contracte d'arrendament o cessió d'ús de local, vivenda o qualsevol altre element d'un edifici per termini determinat a canvi de pagament per l'arrendatari o cessionari del pagament de tots o d'algun dels següents conceptes: impostos, taxes, quotes a la comunitat o agrupació de comunitats de propietaris o de la cooperativa, despeses de conservació i obres de rehabilitació i regeneració i renovació urbanes.

d) Conveni d'explotació conjunta de l'immoble o de parts del mateix.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

6

Suports

AMB

Gestió òptima de l'habitatge

| Autor/a: AMB

Promoure la gestió òptima de l'habitatge, tant públic com privat buit, per a ús social.
 • Desplegar un reglament metropolità específic en l'àmbit del lloguer de l'habitatge social amb paràmetres de participació, i també un contracte social.
 • Gestionar de manera eficient el parc de lloguer (públic i privat), ajudant a superar les situacions de vulnerabilitat i facilitant una rotació raonable de l'habitatge per a nous demandants.
 • Avaluar periòdicament les empreses d'habitatge públic municipals sota uns paràmetres comuns d'eficiència, eficàcia i resultats, i exercir l'auditoria metropolitana com a segell de garantia de bona gestió i praxis.

Llegir més

8

Suports

AMB

Parc d'habitatge públic

| Autor/a: AMB

Eixamplar el parc d'habitatge públic.
 • Estudiar la viabilitat de patrimoni i sòl públic per tal de satisfer la demanda i les necessitats d'habitatge protegit.
 • Concertar amb les entitats financeres, els grans propietaris d'habitatges i la SAREB les línies de treball per a fer possibles els projectes de nous habitatges de titularitat pública i de suport a la cessió d'habitatge privat per a ús social.
 • Concertar amb les propietats d'immobles buits la possibilitat de destinar-los a ús social amb garanties públiques.
 • Promoure i construir habitatges assequibles en les diferents formes d'accés, i permetre la redacció, construcció i gestió dels projectes corresponents.
 • Impulsar noves formes d'accés a l'habitatge: dret de superfície, masoveria urbana, propietat compartida, propietat temporal, cooperativa de cessió d'ús...

Llegir més

9

Suports

Incrementar l'oferta i disponibilitat d'habitatge per a lloguer social a l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Constituir un nou operador per a la construcció o adquisició d'habitatge per a la creació d'un parc públic metropolità d'habitatge de lloguer.
 • Treballar conjuntament amb els ajuntaments metropolitans per incrementar les borses d'habitatge social.
 • Explorar vies amb criteris de tarifació social metropolitana respecte al lloguer protegit.
 • Elaborar una política de prevenció de les emergències socials metropolitanes en qüestió d'habitatge a través de la gestió i coordinació de programes d'emergència social.

Llegir més

4

Suports

AMB

Observatori Metropolità de l'Habitatge

| Autor/a: AMB

Reforçar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge com a instrument d'anàlisi i suport a les polítiques públiques en aquesta matèria.
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge, demanda i proposta de mesures per a corregir els desequilibris, amb la cooperació del Consorci Metropolità de l'Habitatge.
 • Realitzar propostes sobre l'adaptabilitat a les noves realitats socials (familiars, demogràfiques, etc.) per garantir el manteniment d'una qualitat d'edificació d'acord amb els paràmetres de benestar i qualitat de vida.
 • Recollir informació relativa a l'exclusió social residencial (persones sense sostre, sen-se habitatge, amb habitatge insegur o inadequat), així com dades sobre desnonaments, emergències socials i diferències socials en els municipis metropolitans.
 • Realitzar estudis conjuntament amb els municipis sobre els nivells d'endeutament, l'increment de la morositat residencial metropolitana i el cens d'habitatges buits.
 • Aportar informació necessària, en matèria d'habitatge, per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).

Llegir més

6

Suports

AMB

Estratègia metropolitana de l'habitatge

| Autor/a: AMB

Impulsar l'estratègia metropolitana de l'habitatge tot coordinant el conjunt dels actors implicats per tal de consolidar el dret a l'habitatge.
 • Definir una política metropolitana d'habitatge fonamentada en programes específics de recuperació d'habitatges buits, rehabilitació extensiva, lloguer social i promoció d'habitatge assequible.
 • Implicar totes les administracions de l'àmbit metropolità per tal d'unificar criteris i estratègies respecte a les polítiques d'habitatge.

Llegir més

6

Suports

Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més

9