AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Contaminació atmosfèrica i acústica

| Autor/a: AMB

Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, amb la millora i el desenvolupament del Pla de sostenibilitat de l'AMB i del Pla clima i energia 2030
 • Estendre el model d'avaluació dins l'àmbit de tots municipis amb ZBE.
 • Avaluar la immissió per valorar com diferents mesures poden contribuir a acomplir els objectius 2020 de la UE (coordinació amb mobilitat).
 • Adoptar les mesures necessàries (incorporant-les en els sistemes de gestió) per minimitzar la contaminació acústica a les instal·lacions metropolitanes de residus i de sanejament. 

Llegir més

1

Suports

Innovació en mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible
 • Estendre a la majoria de municipis metropolitans la plataforma metropolitana i les aplicacions per a zones regulades d'aparcament i de càrrega i descàrrega.
 • Desplegar un sistema metropolità de serveis de transport públic a demanda (TAD) per tal de donar resposta a les necessitats de mobilitat a les zones de baixa densitat.

Llegir més

1

Suports

Impulsar la mobilitat sostenible al territori metropolità com a element fonamental de la lluita contra la contaminació atmosfèrica generada pel trànsit
 • Impulsar un pla metropolità de seguretat viària que incorpori la «visió zero» i establir les mesures que cal que executin les diferents administracions titulars i gestores de les vies metropolitanes.
 • Fomentar projectes d'ecologística local i electrificació de flotes que millorin la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies als municipis metropolitans.
 • Impulsar la coordinació de polítiques locals per regular i taxar la distribució dels productes adquirits per comerç electrònic i impulsar la distribució urbana de mercaderies sostenible.
 • Impulsar gestions davant l'Estat i la Generalitat per tal d'establir un paquet d'ajudes específiques per a la renovació del parc de vehicles privats a l'àmbit metropolità, amb especial suport al vehicle elèctric.
 • Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús, congestió i toxicitat per tal de reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions provocades per l'actual model de mobilitat urbana i interurbana.
 • Establir un marc metropolità de regulació de l'oferta de mobilitat compartida per a turismes, motos, bicicletes i patinets que garanteixi la distribució territorial de l'oferta i un ús sense conflictes de l'espai públic.
 • Estendre la xarxa metropolitana de punts de recàrrega (electrolineres i fotolineres) a tots els municipis metropolitans.
 • Desplegar la plataforma tecnològica metropolitana de gestió de la ZBE, el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats, i l'Ordenança fiscal reguladora.
 • Aplicar la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona l'1 de gener de 2020, i fer-ne un seguiment de l'evolució.
 • Impulsar la creació de zones de baixes emissions de caràcter local als diferents municipis de l'AMB.

Llegir més

1

Suports

Pla metropolità de mobilitat urbana

| Autor/a: AMB

Desplegar les actuacions del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis
 • Aprovar definitivament el Pla metropolità de mobilitat urbana, un cop incorporades les aportacions i al·legacions que enriqueixin el document.
 • Iniciar l'execució de les mesures i actuacions del PMMU, en especial les que són competència de l'AMB o depenen directament de les seves responsabilitats.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de mesures que estiguin incloses al PMMU aprovat per l'AMB.
 • Promoure mesures de millora de la mobilitat sostenible per motiu de feina i d'estudi en grans centres de generació de mobilitat i polígons d'activitat econòmica.

Llegir més

4