AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Donar una consideració especial a la planificació dels espais lliures territorials que defineixen els grans parcs naturals i agraris
 • Donar suport als municipis per reduir l'abandonament de camps de conreu i d'espais agroforestals metropolitans, per tal de fer-los més productius. Facilitar les activitats d'agricultura urbana que abastin tant la producció d'aliments com el processament i la comercialització.
 • Reduir el risc d'incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori i una potenciació dels plans de gestió forestal i aprofitament econòmic de la massa forestal.
 • Fer un seguiment rigorós de la normativa vigent en relació amb l'obligació dels titulars de les línies aèries de conducció elèctrica de fer treballs de neteja i manteniment de la vegetació.

Llegir més

0

Suports

Preservació d'espais naturals i lliures

| Autor/a: AMB

Preservar i mantenir les infraestructures naturals metropolitanes
 • Finalitzar el procés d'integració en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i en el Consorci per a la Protecció i i Gestió dels Espais Naturals del Delta el Llobregat.
 • Elaborar un pla estratègic per a la gestió de la infraestructura verda metropolitana.
 • Elaborar i liderar el Pla per a l'estabilització del front costaner i la consolidació del passeig marítim metropolità.
 • Coordinar la posada en marxa de les mesures contingudes en els nous planejaments del Parc Natural de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
 • Gestionar i mantenir la xarxa de parcs i platges metropolitans i redactar i executar els projectes per millorar-ne la qualitat.
 • Valoritzar els elements de la xarxa de parcs i platges. Presentar projectes al FEDER.

Llegir més

0

Suports

Plans, programes i projectes metropolitans

| Autor/a: AMB

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
 • Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de l'àrea del Besòs.
 • Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució.
 • Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis.
 • Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.
 • Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes transnacionals.
 • Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions.
 • Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.
 • Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes.
 • Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents als plans i programes que ho necessitin.

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Rehabilitació i millora integral de barris metropolitans
 • Reforçar la política de rehabilitació extensiva a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge amb l'objectiu de rehabilitar 10.000 habitatges en 10 barris metropolitans de 10 municipis, amb una inversió de 100 milions d'euros.

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Contribuir a incrementar l'oferta d'habitatge assequible al territori metropolità
 • Continuar les polítiques de construcció d'habitatge assequible i de qualitat mitjançant l'IMPSOL, que preveuen la construcció de 2.000 habitatges.
 • Construir, mitjançant l'operador Habitatge Metròpolis Barcelona, 4.500 habitatges de lloguer, amb la incorporació d'un soci privat dins de la societat.

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Continuar fent la funció d'estudi i anàlisi de l'àmbit de l'habitatge com a mecanismes per a la presa de decisions i l'orientació de les polítiques públiques
 • Continuar les tasques d'informació i anàlisi del sector de l'habitatge a través de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.
 • Analitzar noves actuacions per complementar l'estratègia metropolitana de l'habitatge, en forma de programes d'emergència i ajuts gestionats a través dels municipis. 

Llegir més

0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Impulsar estratègies col·laboratives per tal de refermar el dret a l'habitatge en el marc del territori metropolità
 • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
 • Obrir noves fórmules de col·laboració publicoprivada amb la modalitat de concursos de concessió de drets de superfície per a la construcció de 1.500 habitatges de protecció oficial.
 • Establir acords de cessió d'habitatge amb la Sareb i altres grans tenidors de parcs d'habitatge buit o per rehabilitar.
 • Planificar i gestionar els instruments de sòl i habitatge.
 • Impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions de la regió metropolitana de Barcelona en relació amb l'habitatge.

Llegir més

0

Suports

Bon govern i govern obert

| Autor/a: AMB

Promoure mesures de formació, sensibilització i control dels principis del bon govern i la integritat pública a l'administració metropolitana
 • Complir els compromisos recollits en el Codi ètic i de conducta en l'àmbit metropolità i proposar les mesures adients davant de possibles incompliments o conflictes d'interessos.
 • Implementar l'aplicació SERGI de seguiment de les relacions amb els grups d'interès per analitzar, avaluar i difondre periòdicament les activitats d'influència dels grups d'interès en el sistema metropolità de governança i la seva aportació en l'empremta normativa.
 • Implantar una bústia ètica metropolitana com a canal de comunicació segur i anònim per informar de les possibles irregularitats i males pràctiques que es puguin cometre a l'AMB.
 • Promoure l'organització de formació permanent en matèria de transparència, integritat pública i bon govern adreçada al personal de l'AMB que garanteixi un coneixement sistemàtic i estructurat d'aquestes matèries.
 • Publicar periòdicament la revista Lux Barcelona de transparència metropolitana com una eina de debat i divulgació entorn del bon govern, la transparència i la prevenció de la corrupció d'àmbit metropolità amb una visió global.
 • Desplegar el Programa Demèter per a la transparència en la igualtat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern metropolità, per acomplir els seus objectius, incorporar la dimensió de gènere en la recollida de dades i fomentar el diagnòstic dels factors que suposen un obstacle per a l'equitat de tracte i d'oportunitats.
 • Fer el seguiment i promoure el compliment de les obligacions de transparència de les entitats privades que perceben subvencions o ajuts públics per part de l'administració metropolitana.
 • Dissenyar un protocol marc de rendició de comptes de les empreses prestadores de serveis públics o de serveis d'interès general o universal davant l'administració metropolitana titular del servei que garanteixi el compliment de les clàusules de transparència i bon govern en la contractació pública.

Llegir més

0

Suports

Bon govern i govern obert

| Autor/a: AMB

Reforçar el compliment de la normativa de transparència i govern obert mitjançant la col·laboració institucional i els intercanvis d'experiències i bones pràctiques
 • Aprovar una ordenança metropolitana de transparència, integritat pública i bon govern que desplegui i aprofundeixi en l'aplicació de la normativa sobre transparència a l'administració metropolitana i a les entitats del sector públic, que incorpori l'objectiu 16 (pau, justícia i institucions sòlides) de l'Agenda 2030 de l'ONU, i que reguli les funcions de l'Agència de Transparència i les funcions dels enllaços de transparència.
 • Aprofundir en l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el desplegament de les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern amb representants d'organismes homòlegs d'àmbit local i metropolità i reforçar la coordinació amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i bon govern.
 • Fomentar la transparència en els ajuntaments metropolitans mitjançant una convocatòria bianual de subvencions.
 • Promoure la recerca acadèmica en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern i incentivar el coneixement científic en aquest àmbit a través d'una convocatòria anual d'ajuts.
 • Millorar l'efectivitat de la tramitació de sol·licituds d'accés a la informació pública a l'administració i el sector públic metropolità revisant i actualitzant la circular per adaptar-la a les noves exigències reglamentàries.
 • Renovar el Portal de Transparència per tal que doni accés i informació addicional sobre tots els continguts que han de ser objecte de publicitat activa de l'AMB i les entitats vinculades.
 • Desplegar la metodologia d'autodiagnosi del compliment de les obligacions de publicitat activa per a l'AMB i les seves entitats vinculades (MIPAT).

Llegir més

0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB

Monitorar les accions preventives i pal·liatives
 • Inventariar tots els edificis i construccions propietat de l'AMB per a la detecció d'amiant.
 • Fer el seguiment de les diferents iniciatives de l'AMB (Pla director urbanístic metropolità PDU; Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic), organismes associats (Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, OHB; Consorci Metropolità de l'Habitatge, CMH; Transports Metropolitans de Barcelona, TMB) i altres administracions (Generalitat de Catalunya) per a la detecció i erradicació de l'amiant.

Llegir més

0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB

Determinar l'abast dels riscos associats a l'amiant
 • Elaborar un sistema d'eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) encaminat a l'erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de l'àmbit territorial metropolità i redactar un manual de recomanacions i bones pràctiques. Quedaran vinculats a aquest sistema tots els serveis de l'AMB i es facilitarà la participació dels municipis.
 • Impulsar la formació del personal de l'AMB implicat en l'execució de projectes i obres sobre l'amiant i els seus efectes.

Llegir més

0

Suports

Polítiques transversals

| Autor/a: AMB

Millorar la coordinació en les polítiques transversals 
 • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
 • Constituir una ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans.

Llegir més

86