AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Tractament de residus

| Autor/a: AMB

Aprofundir en els sistemes i projectes de millora del tractament
 • Millorar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat de les plantes de tractament i de valorització de residus.
 • Fer un diagnòstic sobre la necessitat de compost per a agricultura ecològica en les proximitats de la planta de compostatge de Torrelles. Aquest compost ja està acreditat per ECOCERT com a apte per a l'aplicació en agricultura ecològica.
 • Preparar un pla d'adob per a la comercialització del compost per a agricultura ecològica.
 • Aconseguir l'etiqueta ecològica per al compost de la Planta de compostatge de Torrelles d'acord amb la norma UNE 142500:2017.
 • Estudiar l'aplicació sostenible dels subproductes de la matèria orgànica residual (MOR) que siguin alternatius a la valorització energètica i/o disposició en abocador.
 • Implantar una línia de recuperació de vidre, metall i altres matèries recuperables en l'etapa de bioassecatge/bioestabilització.
 • Instal·lar radars en els fossats de dos ecoparcs abans de la fi del mandat.
 • Implantar codis QR d'identificació de materials en totes les instal·lacions metropolitanes.
 • Desenvolupar el projecte Reparat millor que nou a l'àrea del Besòs.
 • Fomentar el pla d'ocupació verd amb l'augment del nombre d'empleats en les instal·lacions metropolitanes de tractament de residus d'un mínim del 2 %.
 • Construir més infraestructures: nova estació de regeneració d'aigües (ERA) a Gavà.
 • Continuar revisant la TMTR com a instrument de fiscalitat ambiental en la perspectiva de l'harmonització de la fiscalitat municipal i metropolitana en l'àmbit dels residus.

Llegir més

0

Suports

Pla de prevenció i recollida de residus

| Autor/a: AMB

Promoure el pla de prevenció i recollida de residus d'acord amb les noves exigències dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • Redefinir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a usuaris no domèstics tot incorporant-hi criteris de producció i recollida selectiva.
 • Donar suport als ajuntaments per tal que implantin el sistema de taxació municipal de la recollida domiciliària i altres mesures.
 • Definir un marc de finançament per a la implantació de nous sistemes de recollida amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
 • Redactar plans d'actuació per definir quins sistemes de recollida cal desplegar als municipis per garantir els objectius del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Implementar la segregació en el rebut de l'aigua de la taxa municipal de recollida i tractament de residus, per sensibilitzar la ciutadania i facilitar les mesures de foment de minimització i recollida selectiva dels residus sòlids urbans. 

Llegir més

0

Suports

Prevenció de residus municipals

| Autor/a: AMB

Posar en marxa o aprofundir en el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
 • Crear el Consell Metropolità per al Residu Zero.
 • Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació (encomanda a Barcelona Regional) per al desenvolupament i desplegament del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Desenvolupar el pla de despesa del PREMET25 i, específicament, les inversions que facin possible la transició del tractament de la fracció resta al tractament de recollides selectives.
 • Finalitzar la tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). 

Llegir més

1

Suports

Estendre l'educació ambiental

| Autor/a: AMB

Estendre territorialment i sectorialment les actuacions d'educació ambiental
 • Concretar la presència territorial mitjançant punts mòbils (unitat mòbil del Compartim un Futur, xarxa d'equipaments sostenibles) o fixos (p. ex. Fàbrica del Sol), que actuaran també com a refugis climàtics.
 • Impulsar la perspectiva de gènere i d'inclusió en aquest àmbit.
 • Desenvolupar la línia educativa del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Obligar les concessions, etc. a preveure en les instal·lacions i espais els mitjans necessaris per a la funció pedagògica que també tenen.
 • Renovar i aprovar el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) 2021-2030.

Llegir més

0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB

Monitorar les accions preventives i pal·liatives
 • Inventariar tots els edificis i construccions propietat de l'AMB per a la detecció d'amiant.
 • Fer el seguiment de les diferents iniciatives de l'AMB (Pla director urbanístic metropolità PDU; Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic), organismes associats (Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, OHB; Consorci Metropolità de l'Habitatge, CMH; Transports Metropolitans de Barcelona, TMB) i altres administracions (Generalitat de Catalunya) per a la detecció i erradicació de l'amiant.

Llegir més

0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB

Determinar l'abast dels riscos associats a l'amiant
 • Elaborar un sistema d'eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) encaminat a l'erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de l'àmbit territorial metropolità i redactar un manual de recomanacions i bones pràctiques. Quedaran vinculats a aquest sistema tots els serveis de l'AMB i es facilitarà la participació dels municipis.
 • Impulsar la formació del personal de l'AMB implicat en l'execució de projectes i obres sobre l'amiant i els seus efectes.

Llegir més

6