AVÍS: Procés de participació en línea obert

0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB

Monitorar les accions preventives i pal·liatives
  • Inventariar tots els edificis i construccions propietat de l'AMB per a la detecció d'amiant.
  • Fer el seguiment de les diferents iniciatives de l'AMB (Pla director urbanístic metropolità PDU; Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic), organismes associats (Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, OHB; Consorci Metropolità de l'Habitatge, CMH; Transports Metropolitans de Barcelona, TMB) i altres administracions (Generalitat de Catalunya) per a la detecció i erradicació de l'amiant.

Llegir més

0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB

Determinar l'abast dels riscos associats a l'amiant
  • Elaborar un sistema d'eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) encaminat a l'erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de l'àmbit territorial metropolità i redactar un manual de recomanacions i bones pràctiques. Quedaran vinculats a aquest sistema tots els serveis de l'AMB i es facilitarà la participació dels municipis.
  • Impulsar la formació del personal de l'AMB implicat en l'execució de projectes i obres sobre l'amiant i els seus efectes.

Llegir més

2