AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Sanejament d'aigües residuals

| Autor/a: AMB

Consolidar les polítiques de sanejament
 • Redactar informes vinculats a nous desenvolupaments urbanístics en què s'avaluï la capacitat de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) per assumir aquest creixement urbanístic.
 • Implementar el Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions 2020-2024 del sanejament metropolità.
 • Estudiar alternatives per al trasllat del col·lector de llevant i posterior projecte.
 • Establir un protocol entre el Servei de Platges i el Servei de Sanejament i Inspecció per garantir fluïdesa en la informació i millora de les eines de gestió.
 • Impulsar el model de control i garantia perquè els abocaments d'indústries, tenint en compte l'efecte de dilució de l'EDAR, compleixin els objectius de qualitat del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya.
 • Impulsar la separació d'aigües salines dels abocaments al col·lector a fi d'evitar la salinització del medi com a conseqüència del retorn de l'aigua al medi natural.
 • Realitzar les inversions urgents necessàries en l'àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d'aigües i en especial les grans infraestructures de sanejament.
 • Reclamar les corresponents aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua i un accés més equitatiu al finançament sobre la base de la participació en el cànon de l'aigua, d'acord amb els principis de compromís assolits amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i reclamar les aportacions corresponents als dèficits acumulats en l'explotació del sanejament metropolità.

Llegir més

0

Suports

Polítiques d'abastament d'aigua

| Autor/a: AMB

Millorar les polítiques d'abastament 
 • Realitzar els tràmits oportuns per a l'aprovació del Pla director del cicle integral de l'aigua.
 • Garantir el subministrament universal i l'exercici de les competències metropolitanes.
 • Donar suport als municipis que sol·licitin l'establiment d'una gestió municipal directa, sempre que es garanteixi la viabilitat jurídica, tècnica i econòmica del servei.
 • Desenvolupar un sistema de recollida de dades que permeti obtenir la informació necessària per elaborar indicadors relacionats amb el cicle de l'aigua.
 • Continuar les polítiques d'increment de l'aprofitament de les aigües regenerades i freàtiques i de retorn al medi natural i amb el compliment dels acords de la Taula del Ter.

Llegir més

0

Suports

Pla director del cicle integral de l'aigua

| Autor/a: AMB

Adequar millor l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB
 • Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació per a la implantació i seguiment del Pla director del cicle integral de l'aigua.
 • Afavorir l'ús d'aigua regenerada per a la millora dels espais naturals d'una manera sostenible i saludable.
 • Promoure l'ús de fonts alternatives d'aigua per al reg i manteniment de parcs i zones verdes urbanes metropolitanes (aigua regenerada, aigües freàtiques...), oferint el servei de caracterització de l'aigua i control microbiològics, si cal, per part del Laboratori de l'AMB.
 • Desplegar, dins l'àmbit competencial, el desenvolupament estratègic del Pla director del cicle integral de l'aigua.
 • Establir convenis de col·laboració amb l'ACA per a la gestió de l'aigua regenerada de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Sant Feliu i de Gavà. Impulsar convenis d'aprofitament d'aigües freàtiques.

Llegir més

3