0

Suports

Pla director del cicle integral de l'aigua

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Adequar millor l'operativitat dels instruments de reflexió i gestió de l'AMB
  • Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació per a la implantació i seguiment del Pla director del cicle integral de l'aigua.
  • Afavorir l'ús d'aigua regenerada per a la millora dels espais naturals d'una manera sostenible i saludable.
  • Promoure l'ús de fonts alternatives d'aigua per al reg i manteniment de parcs i zones verdes urbanes metropolitanes (aigua regenerada, aigües freàtiques...), oferint el servei de caracterització de l'aigua i control microbiològics, si cal, per part del Laboratori de l'AMB.
  • Desplegar, dins l'àmbit competencial, el desenvolupament estratègic del Pla director del cicle integral de l'aigua.
  • Establir convenis de col·laboració amb l'ACA per a la gestió de l'aigua regenerada de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) de Sant Feliu i de Gavà. Impulsar convenis d'aprofitament d'aigües freàtiques.
0 comentaris