AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Sanejament d'aigües residuals

| Autor/a: AMB

Consolidar les polítiques de sanejament
 • Redactar informes vinculats a nous desenvolupaments urbanístics en què s'avaluï la capacitat de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) per assumir aquest creixement urbanístic.
 • Implementar el Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions 2020-2024 del sanejament metropolità.
 • Estudiar alternatives per al trasllat del col·lector de llevant i posterior projecte.
 • Establir un protocol entre el Servei de Platges i el Servei de Sanejament i Inspecció per garantir fluïdesa en la informació i millora de les eines de gestió.
 • Impulsar el model de control i garantia perquè els abocaments d'indústries, tenint en compte l'efecte de dilució de l'EDAR, compleixin els objectius de qualitat del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya.
 • Impulsar la separació d'aigües salines dels abocaments al col·lector a fi d'evitar la salinització del medi com a conseqüència del retorn de l'aigua al medi natural.
 • Realitzar les inversions urgents necessàries en l'àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d'aigües i en especial les grans infraestructures de sanejament.
 • Reclamar les corresponents aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua i un accés més equitatiu al finançament sobre la base de la participació en el cànon de l'aigua, d'acord amb els principis de compromís assolits amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i reclamar les aportacions corresponents als dèficits acumulats en l'explotació del sanejament metropolità.

Llegir més

0

Suports

Polítiques d'abastament d'aigua

| Autor/a: AMB

Millorar les polítiques d'abastament 
 • Realitzar els tràmits oportuns per a l'aprovació del Pla director del cicle integral de l'aigua.
 • Garantir el subministrament universal i l'exercici de les competències metropolitanes.
 • Donar suport als municipis que sol·licitin l'establiment d'una gestió municipal directa, sempre que es garanteixi la viabilitat jurídica, tècnica i econòmica del servei.
 • Desenvolupar un sistema de recollida de dades que permeti obtenir la informació necessària per elaborar indicadors relacionats amb el cicle de l'aigua.
 • Continuar les polítiques d'increment de l'aprofitament de les aigües regenerades i freàtiques i de retorn al medi natural i amb el compliment dels acords de la Taula del Ter.

Llegir més

0

Suports

Tractament de residus

| Autor/a: AMB

Aprofundir en els sistemes i projectes de millora del tractament
 • Millorar la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat de les plantes de tractament i de valorització de residus.
 • Fer un diagnòstic sobre la necessitat de compost per a agricultura ecològica en les proximitats de la planta de compostatge de Torrelles. Aquest compost ja està acreditat per ECOCERT com a apte per a l'aplicació en agricultura ecològica.
 • Preparar un pla d'adob per a la comercialització del compost per a agricultura ecològica.
 • Aconseguir l'etiqueta ecològica per al compost de la Planta de compostatge de Torrelles d'acord amb la norma UNE 142500:2017.
 • Estudiar l'aplicació sostenible dels subproductes de la matèria orgànica residual (MOR) que siguin alternatius a la valorització energètica i/o disposició en abocador.
 • Implantar una línia de recuperació de vidre, metall i altres matèries recuperables en l'etapa de bioassecatge/bioestabilització.
 • Instal·lar radars en els fossats de dos ecoparcs abans de la fi del mandat.
 • Implantar codis QR d'identificació de materials en totes les instal·lacions metropolitanes.
 • Desenvolupar el projecte Reparat millor que nou a l'àrea del Besòs.
 • Fomentar el pla d'ocupació verd amb l'augment del nombre d'empleats en les instal·lacions metropolitanes de tractament de residus d'un mínim del 2 %.
 • Construir més infraestructures: nova estació de regeneració d'aigües (ERA) a Gavà.
 • Continuar revisant la TMTR com a instrument de fiscalitat ambiental en la perspectiva de l'harmonització de la fiscalitat municipal i metropolitana en l'àmbit dels residus.

Llegir més

0

Suports

Pla de prevenció i recollida de residus

| Autor/a: AMB

Promoure el pla de prevenció i recollida de residus d'acord amb les noves exigències dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
 • Redefinir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a usuaris no domèstics tot incorporant-hi criteris de producció i recollida selectiva.
 • Donar suport als ajuntaments per tal que implantin el sistema de taxació municipal de la recollida domiciliària i altres mesures.
 • Definir un marc de finançament per a la implantació de nous sistemes de recollida amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
 • Redactar plans d'actuació per definir quins sistemes de recollida cal desplegar als municipis per garantir els objectius del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Implementar la segregació en el rebut de l'aigua de la taxa municipal de recollida i tractament de residus, per sensibilitzar la ciutadania i facilitar les mesures de foment de minimització i recollida selectiva dels residus sòlids urbans. 

Llegir més

0

Suports

Prevenció de residus municipals

| Autor/a: AMB

Posar en marxa o aprofundir en el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
 • Crear el Consell Metropolità per al Residu Zero.
 • Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació (encomanda a Barcelona Regional) per al desenvolupament i desplegament del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Desenvolupar el pla de despesa del PREMET25 i, específicament, les inversions que facin possible la transició del tractament de la fracció resta al tractament de recollides selectives.
 • Finalitzar la tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). 

Llegir més

1

Suports

Pla clima i energia 2030

| Autor/a: AMB

Desenvolupar el Pla clima i energia 2030
 • Actualitzar i fer el seguiment del Pla clima i energia: fixació de nous objectius d'energia i noves accions, possible incorporació de l'horitzó 2050, estratègia per actualitzar les accions i introducció de la perspectiva de justícia climàtica en totes les accions proposades pel Pla.
 • Incorporar accions  hipocarbòniques en les principals licitacions del mandat i concretar els fons necessaris del Pla d'Inversions 2020-2023 per a les actuacions del Pla clima i energia 2030 i per a l'acció d'emergència climàtica. 

Llegir més

0

Suports

Transició energètica

| Autor/a: AMB

Impulsar polítiques de transició energètica mitjançant l'estalvi i la generació d'energia renovable, així com polítiques per fer front a l'emergència/crisi climàtica dins del Pla clima i energia 2030
 • Estudiar la vulnerabilitat climàtica del territori metropolità amb l'objectiu d'orientar les polítiques metropolitanes amb criteris de prioritat i justícia climàtica, a més dels ja existents, i elaborar estudis que permetin avançar en el coneixement de la prevenció i adaptació als impactes del canvi climàtic en el territori metropolità.
 • Constituir òrgans decisoris, de seguiment i d'assessorament per integrar la variable climàtica en totes les polítiques transversals de l'AMB (constitució de la taula metropolitana d'emergència climàtica). Fer un estudi per a la creació de un fons metropolità d'emergència climàtica.
 • Impulsar mesures de reducció i d'adaptació vinculades al verd i al blau no incloses fins ara en les línies de l'AMB: cobertes, mitgeres, murs i energia verds i accés a punts aigua en consonància amb els plans de recursos hídrics, etc. Mantenir l'estratègia de gestió del carboni.
 • Estudiar possibles fonts energia renovable diferents de les fotovoltaiques en instal·lacions del cicle de l'aigua.
 • Fomentar la coordinació a escala metropolitana i col·laborar en la implantació de xarxes locals de climatització, amb suport al desenvolupament de polítiques sobre xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc.
 • Desenvolupar cobertes biosolars, la xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc. com a mesura clau per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s'hi.
 • Redactar una ordenança tipus (o alternativa) que reguli els usos a les cobertes per a la millora ambiental de les ciutats metropolitanes (cobertes i murs verds + energia fotovoltaica).

Llegir més

1

Suports

Sostenibilitat, economia i competitivitat

| Autor/a: AMB

Impulsar la sostenibilitat ambiental de les activitats econòmiques com a factor de competitivitat de l'economia metropolitana
 • Potenciar la Plataforma de recursos circulars i el servei de suport a l'economia verda i circular com a espais de referència per a l'impuls de les estratègies d'economia circular entre les administracions i empreses metropolitanes, en línia amb les propostes del Pla clima i energia.
 • Avaluar, amb l'Àrea d'Ecologia, la viabilitat de la creació de la figura del gestor energètic metropolità específicament pel que fa a l'assistència a les empreses metropolitanes i al finançament de projectes per a la transició energètica.
 • Avaluar els impactes econòmics del canvi climàtic al territori metropolità per tal de quantificar monetàriament els riscos i les mesures necessàries per fer-hi front, d'acord amb el marc metodològic i conceptual de l'economia del canvi climàtic i arrenglerat amb el Pla clima i energia 2030 de l'AMB.
 • Analitzar l'activitat econòmica relacionada amb el mar i la costa metropolitana (economia blava) com a base per al desenvolupament d'un pla específic de foment de l'economia blava metropolitana coordinada amb el projecte LITOMET i l'Estratègia marítima de Catalunya 2030.

Llegir més

8