PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

2

Suports

Implementació de la T-Hospital a Badalona

| Autor/a: Alex Montornès Torrecillas

Proposem la implementació de la T-Hospital a la ciutat de Badalona en base a l'experiència de Terrassa. Seria un títol de transport unipersonal que permetria utilitzar la xarxa d'autobusos urbans de Badalona per arribar a l’Hospital Germà Trias i Pujol (Can Ruti). La T-Hospital no tindria caducitat, el cost seria d’1€ en concepte d’emissió i la utilització fraudulenta suposaria l’anul·lació i la inhabilitació de la mateixa durant un període de 12 mesos. El nou títol faria possible arribar a Can Ruti des de qualsevol punt de la ciutat de forma gratuïta, fent com a màxim un transbordament entre línies i sense que excedís els 60 minuts entre les validacions. La tarjeta s’hauria de validar a l’autobús i també a una màquina específica a l’hospital. La implementació tindria un cost aproximat de 150.000€.

Llegir més

1

Suports

Demandes per evitar l'exclusió residencial a Barcelona

| Autor/a: PAH Barcelona

 1. Protocol d'accés a la Mesa d'emergències. Revisió del protocol per permetre-hi l'accés de moltes famílies en situació de vulnerabilitat que actualment no ho poden fer, com són les que provenen de locals, les que han viscut un procés de separació i la demanda judicial no anava al seu nom.
 1. Re allotjament després de desnonament. Acordar el destí del re allotjament amb antelació a la data del desnonament, evitar l'ús de pensions, que en cap cas suposen una alternativa digna. Compliment amb la Llei 24/2015.
 1. Llista d'espera de la Mesa d'emergències. Reducció urgent del termini d'espera que actualment supera els dos anys en molts casos. Pla de xoc per posar-la a zero.
 1. Augment del parc públic. Promocions públiques de lloguer indefinit, implicació amb la mesura del 30%, ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte, compliment del 15% d'habitatge públic.
 1. Lloguer. Compliment íntegre de la Llei 24/2015, ampliar la Borsa de Lloguer i revisar les ajudes ofertes per l'Administració, que actualment s'obren només durant un breu termini al llarg de l'any.
 1. Ocupacions. Facilitar la negociació de les famílies amb la propietat per arribar a acords de lloguer social, instaurar un servei municipal de mediació comunitària per resoldre conflictes amb veïnes, facilitar la regularització dels subministraments bàsics, publicar dades sobre el fenomen que ajudin a tenir una idea clara del nombre de llars que es troben en aquesta situació.
 1. Funcionament de Serveis Socials/Habitatge/SIPHO. Unificar les visites a Serveis Socials i Habitatge perquè existeixi una taula única i no es dupliquin les funcions, reduir el termini d'espera per a les cites prèvies. Reforç del servei SIPHO.
 1. Blocs. Seguiment individualitzat dels casos de blocs amb intermediació directa de l'Ajuntament, agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.

Llegir més

6

Suports

Impulsar la complementació i concertació en cooperació amb agents del territori metropolità amb expertesa en els àmbits de l'AMB
 • Gestionar convocatòries públiques de projectes de cooperació i educació per a la ciutadania global, en el marc del Pla director de cooperació internacional, destinades als actors dels municipis metropolitans.
 • Realitzar accions de cooperació i educació per a la ciutadania global de manera coordinada amb actors del territori (entitats supramunicipals, empreses, universitats i la societat civil organitzada) en el marc del Pla director de cooperació internacional.

Llegir més

1

Suports

Pla director de cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Impulsar i desenvolupar la cooperació internacional directa en el marc del Pla director de cooperació internacional vigent
 • Identificar, executar, fer el seguiment i la justificació d'iniciatives de cooperació directa en el marc del Pla director de cooperació.

Llegir més

2

Suports

0,7% a cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Destinar el 0,7 % dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional
 • Aprovar i gestionar el pressupost anual de cooperació perquè assoleixi, com a mínim, el 0,7 % dels ingressos propis de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Incrementar la participació dels ajuntaments metropolitans en les activitats internacionals i de cooperació de l'AMB
 • Fomentar la participació dels ajuntaments metropolitans en els projectes i activitats internacionals i de cooperació de l'AMB.
 • Impulsar, assessorar i coordinar accions de cooperació i educació per la ciutadania global (ECG) amb els ajuntaments metropolitans (projectes de cooperació coordinada, accions formatives i d'intercanvi i el programa metropolità Tenim Drets, Teixim Llibertats).

Llegir més

0

Suports

Coneixement d'escala metropolitana

| Autor/a: AMB

Generar coneixement i transferir bones pràctiques d'escala metropolitana que permetin innovar i millorar la gestió de l'AMB
 • Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixement de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l'IBEI. 

Llegir més

0

Suports

Posicionament internacional de l'AMB

| Autor/a: AMB

Posicionar l'AMB a escala internacional com una institució tècnica de referència en partenariat amb altres actors metropolitans
 • Presentar polítiques, plans i bones pràctiques de l'AMB en espais d'intercanvi nacionals i internacionals i aconseguir presència en publicacions de referència.
 • Organitzar les delegacions internacionals que visiten l'AMB.
 • Incorporar altres actors metropolitans en projectes i activitats de relacions internacionals (universitats, empreses, institucions públiques, etc.).

Llegir més

2

Suports

Fons de finançament de la Unió Europea

| Autor/a: AMB

Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics metropolitans
 • Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya.
 • Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit europeu i de cooperació internacional.
 • Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027.

Llegir més

1

Suports

Àrees metropolitanes del món

| Autor/a: AMB

Millorar el reconeixement del fet metropolità a escala internacional i en particular en l'àmbit de la Unió Europea, la Mediterrània, Àfrica i Amèrica
 • Potenciar la xarxa europea d'àrees metropolitanes EMA.
 • Desenvolupar nous projectes a la xarxa Metropolis, reforçar l'Observatori Metropolità i la copresidència de l'AMB en l'àmbit de l'espai públic.
 • Impulsar nous projectes i accions de capacitació tècnica entre les ciutats i metròpolis mediterrànies amb MedCités.
 • Participar a l'Associació de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
 • Incidir amb accions de lobby en l'agenda política del sistema de les Nacions Unides i de la Unió Europea en relació amb l'àmbit competencial de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de l'AMB
 • Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment.
 • Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.

Llegir més

0

Suports

AMB i Regió metropolitana

| Autor/a: AMB

Millorar la governança i l'estratègia AMB - Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
 • Estudiar els escenaris del desenvolupament i formes de gestió futures de l'àmbit metropolità i les seves relacions amb la regió metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució d'altres àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM i altres tècniques.
 • Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB.
 • Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030, juntament amb el PEMB: dinamització del debat sobre la definició de línies estratègiques per a l'àrea metropolitana i participació activa en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats, i impuls de la coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, entre altres).

Llegir més

86