PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

AMB i Regió metropolitana

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Millorar la governança i l'estratègia AMB - Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
  • Estudiar els escenaris del desenvolupament i formes de gestió futures de l'àmbit metropolità i les seves relacions amb la regió metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució d'altres àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM i altres tècniques.
  • Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB.
  • Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030, juntament amb el PEMB: dinamització del debat sobre la definició de línies estratègiques per a l'àrea metropolitana i participació activa en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats, i impuls de la coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, entre altres).
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">