0

Suports

Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.
 • Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.
 • Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.
 • Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.

Llegir més

0

Suports

AMB

Habitatge assequible

| Autor/a: AMB

Crear i mantenir bases de dades amb l'objectiu de quantificar i fer el seguiment de l'oferta d'habitatge assequible existent
 • Prioritzar la incorporació de nova informació rellevant sobre l‘oferta d'habitatge assequible existent a les bases de dades.
 • Dimensionar els recursos destinats al Servei d'Informació i Estudis Territorials per tal que siguin els adequats pel volum d'informació que s'ha de mantenir relacionat amb l'oferta d'habitatge assequible existent.

Llegir més

0

Suports

AMB

Habitatge i PDU

| Autor/a: AMB

Incorporar, com a mecanisme de suport a les actuacions dutes a terme en habitatge, propostes específiques prioritàries del Pla director urbanístic metropolità relacionades amb la vertebració del territori
 • Assegurar una oferta d'habitatge assequible suficient per avançar en l'assoliment de l'objectiu de solidaritat urbana.
 • Proposar eines urbanístiques per a la integració urbana de les infraestructures que segreguen el territori, l'ordenació i la gestió de les vies metropolitanes, la reconversió d'antigues carreteres i les transformacions entorn dels grans nodes ferroviaris.
 • Incorporar l'ordenació dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

0

Suports

AMB

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
 • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
 • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).

Llegir més

0

Suports

AMB

Cohesió social i vulnerabilitat

| Autor/a: AMB

Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat
 • Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i garantia alimentària).
 • Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social metropolitana.
 • Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials.
 • Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària.
 • Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
 • Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una perspectiva de gènere.
 • Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.
 • Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana.

Llegir més

0

Suports

AMB

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Rehabilitació i millora integral de barris metropolitans
 • Reforçar la política de rehabilitació extensiva a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge amb l'objectiu de rehabilitar 10.000 habitatges en 10 barris metropolitans de 10 municipis, amb una inversió de 100 milions d'euros.

Llegir més

0

Suports

AMB

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Contribuir a incrementar l'oferta d'habitatge assequible al territori metropolità
 • Continuar les polítiques de construcció d'habitatge assequible i de qualitat mitjançant l'IMPSOL, que preveuen la construcció de 2.000 habitatges.
 • Construir, mitjançant l'operador Habitatge Metròpolis Barcelona, 4.500 habitatges de lloguer, amb la incorporació d'un soci privat dins de la societat.

Llegir més

0

Suports

AMB

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Continuar fent la funció d'estudi i anàlisi de l'àmbit de l'habitatge com a mecanismes per a la presa de decisions i l'orientació de les polítiques públiques
 • Continuar les tasques d'informació i anàlisi del sector de l'habitatge a través de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge.
 • Analitzar noves actuacions per complementar l'estratègia metropolitana de l'habitatge, en forma de programes d'emergència i ajuts gestionats a través dels municipis. 

Llegir més

0

Suports

AMB

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB

Impulsar estratègies col·laboratives per tal de refermar el dret a l'habitatge en el marc del territori metropolità
 • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
 • Obrir noves fórmules de col·laboració publicoprivada amb la modalitat de concursos de concessió de drets de superfície per a la construcció de 1.500 habitatges de protecció oficial.
 • Establir acords de cessió d'habitatge amb la Sareb i altres grans tenidors de parcs d'habitatge buit o per rehabilitar.
 • Planificar i gestionar els instruments de sòl i habitatge.
 • Impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions de la regió metropolitana de Barcelona en relació amb l'habitatge.

Llegir més

0

Suports

AMB

Polítiques transversals

| Autor/a: AMB

Millorar la coordinació en les polítiques transversals 
 • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
 • Constituir una ponència de coordinació dels plans i programes metropolitans.

Llegir més

10