Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

10

Suports

Creació conjuntament amb els municipis metropolitans d'un pla d'ajuts per la promoció de l'estalvi energètic en els comerços, les comunitats de propietaris i els habitatges .  Oferint assessorament energètic a la ciutadania (oficines energètiques municipals), de manera que permeti al conjunt de la ciutadania defensar-se contra l'abus de la contractació de potencies excesives, tarifes incorrectes, i sobre tot reduir el consum d'energia en els habitatges .
Aquest pla evidentment hauria d'esser complementari a altres plans ja existents com el de pobressa energètica.
Aqueta acció permetria millorar els objectius de reducció del consum energètic en aquest cas de caracter privat a totes les ciutats metropolitanes,  en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, permetent a l'hora alliberar les economies domestiques d'una càrrega energètica abusiva en molts casos.

Llegir més

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Dret metropolità a la Cultura

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

No sé veure entre les propostes del PAM-AMB cap que es refereixi a aquest dret essencial de ciutadania: un equilibri d'igual a igual etre pobles i ciutats de l'AMB. I, sobretot, que cap nou equipament cultural important tingui seu a la capital (com a sigut sempre la norma) sinó a qualsevol de les altres ciutats preparades per acollir-lo: museu de l'Ermitage, de Woody Allen, del Còmic,....., manifestacions esportives de masses, grans celebracions i fires,.......

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Xarxa integrada de grans equipaments culturals

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

Les nostres ciutats i pobles metropolitans disposen d'una notable quantitat d'equipaments de gran qualitat, força desconeguts per part de la ciutadania dels altres municipis. Cal que, d'entrada, tots els grans auditoris, teatres, museus, centres culturals, sales d'exposicions,.... d'interès molt més enllà de l'estrictament local, rebin la mateixa difusió que reben (com amínim) els equipaments barcelonins: diaris, emissores, òrgans digitals, revistes especialitzades,...han de tractar al mateix nivell el Liceu, el MNAC, el Museu Blau, el Parc Arqueològic de Gavà, el Museu de Badalona, el de la Immigració, l'Auditori de Cornellà, el Centre Cultural de Sant Cugat,..., a fi i efecte de fomentar intercanvis poblacionals, turístics, laborals, educatius...

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

És fonamental que els grans parcs siguin coneguts i gaudits per tota la ciutadania metropolitana barcelonina: Collserola, Cervantes,  Trinitat, Montjuïc, Fluvial del Besòs, Delta del Llobregat, Castelldefels, Botànic, Torreblanca, de Can Solei i de Ca l'Arnús, Can Mercader, Can Vidalet,.....Actualment, és molt superior el coneixement que els no ciutadans de Barcelona tenen dels de la capital que no pas a l'inrevés. És una cosa fàcil de corregir. Cal incrementar-hi el transport públic de referència

Llegir més

9

Suports

Pol De La Torre Moral

Assemblea juvenil municipal

| Autor/a: Pol De La Torre Moral

Proposo que cada municipi tingui una assemblea juvenil on poguin participar tots els joves de 14 a 30 anys per decidir els temes de la regidoria de jovenutu. En aquesta assemblea, els joves s'haurien de representar individualment, amb veu i vot propis.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

0

Suports

AMB

Realitat econòmica

| Autor/a: AMB

Promoure la realització d'estudis sobre la realitat econòmica metropolitana coordinant i donant suport a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
 • Participar i impulsar estudis per a la reactivació de projectes d'economia cooperativa, social i col·laborativa, a través de l'IERMB.
 • Participar en els estudis sobre la realitat industrial i col·laborar activament en l'elaboració de mapes d'activitats industrials i activitats tractores, així com l'elaboració del mapa d'iniciatives del coneixement, creativitat i innovació.
 • Elaborar el mapa de patents i activitats d'economia verda a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'RMB per tal d'aportar informació a les polítiques de desenvolupament social i econòmic de l'AMB.
 • Elaborar instruments per a avaluar i recomanar polítiques públiques per a la inclusió social.
 • Elaborar estudis per a la construcció d'espais per al desenvolupament d'una economia de la cura, de proximitat i d'allò que és comú per als barris metropolitans.
 • Estudiar la realitat del mercat de treball metropolità en aspectes d'ocupació, competències professionals, activitat emprenedora i formació professional.
 • Elaborar una proposta, per utilitzar-la per al PDU, d'espais i polítiques públiques per a desenvolupar una economia verda a l'AMB.

Llegir més

5

Suports

AMB

Acció de govern

| Autor/a: AMB

Assegurar els recursos financers necessaris i els recursos en general per a garantir una execució efectiva dels plans d'actuació de l'AMB.
 • Impulsar un estudi d'alternatives en matèria de finançament, revisant la fiscalitat, les aportacions dels municipis metropolitans i altres components de les finances de l'AMB, orientat a aconseguir l'equilibri econòmic dels diferents àmbits de gestió, incorporant criteris socials i ambientals. 
 • Aconseguir recursos per als àmbits competencials i d'inversió de l'AMB no contemplats en el model de finançament actual, amb una participació específica de l'Estat i de la Generalitat per la naturalesa especial de l'àrea metropolitana.
 • Aprofundir en la millora dels diversos aspectes que conformen la gestió econòmica de l'AMB optimitzant el mecanismes d'anàlisi, administració i avaluació dels resultats dels diversos programes.
 • Implementar mesures de millora de la eficiència energètica i de consums en general sense perdre prestacions, tant en els consums de les instal·lacions com en el parc mòbil, amb la substitució dels vehicles actuals per vehicles elèctrics.

Llegir més

15

Suports

AMB

Tarifes socials en transport públic

| Autor/a: AMB

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, adaptant-lo a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i aprofitant els nous instruments de gestió.
 • Avançar en el nou sistema de gestió del sistema de tarifació social, ampliant la prestació de serveis de l'AMB als municipis i millorant el control d'accés al sistema en coordinació amb altres administracions a través de l'Administració Oberta de Catalunya, avaluant un nou sistema de tarifació per nivell de renda, per avançar en l'equitat.
 • Consolidar la col·laboració entre l'AMB i els ajuntaments per a la inclusió de les persones entre 60 i 65 anys com a beneficiaris de la tarifació social, així com la resta de col·lectius que ho requereixin, com els que estan en situació de vulnerabilitat.
 • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
 • Consolidar, ajustar a les necessitats de la demanda i adaptar a la normativa vigent el transport porta a porta amb vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda severa, i ampliar les prestacions a altres municipis que ho requereixin, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.

Llegir més

4

Suports

AMB

Transport públic

| Autor/a: AMB

Establir i desenvolupar el programa d'actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en l'oferta entre municipis i barris, de màxima eficiència i de sostenibilitat financera.
 • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públics urbans, especialment quan finalitzin els seus contractes actuals, traspassant la titularitat i gestió d'aquests serveis i garantint-ne la sostenibilitat econòmica.
 • Instar la Generalitat de Catalunya per programar el traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen íntegrament dins de l'àmbit de l'AMB per tal d'integrar en una única xarxa metropolitana, amb la dotació econòmica que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica inclosa.
 • Elaborar programes d'actuació i millora dels serveis de transport públic de la segona corona traspassats a l'AMB, per tal d'equiparar progressivament l'oferta amb la resta de l'AMB en termes de cobertura, freqüències de pas, qualitat del material mòbil, qualitat de les parades i el mobiliari urbà, accessibilitat, tarifació social i nivell d'informació i atenció a la ciutadania.
 • Estudiar, conjuntament amb l'ATM, l'evolució del sistema tarifari integrat als municipis de la segona corona metropolitana (corones, nivells tarifaris i altres) per garantir la seva homogeneïtat amb la primera corona.

Llegir més

Següent
18