Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

1

Suports

Jose Manuel Piña Martinez
Bona tarda, Em dic Josep i resideixo al municipi de Badalona desde fa mes de 30 anys, i concretament el barri de Lloreda. En relació al transport públic-mobilitat a aquesta zona on visc, voldria reivindicar que al 2010 es va presentar l' estudi de perllongació de la linea 1 de TMB desde Fondo cap als nous trams: 'Lloreda' i 'Sant crist', projecte presentat pel secretari de movilitat sr. Manel Nadal i alcalde sr.Jordi Serra i que desde llavors continua estancat sense aprovació. És una realitat que els veïns de barris com lloreda, sant crist, etc (de la part muntanya de badalona) ens trobem bastant aïllats de les dos parades de metro meé properes: fondo (llindant quasibé amb santa coloma) o pep ventura, i sovint són barris amb fortes pendents i desnivells, amb la dificultat que suposa anar carregats amb bosses de compra, gent gran, etc. Es per aquest motiu que crec seria interesant activar aquest antic projecte de perllongació per millorar l' accesibilitat i al cap a la fi la qualitat de vida d' aquets barris. D'altra banda, des del punt de vista de mobilitat ecològica i sostenible demanaria que s'ampliés el servei de bicing a Badalona amb la construcció de noves parades de bicis, com ja des de fa anys funciona al centre de barcelona-ciutat amb exit d' abonats sobretot el sector jovent i estudiants. Voldria em responguessin per part del dpt. competent quin és el pla estratègic previst per aquest dos temes exposats. Molt agraït.

Llegir més

3

Suports

José Luis de Hoyos Guerrero

En el marc del projecte "Gesmopoli" finançat en part amb fons de la UE, es van crear unes Taules de Mobilitat en alguns Polígons Industrials on estaven representades els Ajuntaments, les empreses, les autoritats de transport, els sindicats, les patronals, els operadors de transport de cada un dels Polígons Industrials. Fruit del treball d'aquestes Taules de Mobilitat es van elaborar uns Plans de Mobilitat a cada PI, on s'indicaven una serie de messures per tal de millorar l'accés als llocs de trebal millorant tots els modes de transport, prioritzant els més sostenibles i segurs.

PROPOSTES:

1.- Revisar després de més de 5 anys les messures contingudes en aquests Plans de Mobilitat, tornant a reunir les Taules de Mobilitat.

2.- Crear la figura de Gestor de Mobilitat, que mantingui vigent l'acompliment dels Plans.

3.- Replicar aquesta experiéncia a més Polígons Industrials, especialment als que tenen emnys serveis de Transport Públic

Llegir més

3

Suports

José Luis de Hoyos Guerrero

Des de fa 3 anys funciona una app per a telèfon mòbil i web que informa en temps real quins són els propers autobusos i en quant de temps arribaran a una parada seleccionada per l'usuari. Actualment tant sol funciona a les parades dels municipis de la primera corona els que estaven a la antiga EMT, precisament els municipis que tenen un millor i més freqüent serveis d'autobus.

Bé des el moment del llançament de l'aplicació es va dir que era intenció de l'AMB extendre aquest servei a la resta de municipis del Àrea. Aquesta aplicació on seria més útil, es justament on les frreqüencies de pas son més baixes I PER TANT ELS TEMPS D'ESPERA A LES PARADES MÉS ALT, tant en els bussos urbans com interurbans i aquests autobussos son justament els que donen servei als municipis que no eren de la EMT.

SI US PLAU AMPLIEU DINS DELS TERMINIS D'AQUEST PAM AQUEST SERVEI A LA RESTA DE MUNICIPIS DE L'AMB. 

Llegir més

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Xarxa integrada de grans equipaments culturals

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

Les nostres ciutats i pobles metropolitans disposen d'una notable quantitat d'equipaments de gran qualitat, força desconeguts per part de la ciutadania dels altres municipis. Cal que, d'entrada, tots els grans auditoris, teatres, museus, centres culturals, sales d'exposicions,.... d'interès molt més enllà de l'estrictament local, rebin la mateixa difusió que reben (com amínim) els equipaments barcelonins: diaris, emissores, òrgans digitals, revistes especialitzades,...han de tractar al mateix nivell el Liceu, el MNAC, el Museu Blau, el Parc Arqueològic de Gavà, el Museu de Badalona, el de la Immigració, l'Auditori de Cornellà, el Centre Cultural de Sant Cugat,..., a fi i efecte de fomentar intercanvis poblacionals, turístics, laborals, educatius...

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

És fonamental que els grans parcs siguin coneguts i gaudits per tota la ciutadania metropolitana barcelonina: Collserola, Cervantes,  Trinitat, Montjuïc, Fluvial del Besòs, Delta del Llobregat, Castelldefels, Botànic, Torreblanca, de Can Solei i de Ca l'Arnús, Can Mercader, Can Vidalet,.....Actualment, és molt superior el coneixement que els no ciutadans de Barcelona tenen dels de la capital que no pas a l'inrevés. És una cosa fàcil de corregir. Cal incrementar-hi el transport públic de referència

Llegir més

7

Suports

AMB

Implicació en la cooperació

| Autor/a: AMB

Impulsar la participació, la coordinació i la concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.
 • Impulsar i promoure la discussió de temes de cooperació en el Consell Assessor Internacional.
 • Fomentar la incorporació d'ajuntaments metropolitans en els projectes de cooperació directa de l'AMB.
 • Promoure el debat i la participació dels ajuntaments metropolitans en la definició de les estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament de l'AMB.
 • Participar activament en les xarxes internacionals de cooperació i contribuir a enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local en els organismes internacionals, tot comptant amb entitats i agents territorials i acadèmics.

Llegir més

0

Suports

AMB

Realitat econòmica

| Autor/a: AMB

Promoure la realització d'estudis sobre la realitat econòmica metropolitana coordinant i donant suport a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
 • Participar i impulsar estudis per a la reactivació de projectes d'economia cooperativa, social i col·laborativa, a través de l'IERMB.
 • Participar en els estudis sobre la realitat industrial i col·laborar activament en l'elaboració de mapes d'activitats industrials i activitats tractores, així com l'elaboració del mapa d'iniciatives del coneixement, creativitat i innovació.
 • Elaborar el mapa de patents i activitats d'economia verda a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'RMB per tal d'aportar informació a les polítiques de desenvolupament social i econòmic de l'AMB.
 • Elaborar instruments per a avaluar i recomanar polítiques públiques per a la inclusió social.
 • Elaborar estudis per a la construcció d'espais per al desenvolupament d'una economia de la cura, de proximitat i d'allò que és comú per als barris metropolitans.
 • Estudiar la realitat del mercat de treball metropolità en aspectes d'ocupació, competències professionals, activitat emprenedora i formació professional.
 • Elaborar una proposta, per utilitzar-la per al PDU, d'espais i polítiques públiques per a desenvolupar una economia verda a l'AMB.

Llegir més

5

Suports

AMB

Acció de govern

| Autor/a: AMB

Assegurar els recursos financers necessaris i els recursos en general per a garantir una execució efectiva dels plans d'actuació de l'AMB.
 • Impulsar un estudi d'alternatives en matèria de finançament, revisant la fiscalitat, les aportacions dels municipis metropolitans i altres components de les finances de l'AMB, orientat a aconseguir l'equilibri econòmic dels diferents àmbits de gestió, incorporant criteris socials i ambientals. 
 • Aconseguir recursos per als àmbits competencials i d'inversió de l'AMB no contemplats en el model de finançament actual, amb una participació específica de l'Estat i de la Generalitat per la naturalesa especial de l'àrea metropolitana.
 • Aprofundir en la millora dels diversos aspectes que conformen la gestió econòmica de l'AMB optimitzant el mecanismes d'anàlisi, administració i avaluació dels resultats dels diversos programes.
 • Implementar mesures de millora de la eficiència energètica i de consums en general sense perdre prestacions, tant en els consums de les instal·lacions com en el parc mòbil, amb la substitució dels vehicles actuals per vehicles elèctrics.

Llegir més

6

Suports

AMB

T-Mobilitat

| Autor/a: AMB

Liderar el disseny, la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori.
 • Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB (amb l'ajut de TMB) pugui liderar a l'àmbit metropolità el disseny, implantació i manteniment dels serveis tecnològics, tot redefinint el rol de l'adjudicatari privat cap al de subministrador i mantenidor d'equips.
 • Definir, com a part de l'ATM, les garanties per tal que la implantació de la T-Mobilitat no suposi cap impacte econòmic negatiu per a l'AMB, i que, en cas de produir-se, sigui compensat per l'ATM.
 • Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB mantingui intacta i en exclusiva la seva relació amb els operadors dels serveis dels quals en té la titularitat.
 • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en els actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.
 • Definir en el marc de l'ATM les garanties perquè l'AMB i les seves empreses públiques mantinguin totes les funcions i competències i puguin decidir, en el seu àmbit territorial, la creació i manteniment de títols propis (com ara els títols socials i altres), així com obtenir, emmagatzemar, explotar i analitzar, directament i sense intermediaris, les dades subministrades pel nou sistema T-Mobilitat.

Llegir més

4

Suports

AMB

Transport públic

| Autor/a: AMB

Establir i desenvolupar el programa d'actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en l'oferta entre municipis i barris, de màxima eficiència i de sostenibilitat financera.
 • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públics urbans, especialment quan finalitzin els seus contractes actuals, traspassant la titularitat i gestió d'aquests serveis i garantint-ne la sostenibilitat econòmica.
 • Instar la Generalitat de Catalunya per programar el traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen íntegrament dins de l'àmbit de l'AMB per tal d'integrar en una única xarxa metropolitana, amb la dotació econòmica que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica inclosa.
 • Elaborar programes d'actuació i millora dels serveis de transport públic de la segona corona traspassats a l'AMB, per tal d'equiparar progressivament l'oferta amb la resta de l'AMB en termes de cobertura, freqüències de pas, qualitat del material mòbil, qualitat de les parades i el mobiliari urbà, accessibilitat, tarifació social i nivell d'informació i atenció a la ciutadania.
 • Estudiar, conjuntament amb l'ATM, l'evolució del sistema tarifari integrat als municipis de la segona corona metropolitana (corones, nivells tarifaris i altres) per garantir la seva homogeneïtat amb la primera corona.

Llegir més

Següent
24