Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

1

Suports

Jose Manuel Piña Martinez
Bona tarda, Em dic Josep i resideixo al municipi de Badalona desde fa mes de 30 anys, i concretament el barri de Lloreda. En relació al transport públic-mobilitat a aquesta zona on visc, voldria reivindicar que al 2010 es va presentar l' estudi de perllongació de la linea 1 de TMB desde Fondo cap als nous trams: 'Lloreda' i 'Sant crist', projecte presentat pel secretari de movilitat sr. Manel Nadal i alcalde sr.Jordi Serra i que desde llavors continua estancat sense aprovació. És una realitat que els veïns de barris com lloreda, sant crist, etc (de la part muntanya de badalona) ens trobem bastant aïllats de les dos parades de metro meé properes: fondo (llindant quasibé amb santa coloma) o pep ventura, i sovint són barris amb fortes pendents i desnivells, amb la dificultat que suposa anar carregats amb bosses de compra, gent gran, etc. Es per aquest motiu que crec seria interesant activar aquest antic projecte de perllongació per millorar l' accesibilitat i al cap a la fi la qualitat de vida d' aquets barris. D'altra banda, des del punt de vista de mobilitat ecològica i sostenible demanaria que s'ampliés el servei de bicing a Badalona amb la construcció de noves parades de bicis, com ja des de fa anys funciona al centre de barcelona-ciutat amb exit d' abonats sobretot el sector jovent i estudiants. Voldria em responguessin per part del dpt. competent quin és el pla estratègic previst per aquest dos temes exposats. Molt agraït.

Llegir més

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

0

Suports

AMB
Renovar l'Associació del Pla Estratègic Metropolità com a instrument per a una política metropolitana.
 • Dinamitzar el debat sobre la definició de línies estratègiques per la regió metropolitana i participar activament en la formulació dels objectius de futur, amb totes les àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats.
 • Donar suport a les accions de dinamització de les diverses àrees de gestió de l'AMB, mitjançant l'impuls conjunt de taules de concertació, prospectiva o planificació, a mitjà i llarg termini.
 • Donar suport actiu al programa d'actuació del Pla Estratègic Metropolità i impulsar en aquest context una renovació del Pla Estratègic Metropolità 2025-2050.
 • Desplegar un procés participatiu amb les entitats i actors del territori metropolità de Barcelona per a debatre els eixos estratègics d'una política metropolitana que sigui un suport als consells d'alcaldes per als diferents eixos estratègics metropolitans.
 • Participar activament en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana tot impulsant i portant a terme projectes conjunts.

Llegir més

4

Suports

AMB

Governança metropolitana

| Autor/a: AMB

Impulsar des de l'Àrea de Planificació Estratègica mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
 • Proposar, en el marc del nou mandat de l'AMB, nous mecanismes i accions de millora de la governança metropolitana.
 • Impulsar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l'àmbit de treball de la B-30.
 • Impulsar els diàlegs territorials amb altres realitats de Catalunya, particularment les àrees de Lleida, Girona i Tarragona.

Llegir més

4

Suports

AMB

Planificació estratègica

| Autor/a: AMB

Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació Estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de cohesió social i territorial.
 • Participar en l'avaluació de l'ús dels espais públics del territori de l'AMB (parcs, platges, equipaments...) per analitzar la situació i perspectives de millora en aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social i convivència.
 • Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i avaluació d'indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes en l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i socials.
 • Impulsar la redacció del mapa d'equipaments municipals i metropolitans en concertació amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i l'equip de treball del PDU.
 • Participar en l'avaluació de la implementació de les polítiques d'habitatge destinades a la rehabilitació energètica i a la millora d'habitatges en col·laboració amb el Consorci de l'Habitatge.
 • Elaborar estudis tipus per a projectes de serveis socials a escala municipal (accés a l'habitatge, rehabilitació de l'habitatge, educació infantil en entorns de fragilitat social, etc), per a la construcció de polítiques públiques a l'AMB.
 • Estudiar i analitzar la situació de la seguretat ciutadana i elaborar el mapa de la seguretat ciutadana a l'AMB.

Llegir més

9

Suports

AMB

PAM

| Autor/a: AMB

Impulsar i fer el seguiment dels objectius i actuacions per avaluar el compliment del Programa d'actuació metropolità.
 • Participar en el seguiment del sistema d'indicadors per tal d'acomplir els objectius del PAM.
 • Estudiar els escenaris territorials del desenvolupament metropolità mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució de diferents àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM.

Llegir més

6

Suports

AMB

Comunicació institucional

| Autor/a: AMB

Impulsar la política comunicativa corporativa amb l'objectiu de fixar el posicionament de la institució i millorar-ne el grau de coneixement entre la ciutadania.
 • Planificar, programar i executar el Pla de comunicació de l'AMB i els plans sectorials de les àrees competencials de l'AMB en matèria de divulgació corporativa i de promoció dels serveis públics metropolitans.
 • Establir una relació continuada amb els mitjans de comunicació del territori metropolità (premsa generalista, emissores de ràdio, xarxa de televisió), així com amb la premsa de referència de cada municipi o grup de municipis, i amb les revistes especialitzades, per garantir que fan una difusió àmplia i correcta de les notícies i continguts generats des de la Institució i des de cada una de les seves àrees.
 • Promoure els canals propis de relació amb els ciutadans (web corporatiu, butlletins, perfils a les xarxes socials i apps), per augmentar el nombre d'usuaris i visites i la participació directa.

Llegir més

14

Suports

AMB

Govern obert

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model d'administració oberta, transparent i propera.
 • Avançar cap a un nou model de gestió pública que promogui la participació ciutadana.
 • Impulsar mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
 • Iniciar el debat de definició i reptes futurs de l'AMB en termes institucionals, democràtics i competencials.
 • Coordinar i alinear les actuacions dels organismes dependents de l'AMB amb l'acció de govern. Aprovar les cartes dels serveis metropolitans.
 • Desenvolupar el potencial de l'administració metropolitana en matèria de serveis compartits i cooperació entre municipis i institucions de l'àmbit metropolità, analitzant la possibilitat d'establir sinergies entre els municipis per optimitzar recursos i guanyar eficiència en les prestacions.
 • Redactar un pla estratègic de subvencions.

Llegir més

10

Suports

AMB

Administració metropolitana

| Autor/a: AMB

Consolidar la nova estructura institucional i assumir competències i responsabilitats en l'àmbit metropolità, especialment en matèria de sostenibilitat financera.
 • Reivindicar la participació activa en la gestió dels serveis de transport i les infraestructures que siguin competència de l'Estat i que afectin directament l'àrea metropolitana, com el port, l'aeroport i el servei de rodalies ferroviàries, amb la reclamació de la funció d'autoritat en matèria d'infraestructures.
 • Impulsar les actuacions prioritàries per al reconeixement de la funció de capitalitat d'acord amb els reptes actuals plantejats, especialment pel que fa als recursos necessaris.

Llegir més

5

Suports

AMB

Acció de govern

| Autor/a: AMB

Assegurar els recursos financers necessaris i els recursos en general per a garantir una execució efectiva dels plans d'actuació de l'AMB.
 • Impulsar un estudi d'alternatives en matèria de finançament, revisant la fiscalitat, les aportacions dels municipis metropolitans i altres components de les finances de l'AMB, orientat a aconseguir l'equilibri econòmic dels diferents àmbits de gestió, incorporant criteris socials i ambientals. 
 • Aconseguir recursos per als àmbits competencials i d'inversió de l'AMB no contemplats en el model de finançament actual, amb una participació específica de l'Estat i de la Generalitat per la naturalesa especial de l'àrea metropolitana.
 • Aprofundir en la millora dels diversos aspectes que conformen la gestió econòmica de l'AMB optimitzant el mecanismes d'anàlisi, administració i avaluació dels resultats dels diversos programes.
 • Implementar mesures de millora de la eficiència energètica i de consums en general sense perdre prestacions, tant en els consums de les instal·lacions com en el parc mòbil, amb la substitució dels vehicles actuals per vehicles elèctrics.

Llegir més

8

Suports

AMB

Llei de la transparència

| Autor/a: AMB

Impulsar i promoure la transparència de forma transversal i procedimental en l'organització i en l'activitat de l'AMB i entitats vinculades, donant compliment als requeriments de la normativa catalana i estatal que regula la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.
 • Impulsar la creació i el funcionament del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB com a òrgan de suport a l'Agència de Transparència.
 • Impulsar la transparència en l'àmbit de l'administració de l'AMB, dels seus organismes dependents i del govern metropolità a través de l'elaboració i implementació d'un Pla de transparència metropolitana.
 • Promoure la creació i gestió del Portal de Transparència de l'AMB, integrat en el seu web corporatiu o seu electrònica, de manera que sigui interoperable amb el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.
 • Impulsar internament la cultura de les dades obertes (open data), optimitzant els estudis i les dades existents amb relació a les accions que es desenvolupen.
 • Establir indicadors de compliment de la transparència de l'AMB, així com indicadors relatius al registre públic de contractes, la publicació de les cartes de serveis, el registre de convenis i el sistema d'avaluació dels serveis públics.
 • Promoure la incorporació de clàusules de transparència en els processos de contractació, en les concessions i en totes les modalitats de gestió de serveis.
 • Desenvolupar instruments de prevenció de conflictes d'interessos i promoure'n l'aplicació i avaluació.
 • Col·laborar amb els municipis metropolitans, quan ho requereixin, en els àmbits de la transparència, la informació pública i el bon govern.
 • Potenciar els principis del bon govern en l'àmbit dels serveis d'interès general i universal en coordinació amb bones pràctiques a l'àmbit europeu.

Llegir més

Següent
15