7

Suports

AMB

Transparència i bon govern

| Autor/a: AMB

Garantir el dret d'accés a la informació pública i avançar en la cultura del bon govern, el govern obert i el dret a una bona administració.
 • Establir els instruments metodològics d'informació i formació que materialitzin el bon govern i el govern obert, així com els mecanismes per a la transparència i la rendició de comptes de l'AMB i entitats vinculades.
 • Fer efectiu el dret d'accés a la informació pública a través d'un sistema de gestió que integri les sol·licituds d'informació en el funcionament i la garantia de resolució.
 • Elaborar i implementar el Codi de conducta dels alts càrrecs.
 • Crear el Registre de grups d'interès propi per facilitar la participació ciutadana.
 • Promoure canals de participació ciutadana en el seguiment de la transparència metropolitana. Promoure la coordinació i col·laboració en aquest àmbit amb altres institucions, especialment amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Llegir més

3

Suports

AMB

Atenció ciutadana

| Autor/a: AMB

Consolidar l'empresa pública d'informació Cetramsa com a instrument de proximitat i de participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació, gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania.
 • Consolidar la gestió de la tarifació social metropolitana i dels serveis de mobilitat adreçats a col·lectius en risc d'exclusió.
 • Consolidar les funcions d'informació i atenció a la ciutadania de l'AMB, en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat, fent ús de tots els canals necessaris.
 • Estendre les funcions de l'empresa pública d'informació a la resta de serveis i activitats de l'AMB que no són la mobilitat i el transport.
 • Reestructurar l'empresa per tal d'orientar-la a la gestió de serveis tecnològics que siguin necessaris per a l'AMB o els seus municipis, com ara la utilització creixent de les TIC en la gestió de la mobilitat metropolitana i altres funcions de l'AMB.
 • Donar suport a l'AMB en la participació en programes europeus amb relació a serveis de mobilitat, informació i gestió de projectes tecnològics.
 • Aplicar una política dades obertes en la gestió de les dades, sota els principis de transparència, comunicació, informació i participació.

Llegir més

12

Suports

AMB

Rius

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model de gestió a desenvolupar dins dels espais fluvials metropolitans.
 • Col·laborar en el planejament per tal de definir els criteris a aplicar dins dels sistemes hidrològics.
 • Elaborar una guia metodològica i de bones pràctiques per als rius, torrents i rieres dels espais fluvials metropolitans, que es posarà a disposició dels municipis i d'altres administracions interessades.
 • Analitzar les condicions d'ús, manteniment i seguretat en els espais fluvials metropolitans; finalitzar els projectes en curs i desenvolupar nous projectes a la conca del riu Besòs, de forma coordinada amb el Consorci del Besòs.

Llegir més