0

Suports

Sanejament d'aigües residuals

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Consolidar les polítiques de sanejament
  • Redactar informes vinculats a nous desenvolupaments urbanístics en què s'avaluï la capacitat de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) per assumir aquest creixement urbanístic.
  • Implementar el Pla quinquennal de reposicions i millores i noves inversions 2020-2024 del sanejament metropolità.
  • Estudiar alternatives per al trasllat del col·lector de llevant i posterior projecte.
  • Establir un protocol entre el Servei de Platges i el Servei de Sanejament i Inspecció per garantir fluïdesa en la informació i millora de les eines de gestió.
  • Impulsar el model de control i garantia perquè els abocaments d'indústries, tenint en compte l'efecte de dilució de l'EDAR, compleixin els objectius de qualitat del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya.
  • Impulsar la separació d'aigües salines dels abocaments al col·lector a fi d'evitar la salinització del medi com a conseqüència del retorn de l'aigua al medi natural.
  • Realitzar les inversions urgents necessàries en l'àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d'aigües i en especial les grans infraestructures de sanejament.
  • Reclamar les corresponents aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua i un accés més equitatiu al finançament sobre la base de la participació en el cànon de l'aigua, d'acord amb els principis de compromís assolits amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i reclamar les aportacions corresponents als dèficits acumulats en l'explotació del sanejament metropolità.
0 comentaris