5

Suports

Impulsar la complementació i concertació en cooperació amb agents del territori metropolità amb expertesa en els àmbits de l'AMB
 • Gestionar convocatòries públiques de projectes de cooperació i educació per a la ciutadania global, en el marc del Pla director de cooperació internacional, destinades als actors dels municipis metropolitans.
 • Realitzar accions de cooperació i educació per a la ciutadania global de manera coordinada amb actors del territori (entitats supramunicipals, empreses, universitats i la societat civil organitzada) en el marc del Pla director de cooperació internacional.

Llegir més

1

Suports

AMB

Pla director de cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Impulsar i desenvolupar la cooperació internacional directa en el marc del Pla director de cooperació internacional vigent
 • Identificar, executar, fer el seguiment i la justificació d'iniciatives de cooperació directa en el marc del Pla director de cooperació.

Llegir més

1

Suports

AMB

0,7% a cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Destinar el 0,7 % dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional
 • Aprovar i gestionar el pressupost anual de cooperació perquè assoleixi, com a mínim, el 0,7 % dels ingressos propis de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Incrementar la participació dels ajuntaments metropolitans en les activitats internacionals i de cooperació de l'AMB
 • Fomentar la participació dels ajuntaments metropolitans en els projectes i activitats internacionals i de cooperació de l'AMB.
 • Impulsar, assessorar i coordinar accions de cooperació i educació per la ciutadania global (ECG) amb els ajuntaments metropolitans (projectes de cooperació coordinada, accions formatives i d'intercanvi i el programa metropolità Tenim Drets, Teixim Llibertats).

Llegir més

0

Suports

AMB

Coneixement d'escala metropolitana

| Autor/a: AMB

Generar coneixement i transferir bones pràctiques d'escala metropolitana que permetin innovar i millorar la gestió de l'AMB
 • Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixement de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l'IBEI. 

Llegir més

0

Suports

AMB

Posicionament internacional de l'AMB

| Autor/a: AMB

Posicionar l'AMB a escala internacional com una institució tècnica de referència en partenariat amb altres actors metropolitans
 • Presentar polítiques, plans i bones pràctiques de l'AMB en espais d'intercanvi nacionals i internacionals i aconseguir presència en publicacions de referència.
 • Organitzar les delegacions internacionals que visiten l'AMB.
 • Incorporar altres actors metropolitans en projectes i activitats de relacions internacionals (universitats, empreses, institucions públiques, etc.).

Llegir més

0

Suports

AMB

Fons de finançament de la Unió Europea

| Autor/a: AMB

Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics metropolitans
 • Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya.
 • Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit europeu i de cooperació internacional.
 • Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027.

Llegir més

0

Suports

AMB

Àrees metropolitanes del món

| Autor/a: AMB

Millorar el reconeixement del fet metropolità a escala internacional i en particular en l'àmbit de la Unió Europea, la Mediterrània, Àfrica i Amèrica
 • Potenciar la xarxa europea d'àrees metropolitanes EMA.
 • Desenvolupar nous projectes a la xarxa Metropolis, reforçar l'Observatori Metropolità i la copresidència de l'AMB en l'àmbit de l'espai públic.
 • Impulsar nous projectes i accions de capacitació tècnica entre les ciutats i metròpolis mediterrànies amb MedCités.
 • Participar a l'Associació de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
 • Incidir amb accions de lobby en l'agenda política del sistema de les Nacions Unides i de la Unió Europea en relació amb l'àmbit competencial de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de l'AMB
 • Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment.
 • Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.

Llegir més

0

Suports

AMB

AMB i Regió metropolitana

| Autor/a: AMB

Millorar la governança i l'estratègia AMB - Regió Metropolitana de Barcelona (RMB)
 • Estudiar els escenaris del desenvolupament i formes de gestió futures de l'àmbit metropolità i les seves relacions amb la regió metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparativa de l'evolució d'altres àmbits metropolitans per als diferents objectius del PAM i altres tècniques.
 • Impulsar la relació amb el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana per portar a terme projectes conjunts en col·laboració amb el PEMB.
 • Impulsar la redacció del Pla estratègic metropolità 2020-2030, juntament amb el PEMB: dinamització del debat sobre la definició de línies estratègiques per a l'àrea metropolitana i participació activa en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats, i impuls de la coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana (Projecte Arc Metropolità, àmbit metropolità de la B-30, entre altres).

Llegir més

0

Suports

Consolidar l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) com a institució de recerca i generació de coneixement de l'AMB
 • Aprovar i desenvolupar un nou contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir regularment els objectius i el finançament corresponent, i que incorpori en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament.
 • Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant el desenvolupament de l'Enquesta de condicions de vida (estadístiques metropolitanes de condicions de vida), l'Enquesta de cohesió urbana, l'Enquesta de victimització de l'AMB i l'Enquesta de convivència i relacions veïnals de l'AMB, en col·laboració amb l'IERMB.
 • Continuar produint el sistema d'informació de base estadística i l'elaboració de l'AMB en xifres amb un sistema d'informes territorialitzats (box), i millorar el sistema d'indicadors SIMBA perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor en format obert (dades obertes) per al públic especialitzat, conjuntament amb l'IERMB.
 • Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i l'avaluació dels indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes pel que fa a l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i serveis socials.

Llegir més

0

Suports

Consolidar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (OHB) com a instrument d'anàlisi a les polítiques en aquesta matèria
 • Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge per detectar les principals tendències, disfuncions i àmbits d'actuació del sistema residencial.
 • Consolidar i ampliar el sistema d'indicadors d'habitatge metropolità sobre els següents àmbits: necessitats, parc d'habitatge, construcció i rehabilitació, mercat de l'habitatge, problemes d'accés i permanència, polítiques.
 • Realitzar estudis conjuntament amb les diferents institucions i administracions que treballen en el territori metropolità. Els principals temes que s'han de desenvolupar són: coneixement del mercat de l'habitatge; aprofundiment en les necessitats residencials, tot introduint els diferents moments del curs de vida de la població; coneixement de l'estat del parc d'habitatge i les seves necessitats de rehabilitació, i recull i seguiment de les polítiques d'habitatge.
 • Aportar informació en matèria d'habitatge per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.

Llegir més

Següent
84