Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

5

Suports

Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.
 • Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.
 • Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.
 • Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dóna identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.
 • Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.
 • Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.
 • Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.

Llegir més

2

Suports

Crear i posar en marxa l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en coordinació amb el conjunt d'actors que intervenen al territori.
 • Definir les àrees d'activitat de la futura agència que complementin els serveis locals actuals, particularment en matèria d'internacionalització, captació d'inversions, coordinació intermunicipal, estratègies de creixement i innovació, i transferència de coneixements entre serveis locals, reconeixent les necessitats i sensibilitats dels actors del territori.
 • Participar de manera activa en la promoció de la marca Barcelona tot incidint en la seva projecció metropolitana.
 • Coordinar les diferents actuacions i implementacions de desenvolupament econòmic i promoció del territori metropolità amb un compromís de sostenibilitat i minimització impacte ambiental.

Llegir més

4

Suports

AMB
Impulsar un pla de reactivació dels teixits econòmics: reindustrialització, suport a les pimes, microempreses, nous emprenedors i innovació al territori metropolità.
 • Elaborar un programa d'intervenció territorial de les necessitats en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics productius, de necessitats d'infraestructures, de capital humà, i d'innovació i promoció del coneixement.
 • Promoure la coordinació dels serveis locals a empreses en suport a projectes de manteniment i acceleració empresarial (especialment en els sectors en crisi).
 • Donar suport des dels plans d'ocupació impulsats per l'AMB a mesures d'inserció laboral a l'empresa i de foment de l'autocupació, l'emprenedoria i l'economia social.
 • Impulsar les mesures necessàries per facilitar una simplificació i optimització dels serveis per a l'activitat econòmica en el marc dels serveis locals a empreses.
 • Potenciar els àmbits de recerca i innovació, tant en els sectors emergents com tradicionals, impulsant sinergies de cooperació amb universitats i centres d'excel·lència i coneixement, i entre els teixits empresarials mateixos.
 • Mantenir i potenciar la bases de dades de zones d'activitat econòmica i de captació d'inversió (portal del sòl d'activitat econòmica i de locals).
 • Participar en el procés de redacció del Pla director urbanístic (PDU) en els aspectes relacionats amb els teixits per al desenvolupament econòmic.
 • Establir un model de transferència i intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics.
 • Posar a disposició pública dades que potenciïn la informació empresarial (open data).
 • Impulsar la taula de coordinació de clústers, en particular els vinculats a propostes lligades a les noves tecnologies i l'eficiència tecnològica (smart), en relació amb la prestació de serveis per al desenvolupament social i econòmic (innovació social, eficiència energètica, mobilitat per a la producció...).

Llegir més

10

Suports

AMB

Política d'igualtat d'oportunitats

| Autor/a: AMB

Impulsar una política d'igualtat d'oportunitats basades en el foment de l'ocupació i la possibilitat d'inserció de la població aturada.
 • Donar suport als plans d'ocupació i inserció laboral dels ajuntaments, especialment de majors de 45 anys, joves, dones i altres col·lectius vulnerables.
 • Desenvolupar i donar suport a mesures innovadores en el camp de la inserció laboral que s'impulsin des dels ajuntaments dirigides a una ocupació estable i de qualitat, i també altres experiències de concertació amb el tercer sector.
 • Dissenyar i implementar un pla metropolità de foment de l'ocupació i inserció de joves, en concertació amb el conjunt d'actors socials i del territori.
 • Elaborar una diagnosi sobre l'estat de la formació professional (FP) a l'àmbit metropolità per millorar la coordinació entre l'oferta del mercat de treball i les especialitats formatives.

Llegir més

5