Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Dret metropolità a la Cultura

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

No sé veure entre les propostes del PAM-AMB cap que es refereixi a aquest dret essencial de ciutadania: un equilibri d'igual a igual etre pobles i ciutats de l'AMB. I, sobretot, que cap nou equipament cultural important tingui seu a la capital (com a sigut sempre la norma) sinó a qualsevol de les altres ciutats preparades per acollir-lo: museu de l'Ermitage, de Woody Allen, del Còmic,....., manifestacions esportives de masses, grans celebracions i fires,.......

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Xarxa integrada de grans equipaments culturals

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

Les nostres ciutats i pobles metropolitans disposen d'una notable quantitat d'equipaments de gran qualitat, força desconeguts per part de la ciutadania dels altres municipis. Cal que, d'entrada, tots els grans auditoris, teatres, museus, centres culturals, sales d'exposicions,.... d'interès molt més enllà de l'estrictament local, rebin la mateixa difusió que reben (com amínim) els equipaments barcelonins: diaris, emissores, òrgans digitals, revistes especialitzades,...han de tractar al mateix nivell el Liceu, el MNAC, el Museu Blau, el Parc Arqueològic de Gavà, el Museu de Badalona, el de la Immigració, l'Auditori de Cornellà, el Centre Cultural de Sant Cugat,..., a fi i efecte de fomentar intercanvis poblacionals, turístics, laborals, educatius...

Llegir més

9

Suports

Pol De La Torre Moral

Assemblea juvenil municipal

| Autor/a: Pol De La Torre Moral

Proposo que cada municipi tingui una assemblea juvenil on poguin participar tots els joves de 14 a 30 anys per decidir els temes de la regidoria de jovenutu. En aquesta assemblea, els joves s'haurien de representar individualment, amb veu i vot propis.

Llegir més

3

Suports

AMB

Dades

| Autor/a: AMB

Realitzar una aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i la regió metropolitanes de Barcelona, coordinada per l'IERMB.
 • Impulsar el procés de renovació de l'IERMB promovent-hi els nous objectius del mandat, el Consell Acadèmic i l'adaptació organitzativa i funcional a les noves realitats.
 • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per eixamplar la participació i interacció en el desplegament del Pla d'actuació de l'IERMB amb els membres del Consorci, les institucions acadèmiques i la societat civil.
 • Posar en marxa les comissions de seguiment acadèmiques i de participació institucional per acompanyar la marxa dels programes d'estudis.
 • Impulsar la construcció sistemàtica d'una plataforma d'informació i estudis de base estadística, socio-econòmica, territorial, de mobilitat, i de les matèries que es creguin convenients a partir dels serveis propis de l'AMB, així com aprofitant les dades elaborades per altres organismes propis, vinculats o participats i per altres entitats públiques.
 • Establir els àmbits dels barris metropolitans com a àmbits estadístics de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes.
 • Impulsar l'establiment d'un contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir de manera regular els objectius i finançaments corresponents, incorporant en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament dels mateixos.
 • Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida.
 • Identificar i analitzar les dades de la seguretat i convivència a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de victimització.
 • Identificar i analitzar les dades de la mobilitat a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF).
 • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
 • Continuar amb la producció del sistema d'informació de base estadística i elaborar l'Anuari Estadístic Metropolità amb un sistema d'informes (box) territorialitzats i millorar el sistema d'informació AMB en Xifres perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor per al públic especialitzat en format obert (open data).
 • Donar suport als sistemes d'informació territorial per l'elaboració del Pla director urbanístic metropolità.

Llegir més

14

Suports

AMB

Govern obert

| Autor/a: AMB

Aprofundir en el model d'administració oberta, transparent i propera.
 • Avançar cap a un nou model de gestió pública que promogui la participació ciutadana.
 • Impulsar mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
 • Iniciar el debat de definició i reptes futurs de l'AMB en termes institucionals, democràtics i competencials.
 • Coordinar i alinear les actuacions dels organismes dependents de l'AMB amb l'acció de govern. Aprovar les cartes dels serveis metropolitans.
 • Desenvolupar el potencial de l'administració metropolitana en matèria de serveis compartits i cooperació entre municipis i institucions de l'àmbit metropolità, analitzant la possibilitat d'establir sinergies entre els municipis per optimitzar recursos i guanyar eficiència en les prestacions.
 • Redactar un pla estratègic de subvencions.

Llegir més

8

Suports

AMB

Llei de la transparència

| Autor/a: AMB

Impulsar i promoure la transparència de forma transversal i procedimental en l'organització i en l'activitat de l'AMB i entitats vinculades, donant compliment als requeriments de la normativa catalana i estatal que regula la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.
 • Impulsar la creació i el funcionament del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB com a òrgan de suport a l'Agència de Transparència.
 • Impulsar la transparència en l'àmbit de l'administració de l'AMB, dels seus organismes dependents i del govern metropolità a través de l'elaboració i implementació d'un Pla de transparència metropolitana.
 • Promoure la creació i gestió del Portal de Transparència de l'AMB, integrat en el seu web corporatiu o seu electrònica, de manera que sigui interoperable amb el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.
 • Impulsar internament la cultura de les dades obertes (open data), optimitzant els estudis i les dades existents amb relació a les accions que es desenvolupen.
 • Establir indicadors de compliment de la transparència de l'AMB, així com indicadors relatius al registre públic de contractes, la publicació de les cartes de serveis, el registre de convenis i el sistema d'avaluació dels serveis públics.
 • Promoure la incorporació de clàusules de transparència en els processos de contractació, en les concessions i en totes les modalitats de gestió de serveis.
 • Desenvolupar instruments de prevenció de conflictes d'interessos i promoure'n l'aplicació i avaluació.
 • Col·laborar amb els municipis metropolitans, quan ho requereixin, en els àmbits de la transparència, la informació pública i el bon govern.
 • Potenciar els principis del bon govern en l'àmbit dels serveis d'interès general i universal en coordinació amb bones pràctiques a l'àmbit europeu.

Llegir més

7

Suports

AMB

Transparència i bon govern

| Autor/a: AMB

Garantir el dret d'accés a la informació pública i avançar en la cultura del bon govern, el govern obert i el dret a una bona administració.
 • Establir els instruments metodològics d'informació i formació que materialitzin el bon govern i el govern obert, així com els mecanismes per a la transparència i la rendició de comptes de l'AMB i entitats vinculades.
 • Fer efectiu el dret d'accés a la informació pública a través d'un sistema de gestió que integri les sol·licituds d'informació en el funcionament i la garantia de resolució.
 • Elaborar i implementar el Codi de conducta dels alts càrrecs.
 • Crear el Registre de grups d'interès propi per facilitar la participació ciutadana.
 • Promoure canals de participació ciutadana en el seguiment de la transparència metropolitana. Promoure la coordinació i col·laboració en aquest àmbit amb altres institucions, especialment amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Llegir més

8