PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Pla de prevenció i recollida de residus

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Promoure el pla de prevenció i recollida de residus d'acord amb les noves exigències dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • Redefinir la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a usuaris no domèstics tot incorporant-hi criteris de producció i recollida selectiva.
  • Donar suport als ajuntaments per tal que implantin el sistema de taxació municipal de la recollida domiciliària i altres mesures.
  • Definir un marc de finançament per a la implantació de nous sistemes de recollida amb l'Agència de Residus de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
  • Redactar plans d'actuació per definir quins sistemes de recollida cal desplegar als municipis per garantir els objectius del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
  • Implementar la segregació en el rebut de l'aigua de la taxa municipal de recollida i tractament de residus, per sensibilitzar la ciutadania i facilitar les mesures de foment de minimització i recollida selectiva dels residus sòlids urbans. 
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">