Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Activitat econòmica:
  • La pròpia que generin els equipaments culturals, socials i esportius.
  • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).
  • ALTRES CONSIDERACIONS DE LA PROPOSTA:
  • Cal una taxació independent del sòl propietat d'Endesa i del Banc de Santander tenint en compte la seva qualificació actual com a industrial i sense comptar amb expectatives de ser requalificat com a urbanitzable. Aquesta taxació és necessària per poder calcular els costos de possibles expropiacions
  • Cal explorar totes les possibilitats d'inversió i finançament per part d'organismes públics supramunicipals abans de comptar amb la inversió privada per dur a terme el projecte de transformació urbanística.
  • Cal fer una previsió d'actuació a llarg termini i, simultàniament, una altra a curt termini per tal de fer les reserves necessàries i facilitar uns usos temporals que evitin la degradació de la zona i el seu entorn a més d'afavorir la progressiva «apropiació» de l'espai per part de la ciutadania metropolitana i de les entintats culturals i socials.
  • Cas que arribi a determinar-se com a imprescindible la inversió privada per portar a terme els projectes en un període de temps raonable i assumible pel sector públic, transferir l'edificabilitat a la zona ocupada actualment pel centre comercial «Alcampo» i la zona industrial que ocupava la desapareguda «Schott Ibèrica». També es podria considerar la remodelació del polígon industrial El Sot (més o menys delimitat pels carrers Estiu, Ramon Viñas, Eduard Maristany i Maresme).

Llegir més

6

Suports

AMB

Innovació tecnològica

| Autor/a: AMB

Impulsar el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB aportant solucions avançades que s'apliquin als serveis interns i facilitin la modernització i optimització de l'organització i que puguin ser transferides als ajuntaments metropolitans.
 • Oferir solucions tecnològiques útils per a cadascun dels serveis corporatius i dissenyar-les sobre suports i processos universals, accessibles i traslladables als ajuntaments metropolitans, i que contemplin processos innovadors d'acord amb les exigències de transparència, dret a la informació, optimització de recursos, avaluació de resultats, etc.
 • Redefinir processos i incorporar innovació de base tecnològica per racionalitzar els processos administratius amb l'objectiu de simplificar-ne i millorar-ne la gestió, així com les maneres de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans i els seus tràmits.
 • Posar en marxa un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i el seguiment de la tramitació dels procediments, així com el disseny d‘actuacions de millora contínua.
 • Gestionar les necessitats i oportunitats d'innovació tecnològica vinculades amb els projectes Web corporativa i Smart city de l'AMB.

Llegir més

3

Suports

AMB

Atenció ciutadana

| Autor/a: AMB

Consolidar l'empresa pública d'informació Cetramsa com a instrument de proximitat i de participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació, gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania.
 • Consolidar la gestió de la tarifació social metropolitana i dels serveis de mobilitat adreçats a col·lectius en risc d'exclusió.
 • Consolidar les funcions d'informació i atenció a la ciutadania de l'AMB, en tots els aspectes relacionats amb la mobilitat, fent ús de tots els canals necessaris.
 • Estendre les funcions de l'empresa pública d'informació a la resta de serveis i activitats de l'AMB que no són la mobilitat i el transport.
 • Reestructurar l'empresa per tal d'orientar-la a la gestió de serveis tecnològics que siguin necessaris per a l'AMB o els seus municipis, com ara la utilització creixent de les TIC en la gestió de la mobilitat metropolitana i altres funcions de l'AMB.
 • Donar suport a l'AMB en la participació en programes europeus amb relació a serveis de mobilitat, informació i gestió de projectes tecnològics.
 • Aplicar una política dades obertes en la gestió de les dades, sota els principis de transparència, comunicació, informació i participació.

Llegir més

1

Suports

AMB

Gestió del taxi

| Autor/a: AMB

Renovar i actualitzar la gestió diària de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) mitjançant els tràmits en línia.
 • Implantar la gestió i control en línia, que està actualment en desenvolupament, per a la gestió dels serveis de l'IMET, amb mesures de formació del personal de l'IMET i dels usuaris potencials (gestories, taxistes individuals, associacions professionals, etc.) i ampliar-lo a altres serveis.
 • Establir incentius a l'increment de la flota de taxi adaptat fins a arribar a 150 unitats al final del mandat.
 • Implantar la no homologació dels vehicles dièsel a partir del 2017 per a les renovacions o incorporacions de taxis, excepte en el cas de vehicles híbrids dièsel-elèctric.
 • Limitar progressivament els desplaçaments en buit mitjançant l'extensió de parades, microparades i la gestió intel·ligent de la demanda amb els nous instruments tecnològics.

Llegir més

9

Suports

AMB

Innovació en mobilitat

| Autor/a: AMB

Impulsar el Pla metropolità per a la mobilitat neta per reforçar projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible.
 • Analitzar la creació de zones d'atmosfera protegida al territori de l'AMB, en col·laboració amb els ajuntaments, i valorar l'establiment del conjunt de l'AMB com a zona d'atmosfera protegida i de baixes emissions del transport.
 • Impulsar la coordinació de les polítiques locals de gestió de l'aparcament.
 • Promoure la mobilitat en bicicleta com a mode en creixement per a la mobilitat diària, amb efectes positius per a la qualitat de l'aire i per a la salut de les persones, tot coordinant les ordenances municipals de mobilitat, i estudiant la consolidació d'una mobilitat còmode i segura per a desplaçaments a peu a l'escola i per a itineraris culturals, d'oci i saludables.
 • Continuar la renovació de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb prioritat pels autobusos amb sistemes híbrids amb motors elèctrics, i fer un seguiment dels canvis tecnològics que es van produint entre els fabricants de vehicles, per tal de reorientar la renovació de la flota cap a la reducció d'emissions i de consum energètic.
 • Donar suport a la implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics com a instrument per promoure'n la utilització, tant per part dels particulars com de les empreses –especialment les que disposen de flotes–, subvencionant punts de recàrrega de titularitat municipal al carrer i de recàrrega vinculada per a les seves flotes de servei.
 • Dissenyar escenaris de contenció de l'ús dels vehicles dièsel a l'AMB, especialment a les zones d'atmosfera protegida.
 • Donar suport a la compra de vehicles elèctrics, tant per part dels particulars com de les empreses, especialment les que disposen de flotes. Afavorir accions municipals que ampliïn serveis entorn dels vehicles d'emissions zero i de baixes emissions: cotxes d'ús i de propietat compartida.
 • Continuar coliderant la plataforma LIVE, com a instrument fonamental de col·laboració público-privada per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics i la dotació de les infraestructures que es requereixen.
 • Definir una política metropolitana d'aparcaments i de logística de distribució comercial urbana, a l'efecte de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.
 • Treballar en un distintiu "ECO" per a les empreses que incorporin la mobilitat sostenible en la prestació dels seus serveis o en l'exercici de les seves activitats, així com en els viatges domicili-feina dels seus treballadors.

Llegir més

8

Suports

AMB

tram metropolità del riu Llobregat

| Autor/a: AMB

Impulsar l'ordenació dels usos i la gestió del tram metropolità del riu Llobregat que ens permeti integrar les inversions dins d'un model d'ús públic que inclogui els serveis tecnològics d'una aplicació smart.
 • Redactar un pla d'ús públic del tram metropolità del Llobregat compatible amb la conservació de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica, així com un pla de seguretat i d'usos, que caldria elaborar conjuntament amb els municipis, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), protecció civil i altres departaments de la Generalitat amb competències sobre l'espai fluvial.
 • Promoure mesures per garantir el manteniment de les inversions realitzades i la coordinació d'aquestes tasques amb les dels municipis on s'ubiquen.
 • Dialogar amb les principals empreses que gestionen infraestructures de serveis a l'espai fluvial del Llobregat per tal de compatibilitzar la seva activitat amb els valors ecològics i paisatgístics i l'ús social.
 • Adaptar el sistema de gestió i senyalització intel·ligent de les platges i parcs metropolitans a l'espai fluvial del Llobregat, així com la renovació del web del parc Riu Llobregat.

Llegir més

10

Suports

AMB

Gestió dels espais públics

| Autor/a: AMB

Desenvolupar les noves fórmules de treball ja implementades per aconseguir millores qualitatives en la gestió dels espais públics com a elements transformadors per al benestar de les persones.
 • Incorporar al sistema de gestió dels espais públics els mecanismes i sensors necessaris per tal de fer-ne una gestió intel·ligent de l'enllumenat, del reg, de la radiació solar, de la megafonia, etc., mitjançant el suport d'eines TIC, PDA i sistemes intel·ligents que faciliten la connexió amb els usuaris dels serveis.
 • Implementar una plataforma Smart per gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l'opinió dels ciutadans, la informació municipal, i d'altres, en el sistema de gestió de parcs i platges metropolitans.
 • Generalitzar a tots els parcs i platges metropolitans la instal·lació de Jugatecambientals.
 • Promoure i executar un pla d'accessibilitat a les platges.
 • Consolidar el pla de millora i ordenació del litoral metropolità i la finalització del passeig marítim metropolità, concertant-lo amb les administracions competents en els trams pendents.

Llegir més

5

Suports

Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.
 • Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.
 • Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.
 • Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dóna identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.
 • Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.
 • Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.
 • Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.

Llegir més

8