Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Àrea de Mobilitat i Transport

ÀMBIT 4

Mobilitat i Transport

La gestió i organització de les xarxes de transport i dels serveis a la mobilitat, capaços de donar resposta a l'elevada demanda de desplaçaments quotidians, és un dels trets característics de les conurbacions metropolitanes, perquè la seva competitivitat social i econòmica en un entorn globalitzat recau, en gran part, en la qualitat i l'eficiència d'aquest sistema. No s'ha d'oblidar que el dret a la mobilitat s'ha convertit en uns dels elements centrals que poden garantir la igualtat d'oportunitats de la ciutadania, donar satisfacció al seu dret d'accedir als béns i serveis per poder desenvolupar lliurement les activitats professionals i personals i, alhora, garantir els fluxos de mercaderies per al desenvolupament eficient de l'activitat econòmica. Aquest sistema de transport ha d'assolir, doncs, l'objectiu de garantir conjuntament la qualitat de vida i l'accessibilitat dels seus ciutadans, la cohesió social i la competitivitat de la seva estructura econòmica en un context de sostenibilitat global, integrant la mobilitat sostenible en l'ordenació del territori i una planificació urbanística que redueixi les distàncies de desplaçaments i la dependència del vehicle privat.

S'ha de tenir present que el sector del transport és el que consumeix més energia i, alhora, genera impactes ambientals (particularment en la qualitat de l'aire) més importants. Es fa imprescindible, per tant, fer de la mobilitat i el transport un eix clau de les polítiques metropolitanes. Així mateix ho han de ser les polítiques destinades a la promoció de la mobilitat sostenible, com ara la millora de l'eficiència energètica, la reducció de la contaminació atmosfèrica o la creació d'una xarxa metropolitana per a bicicletes, que contribueixin de forma decidida a la salut dels ciutadans.

Segons l'Acord de Govern cal potenciar, impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic amb un plantejament de la despesa pública i en la seva organització capaç d'aconseguir tots els avantatges possibles per als seus ciutadans. I també la de vertebrar el territori metropolità atenent a una millor connectivitat i gestió del transport públic, així com les seves infraestructures, estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt dels municipis. El transport públic col·lectiu ha de ser doncs una prioritat en el plantejament de la despesa pública i en l'organització de la mobilitat ciutadana, tant des del punt de vista ambiental com d'estalvi de recursos.

Per tal d'afrontar el proper mandat caldrà abordar les següents línies d'intervenció:
 • Polítiques d'impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità.
 • L'AMB, institució de referència per a la governança del transport i la mobilitat amb garanties de finançament.
 • Polítiques per a una gestió més eficaç i innovadora del sistema de transport.
Impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità
 • Objectiu 1.1 Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) d'acord amb el que preveu la llei de l'AMB, com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis.
  Actuacions

  1.1.1. Tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica del PMMU, a través de la Generalitat de Catalunya.

  1.1.2. Elaborar les Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.

  1.1.3. Abordar l'elaboració de les Propostes del PMMU a partir d'un Pla Metropolità per a la Mobilitat Neta que sigui el compromís de l'AMB per a la millora de la qualitat de l'aire des del sector de la mobilitat, i que serveixi de directrius per a les esmentades propostes.

  1.1.4. Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i la promoció de la seguretat viària, en particular les Rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.

  1.1.5. Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com dels grans centres de generació de mobilitat per motiu de treball i d'estudi.

  1.1.6. Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures incloses en els seus plans de mobilitat urbana que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.
 • Objectiu 1.2 Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats.
  Actuacions

  1.2.1. Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, prestant especial atenció a la xarxa de bus de barri.

  1.2.2. Iniciar la implantació d'una xarxa d'altes prestacions als serveis de gestió indirecta en els principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.

  1.2.3. Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.

  1.2.4. Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.

  1.2.5. Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el Canvi Climàtic.

  1.2.6. Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les mateixes parades.

  1.2.7. Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.

  1.2.8. Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.

  1.2.9. Garantir la mobilitat del conjunt de ciutadans amb transport públic, independentment de les seves disfuncions, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.

  1.2.10. Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.

  1.2.11. Establir un pla d'accessibilitat a polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.

  1.2.12. Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.

  1.2.13. Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent, i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.
 • Objectiu 1.3 Establir i desenvolupar el programa d'actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en l'oferta entre municipis i barris, de màxima eficiència i de sostenibilitat financera.
  Actuacions

  1.3.1. Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públics urbans, especialment amb ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, traspassant la titularitat i gestió d'aquests serveis i garantint-ne la sostenibilitat econòmica.

  1.3.2. Instar la Generalitat de Catalunya per programar el traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que discorren íntegrament dins de l'àmbit de l'AMB per tal d'integrar en una única xarxa metropolitana, incloent la dotació econòmica que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica.

  1.3.3. Elaborar programes d'actuació i millora dels serveis de transport públic de la segona corona traspassats a l'AMB, per tal d'homogeneïtzar progressivament l'oferta amb la resta de l'AMB en termes de cobertura, freqüències de pas, qualitat del material mòbil, qualitat de les parades i el mobiliari urbà, accessibilitat, tarifació social i nivell d'informació i atenció a la ciutadania.

  1.3.4. Estudiar, conjuntament amb l'ATM, l'evolució del Sistema Tarifari Integrat als municipis de la segona corona (corones, nivells tarifaris i altres) per garantir la seva homogeneïtat amb la primera corona.
 • Objectiu 1.4 Impulsar el Pla metropolità per a la mobilitat neta per reforçar projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible.
  Actuacions

  1.4.1. Analitzar la creació de zones d'atmosfera protegida al territori de l'AMB, en col·laboració amb els ajuntaments, i valorar l'establiment del conjunt de l'AMB com a zona d'atmosfera protegida i de baixes emissions del transport.

  1.4.2. Impulsar la coordinació de les polítiques locals de gestió de l'aparcament.

  1.4.3. Promoure la mobilitat en bicicleta com a mode en creixement per a la mobilitat diària, amb efectes positius per la qualitat de l'aire i la salut de les persones, tot coordinant les ordenances municipals de mobilitat, i estudiant la consolidació d'una mobilitat còmode i segura per a desplaçaments a peu a l'escola i per a itineraris culturals, d'oci i saludables.

  1.4.4. Continuar la renovació de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb prioritat pels autobusos amb sistemes híbrids amb motors elèctrics, i fer un seguiment dels canvis tecnològics que es van produint entre els fabricants de vehicles, per tal de reorientar la renovació de flota cap a la reducció d'emissions i de consum energètic.

  1.4.5. Donar suport a la implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics com a instrument per promoure la seva utilització, tant a nivell particular com de les empreses, especialment les que disposen de flotes, subvencionant punts de recàrrega de titularitat municipal al carrer i de recàrrega vinculada per les seves flotes de servei.

  1.4.6. Dissenyar escenaris de contenció de l'ús dels vehicles dièsel a l'AMB, especialment a les zones d'atmosfera protegida.

  1.4.7. Donar suport a la compra de vehicles elèctrics, tant a nivell particular com de les empreses, especialment les que disposen de flotes. Afavorir accions municipals que ampliïn serveis al voltant dels vehicles d'emissions zero i de baixes emissions: cotxes d'ús i de propietat compartida.

  1.4.8. Continuar coliderant la Plataforma LIVE, com a instrument fonamental de col·laboració públic-privada per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics i la dotació d'infraestructures a l'efecte.

  1.4.9. Definir una política metropolitana d'aparcaments i de logística de distribució comercial urbana, a l'efecte de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.

  1.4.10. Treballar en un distintiu "ECO" per a les empreses que incorporin la mobilitat sostenible en la prestació dels seus serveis o en l'exercici de les seves activitats, així com en els viatges domicili-feina dels seus treballadors.
 • Objectiu 1.5 Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, l'escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
  Actuacions

  1.5.1. Estendre la xarxa metropolitana de vies ciclables, tot millorant la interconnexió entre les xarxes municipals i l'enllaç amb els punts d'intercanvi modal, i reforçant els espais segurs de circulació i aparcament, mitjançant l'aprovació d'un Pla metropolità de vies ciclables.

  1.5.2. Incorporar el Pla metropolità de vies ciclables en el marc de la redacció del PDU, com una xarxa metabòlica més per a la mobilitat de persones i mercaderies dins el territori de la metròpoli de Barcelona.

  1.5.3. Executar, directament o en coordinació amb els Ajuntaments metropolitans, els projectes de millora i/o extensió de la xarxa ciclable del territori, amb especial èmfasi en la connectivitat de la xarxa existent.

  1.5.4. Promoure la mobilitat en bicicleta mitjançant l'extensió i reforç del sistema d'aparcaments segurs (Bicibox, places aparcament subterrani o d'altres), del sistema de préstec de bicicletes (Bicing) en funció dels diferents acords amb els municipis i estudiar un model d'estacionament segur de bicicletes de gran capacitat, a instal·lar en estacions ferroviàries de gran demanda.

  1.5.5. Promoure l'ús de la bicicleta i els serveis associats, afavorint les iniciatives municipals en aquest sentit, com ho són els serveis de lloguer públic de bicicletes o els tallers de reparació o autoreparació. Crear una Oficina Metropolitana de la Bicicleta que doni suport tant a Ajuntaments com a les persones que utilitzen aquest mode de transport, canalitzant l'esforç de l'AMB en comunicació i promoció de la bicicleta.
Governança del transport i la mobilitat amb garanties de finançament
 • Objectiu 2.1 Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, en el marc de les actuals dificultats econòmiques i financeres de les administracions estatals i autonòmica per atendre les seves obligacions en el finançament de les competències de l'AMB.
  Actuacions

  2.1.1. Reclamar a l'Administració General de l'Estat una major participació en el finançament del transport públic metropolità.

  2.1.2. Instar al Govern de la Generalitat perquè dugui a terme el desenvolupament de la Llei de Finançament del Transport Públic recentment aprovada, mitjançant les disposicions reglamentàries corresponents i les mesures de fiscalitat apropiades, orientades a concretar els mecanismes per dotar el servei de transport públic d'un marc estable de suficiència financera.

  2.1.3. Crear un espai de reflexió i proposta d'actuacions per evitar que el finançament del sistema de transport públic condicioni la capacitat econòmica i solvència creditícia de l'AMB, evitant així mateix el col·lapse financer i garantint la prestació adequada dels serveis metropolitans.

  2.1.4. Seguir millorant l'eficiència en la gestió i l'esforç en la contenció tot mantenint els índexs de qualitat i satisfacció del client i l'evolució del nombre de viatgers, tot coordinant amb les empreses operadores de gestió directa i indirecta la implantació de les mesures necessàries per assolir aquest objectiu.

  2.1.5. Consolidar els serveis de gestió indirecta de l'AMB portant a terme nous processos de licitació dels actuals serveis d'acord amb el venciment dels diferents contractes, i incorporant a la gestió indirecta altres serveis que es consideri necessari, mantenint la qualitat, la contenció de la despesa i l'eficiència econòmica del sistema.

  2.1.6. Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus turístic i altres serveis no integrats, com a instrument per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i els seus visitants, alhora que com a font fonamental d'ingressos per a l'AMB que permet abordar el finançament d'altres serveis socials o econòmicament deficitaris.
 • Objectiu 2.2 Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, adaptant-lo a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i aprofitant els nous instruments de gestió.
  Actuacions

  2.2.1. Avançar en el nou sistema de gestió del Sistema de tarifació social, ampliant la prestació de serveis de l'AMB als municipis i millorant el control d'accés al sistema en coordinació amb altres administracions a través de l'Administració Oberta de Catalunya, avaluant un nou sistema de tarifació per nivell de renda, per avançar en l'equitat.

  2.2.2. Consolidar la col·laboració entre l'AMB i els ajuntaments per a la inclusió de les persones entre 60 i 65 anys com a beneficiaris de la tarifació social, així com la resta de col·lectius que ho requereixin, com els que estan en situació de vulnerabilitat.

  2.2.3. Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.

  2.2.4. Consolidar, ajustar a les necessitats de la demanda, i adaptar a la normativa vigent el transport porta a porta amb vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda severa, i ampliar les prestacions a altres municipis que ho requereixin, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
Cap a una gestió més eficaç i innovadora del sistema de transport
 • Objectiu 3.1 Liderar el disseny, la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'ATM, exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori.
  Actuacions

  3.1.1. Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB (amb l'ajut de TMB) pugui liderar a l'àmbit metropolità el disseny, implantació i manteniment dels serveis tecnològics, tot redefinint el rol de l'adjudicatari privat al de subministrador i mantenidor d'equips.

  3.1.2. Definir, com a part de l'ATM, les garanties per tal que la implantació de la T-Mobilitat no suposi cap impacte econòmic negatiu per a l'AMB, i que, en cas de produir-se, sigui compensat per l'Autoritat Metropolitana del Transport.

  3.1.3. Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB mantingui intacta i en exclusiva la seva relació amb els operadors dels serveis de la seva titularitat.

  3.1.4. Convertir l'AMB i les empreses públiques depenents en els actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.

  3.1.5. Definir en el marc de l'ATM les garanties perquè l'AMB i les seves empreses públiques mantinguin totes les funcions i competències i pugui decidir, en el seu àmbit territorial, la creació i manteniment de títols propis (com ara els títols socials i altres), així com obtenir, emmagatzemar, explotar i analitzar, directament i sense intermediaris, les dades subministrades pel nou sistema T-Mobilitat.
 • Objectiu 3.2 Renovar i actualitzar la gestió diària de l'IMET mitjançant els tràmits en línia.
  Actuacions

  3.2.1. Implantar la gestió i control online actualment en desenvolupament per a la gestió dels serveis de l'IMET, amb mesures de formació del personal de l'IMET i als potencials usuaris (gestories, taxistes individuals, associacions professionals, etc.) i ampliar-lo a altres serveis.

  3.2.2. Establir incentius a l'increment de la flota de taxi adaptat fins arribar a 150 unitats al final de mandat.

  3.2.3. Implantar la no autorització de nous models de vehicles dièsel a partir de 2019 en el servei del taxi, excepte en el cas de vehicles híbrids dièsel-elèctrics.

  3.2.4. Limitar progressivament els desplaçaments en buit mitjançant l'extensió de parades, microparades i la gestió intel·ligent de la demanda amb els nous instruments tecnològics.
 • Objectiu 3.3 Consolidar l'empresa pública d'informació Cetramsa com a instrument de proximitat i de participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació, gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania.
  Actuacions

  3.3.1. Consolidar la gestió de la tarifació social metropolitana i dels serveis de mobilitat adreçats a col·lectius en risc d'exclusió.

  3.3.2. Consolidar les funcions d'informació i atenció a la ciutadania de l'AMB sobre tots els aspectes en relació a la mobilitat, fent ús de tots els canals necessaris.

  3.3.3. Estendre les funcions de l'empresa pública d'informació a la resta de serveis i activitats de l'AMB que no són la mobilitat i el transport.

  3.3.4. Reestructurar l'empresa per tal d'orientar-la a la gestió de serveis tecnològics que siguin necessaris per a l'AMB o els seus municipis, com a la utilització creixent de les TIC en la gestió de la mobilitat metropolitana i altres funcions de l'AMB.

  3.3.5. Donar suport a l'AMB en la participació en programes europeus en relació a serveis de mobilitat, informació i gestió de projectes tecnològics.

  3.3.6. Aplicar una política Open Data en la gestió de les dades, sota els principis de transparència, comunicació, informació i participació.
 • Objectiu 3.4 Reclamar de les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana i per al funcionament d'infraestructures essencials per a la competitivitat econòmica de la metròpolis.
  Actuacions

  3.4.1. Reclamar i donar suport a la finalització de les línies 9 i 10 de metro i a la resta de les extensions de la xarxa de metro i ferrocarril previstes al Pla Director d'infraestructures, a la creació de la nova línia ferroviària Cornellà – Castelldefels, a la finalització dels carrils Bus-VAO i a totes les altres actuacions que siguin necessàries per a garantir la prioritat de pas del transport col·lectiu de superfície als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana, evitant solapaments entre xarxes.

  3.4.2. Reclamar i donar suport a l'execució de la plataforma reservada per a autobusos Busbaix entre Cornellà i Castelldefels i a la construcció d'intercanviadors i altres infraestructures del transport necessàries per a un funcionament eficient del sistema, així com l'adaptació completa de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.

  3.4.3. Reclamar i donar suport a l'execució del Pla de millora de les Rodalies ferroviàries, per tractar-se d'un servei estructurant imprescindible per garantir la mobilitat metropolitana i regional. Millorar la seguretat i integració urbana de la xarxa ferroviària, espcialment on hi ha passos a nivell implementant opcions alternatives, com per exemple el soterrament.

  3.4.4. Promoure la implantació d'aparcaments dissuassoris (park & ride) en estacions ferroviàries a l'entorn metropolità, lligats a l'ús del transport públic, com a mesura de reducció de la mobilitat en vehicle privat.

  3.4.5. Exigir el compliment dels compromisos adquirits, en matèria d'inversió, en tot allò que està relacionat amb les infraestructures que afecten a la mobilitat i funcionalitat metropolitana, donant prioritat a les infraestructures que fomenten la mobilitat sostenible, tant en transport de viatgers com de mercaderies, i la posada en marxa del corredor mediterrani.

  3.4.6. Dur a terme les actuacions que, en el marc de les competències atribuïdes a l'AMB, permetin pal·liar o substituir els eventuals retards en l'execució de les infraestructures de transport públic planificades.