Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació

ÀMBIT 7

Relacions internacionals i de cooperació

Les àrees metropolitanes són un fenomen arreu del món i esdevenen la conformació de la ciutat del segle XXI: aglomeracions urbanes d'escala humana, formades per diferents ciutats i viles que, en l'àmbit local, preserven la seva pròpia personalitat i vetllen per mantenir la cohesió social i la qualitat de vida. Ens trobem amb conurbacions que augmenten la seva interrelació, dinamitzen els seus entorns regionals i són capaces d'actuar conjuntament com a nodes d'una xarxa global de relacions cada cop més intenses.

Cada dia és més palès que el desenvolupament de les ciutats i de les àrees metropolitanes ha superat el seu entorn immediat o regió física. Això evidencia la necessitat d'una estratègia coordinada, en particular i amb especial intensitat, en els marcs geogràfics d'Europa i de la Mediterrània, que impliqui tots els àmbits d'actuació de l'AMB i que vetlli perquè aquesta institució estigui present tant en els fòrums de debat com en els espais de decisió que configuren aquest model de relació directa des del món local. Un àmbit, el de les administracions locals, que fa possible treballar per una redistribució justa de la riquesa, per la cohesió social i el desenvolupament comunitari sostenible, inclusiu i respectuós amb el medi ambient, tot des de la proximitat a la ciutadania i a les seves necessitats diàries. Per tant, la responsabilitat de les àrees metropolitanes no s'ha de circumscriure a la gestió dels seus propis recursos, sinó que ha de partir d'una perspectiva que va més enllà dels seus límits territorials.

Pel que fa a l'acció internacional, la constitució del nou govern metropolità de Barcelona per al mandat 2015-2019 inicia, després d'un procés de consolidació de la institució, una nova etapa en la qual es compromet obertament a projectar i posicionar l'AMB al món amb la finalitat de:
 • Cooperar i treballar en xarxa per enfortir el paper de les àrees metropolitanes a la Unió Europea i d'altres organismes internacionals.
 • Buscar experiències i coneixements que donin resposta a les crisis socials, econòmiques i humanitàries i contribueixin a corregir les desigualtats socials a les nostres ciutats.
 • Oferir, conjuntament amb els ajuntaments metropolitans, expertesa i coneixement a les aglomeracions urbanes i governs metropolitans que cerquin suport per potenciar el seu desenvolupament.
 • Identificar oportunitats de cooperació i col·laboració internacional per a l'AMB, els ajuntaments, els actors econòmics i socials i les universitats del territori metropolità.
En aquest context es proposen les següents dues línies d'intervenció:
 • Impuls de les xarxes metropolitanes i potenciació de la projecció exterior de l'AMB.
 • Promoció d'una política solidària i de progrés en projectes de cooperació 
Impuls de les xarxes metropolitanes i potenciació de la projecció exterior de l'AMB
 • Objectiu 1.1 Consolidar l'estratègia internacional actuant perquè l'AMB esdevingui una metròpolis de referència a Europa i al món.
  Actuacions

  1.1.1. Crear una Taula Estratègica / Consell Assessor de les Relacions Internacionals de l'AMB formada per representants públics, privats, societat civil i experts.

  1.1.2. Actualitzar les prioritats geogràfiques de cooperació internacional de l'AMB a partir de l'expertesa i tradició dels ajuntaments metropolitans, del context social d'Europa i del coneixement i oportunitats de l'AMB.

  1.1.3. Elaborar i aprovar durant el 2016 el Pla Director de Cooperació de l'AMB 2017-2020 com a instrument d'orientació política i de planificació estratègica de l'acció de cooperació internacional de l'AMB, conjuntament amb els actors del sector.

  1.1.4. Establir canals de cooperació amb les institucions catalanes que treballen a escala internacional.

  1.1.5. Potenciar l'associació mundial d'àrees metropolitanes i de grans ciutats Metropolis i reforçar-hi la participació de l'AMB amb la generació de projectes i intercanvis de bones pràctiques amb valor afegit.

  1.1.6. Consolidar el treball en xarxa de la European Metropolitan Authorities, organitzar reunions polítiques, trobades d'experts i promoure projectes conjunts.

  1.1.7. Cercar finançament europeu i internacional per a projectes metropolitans.

  1.1.8. Participar en les activitats de Ciutats i Governs Locals Units, reunions dels grups de treball i actuacions de lobby d'interès per a l'AMB.

  1.1.9. Participar en les activitats del Fons Mundial de Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) i generar sinèrgies amb l'acció internacional de l'AMB.

  1.1.10. Incrementar les relacions amb grans metròpolis nord-americanes, mediterrànies, de l'Àsia i de l'Àfrica.

  1.1.11. Incrementar els treballs i línies d'investigació que tracten els temes metropolitans i el cas concret de l'AMB a través del partenariat amb el CIDOB, l'IBEI i altres organitzacions acadèmiques.

  1.1.12. Establir marcs estables de relació amb les institucions internacionals que treballen els temes metropolitans (Unió Europea, OCDE, ONU-Habitat...).

  1.1.13. Alinear l'estratègia de cooperació de l'AMB amb el objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda post 2015 de l'ONU i promoure l'Agenda 20 30.
 • Objectiu 1.2 Reforçar la xarxa MedCities com a instrument efectiu de desenvolupament de les ciutats mediterrànies.
  Actuacions

  1.2.1. Coordinar i gestionar la secretaria general de MedCities tot completant-ne la constitució de la xarxa com a associació, i dotar-la de les eines necessàries per dur a terme la seva funció.

  1.2.2. Oferir oportunitats a diferents actors de l'àmbit metropolità amb interès en treballar a la Mediterrània en el marc de l'activitat de MedCities.

  1.2.3. Fomentar projectes de desenvolupament urbà sostenible a les ciutats membres de la xarxa, promovent l'elaboració, seguiment i revisió d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible com a eina per al desenvolupament de les ciutats mediterrànies, amb la participació d'altres institucions catalanes.

  1.2.4. Construir partenariats, exercint com a lobby de ciutats, per a l'elaboració de projectes multilaterals per a presentar-los en convocatòries europees i d'altres organismes internacionals.

  1.2.5. Impulsar un marc estable de cooperació amb la Unió per la Mediterrània (UPM) i amb altres organitzacions singulars, així com amb institucions amb vocació mediterrània amb seu a Barcelona (IEMED, ASCAMME, Arc Llatí...).
 • Objectiu 1.3 Posicionar l'AMB com a referent en matèria de disseny i planificació d'àrees metropolitanes al món, convertint-la en un espai d'atracció d'intel·ligència i pensament i enfortint la seva posició en el concert internacional.
  Actuacions

  1.3.1. Gestionar la participació de l'AMB a l'Associació Mundial d'Àrees Metropolitanes i de Grans Ciutats (Metròpolis), generant projectes i intercanvis de bones pràctiques.

  1.3.2. Crear un observatori mundial d'àrees metropolitanes amb la col·laboració de Metropolis, tot impulsant un espai de reflexió, pensament i proposta sobre els reptes futurs de les polítiques metropolitanes.

  1.3.3. Participar mitjançant posicionaments, documents i debats d'abast internacional rellevants per als àmbits d'actuació de l'AMB com Habitat, localització dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Coop 21, etc.

  1.3.4. Participar en els processos de consulta i elaboració de la legislació europea que afecta l'AMB.

  1.3.5. Organitzar missions davant les institucions europees i altres organismes internacionals per tal de defensar els interessos de l'AMB en els temes i debats internacionals que ens afecten.
 • Objectiu 1.4 Treballar conjuntament amb altres institucions catalanes i generar oportunitats per als ajuntaments, actors econòmics, agents socials, sector acadèmic i altres agents de l'àrea metropolitana.
  Actuacions

  1.4.1. Informar, orientar i fer recerca de recursos de les institucions europees per afavorir la implementació de programes i inversions metropolitanes i dels seus ajuntaments.

  1.4.2. Implicar els ajuntaments metropolitans en l'activitat internacional de l'AMB.

  1.4.3. Animar i donar suport als ajuntaments metropolitans que no desenvolupen actuacions en matèria de cooperació a establir una major incidència en aquest àmbit de la política municipal.

  1.4.4. Assessorar i acompanyar els ajuntaments metropolitans en projectes i activitats internacionals de l'àmbit competencial de l'AMB.

  1.4.5. Promoure l'atracció d'esdeveniments internacionals a l'àrea metropolitana de Barcelona.

  1.4.6. Facilitar contactes empresarials i integrar-los en el marc de l'estratègia internacional de l'AMB, en partenariat amb organitzacions com la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Cambres de Catalunya, PIMEC, Foment del Treball, etc.

  1.4.7. Donar a conèixer i retre comptes de l'acció internacional de l'AMB a partir de la definició i difusió de nous canals de comunicació.

  1.4.8. Desenvolupar una estratègia pròpia d'educació per al desenvolupament de l'AMB que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona de forma coordinada. 
Promoció d'una política solidària i de progrés en projectes de cooperació
 • Objectiu 2.1 Promoure una política pública de cooperació al desenvolupament de qualitat i capaç d'integrar el conjunt de l'acció en cooperació internacional de l'AMB.
  Actuacions

  2.1.1. Potenciar la cooperació internacional a partir de les experiències desenvolupades i d'acord amb el marc polític de l'actual acord de govern.

  2.1.2. Desenvolupar una estratègia pròpia d'educació per al desenvolupament de l'AMB que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'AMB de forma coordinada.

  2.1.3. Integrar en el conjunt d'acció de cooperació internacional de l'AMB el teixit associatiu metropolità
 • Objectiu 2.2 Impulsar la participació, la coordinació i la concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.
  Actuacions

  2.2.1. Impulsar i promoure la discussió de temes de cooperació en el Consell Assessor Internacional.

  2.2.2. Fomentar la incorporació d'ajuntaments metropolitans en els projectes de cooperació directa de l'AMB.

  2.2.3. Promoure el debat i la participació dels ajuntaments metropolitans en la definició de les estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament de l'AMB.

  2.2.4. Participar activament en les xarxes internacionals de cooperació i contribuir a enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local en els organismes internacionals, tot comptant amb entitats i agents territorials i acadèmics.
 • Objectiu 2.3 Destinar el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional.
  Actuacions

  2.3.1. Aprovar conjuntament amb el Pla director una proposta de finançament que el faci viable i que assoleixi, en el mandat, el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB.

  2.3.2. Elaborar anualment un balanç d'execució del Pla director amb el corresponent informe de rendició de comptes pel que fa a resultats i finançament.

  2.3.3. Millorar les capacitats per desplegar la política pública de cooperació internacional.

  2.3.4. Crear l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament per consolidar un equip tècnic de cooperació en el si de l'AMB encarregat d'impulsar, implementar, fer el seguiment i avaluar la política pública de cooperació de l'AMB.