Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB
Àrea de Planificació Estratègica

ÀMBIT 6

Planificació estratègica

La realitat metropolitana de l'entorn de Barcelona, conformada al llarg del temps, especialment al darrer segle, ha esdevingut un potent centre d'activitat econòmica i de serveis, assentat en un territori molt divers i amb valuosos espais naturals.

Però en el marc d'una crisi social, econòmica i ambiental, cal afrontar estratègies de resiliència i de justícia social. Per això cal un nou model de desenvolupament urbà que defineixi les ciutats del segle XXI enfrontades a un escenari de canvi climàtic, de desigualtats socials i de la necessitat de generar innovació social i econòmica per a la creació de noves economies i serveis socials.

Aquest nou escenari té implicacions en les realitats urbanes i plurimunicipals, que afecten persones, activitats i moviments de tota mena –econòmics, socials i culturals; és per això que cal afrontar-lo amb polítiques i instruments sustentats en organitzacions metropolitanes. En aquest context la reflexió estratègica a mitjà i llarg termini compleix un paper central. L'AMB té la competència general de promoure un Pla estratègic de l'àrea metropolitana de Barcelona que, amb la participació dels agents econòmics, socials i institucionals, afavoreixi la modernització, la recerca i la innovació a tot l'àmbit territorial. De la mateixa manera, té l'objectiu d'impulsar estudis i treballs de recerca orientats al conèixer millor la realitat metropolitana, a través d'organismes i institucions dependents de l'AMB així com d'altres actors de l'àmbit institucional, acadèmic i científic.

D'acord amb els referents anteriors, l'AMB actuarà prioritàriament des de l'Àrea de Planificació Estratègica en la preparació, estudi i coordinació de les diverses matèries vinculades a la planificació i desenvolupament econòmic, social, territorial, ambiental i general de la metròpolis. En aquest sentit, haurà de col·laborar en la preparació de les bases de les futures polítiques públiques i les grans línies d'actuació metropolitanes per a la consolidació de la realitat metropolitana i funcional de la regió de Barcelona i de la seva millor governança.

Per fer front a aquestes necessitats es proposen les següents línies d'intervenció:
 • Coordinació amb els àmbits de desenvolupament social, econòmic i ambiental de l'AMB en una perspectiva transversal i estratègica.
 • Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i de la regió metropolitanes de Barcelona, garantint-ne la difusió.
 • Enfortiment de la governança i participació metropolitanes i dels organismes directament vinculats a l'AMB.
Impuls de la coordinació amb els àmbits de desenvolupament social, econòmic, territorial i ambiental de l'AMB en una perspectiva transversal i estratègica
 • Objectiu 1.1 Impulsar i fer el seguiment dels objectius i actuacions per avaluar el compliment del Programa d'actuació metropolità.
  Actuacions

  1.1.1. Participar en el seguiment del sistema d'indicadors per tal de complir els objectius del PAMB.

  1.1.2. Estudiar els escenaris territorials del desenvolupament metropolità, mitjançant l'anàlisi comparatiu de l'evolució de diferents àmbits metropolitans d'arreu pels diferents objectius del PAMB.
 • Objectiu 1.2 Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de cohesió social i territorial.
  Actuacions

  1.2.1. Participar en l'avaluació de l'ús dels espais públics del territori de l'AMB (parcs, platges, equipaments...) per analitzar la situació i perspectives de millora en aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social i convivència.

  1.2.2. Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i avaluació dels indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanes en l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i socials.

  1.2.3. Impulsar la redacció del mapa d'equipaments municipals i metropolitans en concertació amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i l'equip de treball del PDU.

  1.2.4. Participar en l'avaluació de la implementació de les polítiques d'habitatge destinades a la rehabilitació energètica i a la millora d'habitatges en col·laboració amb el Consorci de l'Habitatge.

  1.2.5. Elaborar estudis tipus per a projectes de serveis socials a escala municipal (accés a l'habitatge, rehabilitació de l'habitatge, educació infantil en entorns de fragilitat social, etc), per a la construcció de polítiques públiques a l'AMB.

  1.2.6. Estudiar i analitzar la situació de la seguretat ciutadana i elaborar el mapa de la seguretat ciutadana a l'AMB.
 • Objectiu 1.3 Promoure la realització d'estudis sobre la realitat econòmica metropolitana coordinant i donant suport a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.
  Actuacions

  1.3.1. Participar i impulsar estudis per a la reactivació de projectes d'economia cooperativa, social i col·laborativa, a través de l'IERMB.

  1.3.2. Participar en els estudis sobre la realitat industrial i col·laborar activament en l'elaboració de mapes d'activitats industrials i activitats tractores, així com l'elaboració del mapa d'iniciatives del coneixement, creativitat i innovació.

  1.3.3. Elaborar el mapa de patents i activitats d'economia verda a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'RMB per tal d'aportar informació a les polítiques de desenvolupament social i econòmic de l'AMB.

  1.3.4. Elaborar conjuntament amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic instruments per avaluar i recomanar polítiques públiques per a la inclusió social.

  1.3.5. Elaborar estudis per a la construcció d'espais per al desenvolupament d'una economia de la cura, de proximitat i d'allò que és comú per als barris metropolitans.

  1.3.6. Estudiar la realitat del mercat de treball metropolità en aspectes d'ocupació, competències professionals, activitat emprenedora i formació professional.

  1.3.7. Elaborar una proposta, per utilitzar-la per al PDU, d'espais i polítiques públiques per a desenvolupar una economia verda a l'AMB. 
 • Objectiu 1.4 Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de metabolisme urbà i resiliència territorial.
  Actuacions

  1.4.1. Participar en l'elaboració dels indicadors que permetin mesurar la millora dels serveis ambientals en col·laboració amb l'Àrea de Medi Ambient i en estudis relacionats amb la matriu ambiental (espais d'interfície entre espais urbans i espais naturals).

  1.4.2. Estudiar la interacció entre els espais de prefrontal i els espais urbans i periurbans, prestant especial atenció als temes d'agricultura ecològica i donant suport als serveis de l'AMB implicats en aquests àmbits.

  1.4.3. Participar en els estudis de mobilitat relacionats amb temes d'igualtat d'oportunitats, de gènere, d'accessibilitat i de nivell de pobresa, cooperant amb el Pla metropolità de mobilitat urbana.

  1.4.4. Participar en l'elaboració i avaluació dels indicadors i paràmetres socials per a la millora del servei de recollida de residus de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, cooperant amb el Pla metropolità de gestió de residus municipals de l'Àrea de Medi Ambient.

  1.4.5. Elaborar una planificació estratègica territorial de la introducció d'energies renovables eòlica i fotovoltaica, cooperant amb el Pla d'energies renovables de l'Àrea de Medi Ambient.

  1.4.6. Elaborar i avaluar els indicadors i paràmetres socials de l'impacte de la contaminació ambiental sobre la salut de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona i implementar mesures per a la seva disminució, en cooperació amb l'Àrea de Medi Ambient.

  1.4.7. Elaborar i avaluar el sistema de millora i seguiment dels indicadors i paràmetres socials, ambientals i d'eficiència territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona per a una anàlisi de l'evolució dels indicadors de l'AMB per a una política metropolitana contra el canvi climàtic, en cooperació amb l'Àrea de Medi Ambient.
Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'Àrea i de la Regió metropolitanes de Barcelona, garantint-ne la difusió

APROXIMACIÓ SISTEMÀTICA A LES DADES SOCIOECONÒMIQUES I ESPACIALS DE L'ÀREA I DE LA REGIÓ METROPOLITANES DE BARCELONA, GARANTINT-NE LA DIFUSIÓ
 • Objectiu 2.1 Realitzar una aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i la regió metropolitanes de Barcelona coordinat per l'IERMB
  Actuacions

  2.1.1. Impulsar el procés de renovació de l'IERMB promovent-hi els nous objectius del mandat, el Consell Acadèmic i l'adaptació organitzativa i funcional a les noves realitats.

  2.1.2. Desplegar les mesures organitzatives necessàries per eixamplar la participació i interacció en el desplegament del Pla d'Actuació de l'IERMB amb els membres del Consorci, les institucions acadèmiques i la societat civil.

  2.1.3. Posar en marxa les comissions de seguiment acadèmiques i de participació institucional per acompanyar la marxa dels programes d'estudis.

  2.1.4. Impulsar la construcció sistemàtica d'una plataforma d'informació i estudis de base estadística, socio-econòmica, territorial, de mobilitat, i de les matèries que es creguin convenients a partir dels serveis propis de l'AMB, així com aprofitant les dades elaborades per altres organismes propis, vinculats o participats i per altres entitats públiques.

  2.1.5. Establir els àmbits dels barris metropolitans com a àmbits estadístics de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes.

  2.1.6. Impulsar l'establiment d'un contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir de manera regular els objectius i finançaments corresponents, incorporant en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament dels mateixos.

  2.1.7. Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida.

  2.1.8. Identificar i analitzar les dades de la seguretat i convivència a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de victimització.

  2.1.9. Identificar i analitzar les dades de la mobilitat a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF).

  2.1.10. Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.

  2.1.11. Continuar amb la producció del sistema d'informació de base estadística i elaborar l'Anuari Estadístic Metropolità amb un sistema d'informes (Box) territorialitzats i millorar el sistema d'informació AMB en Xifres perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor per al públic especialitzat en format obert (open data).

  2.1.12. Donar suport als sistemes d'informació territorial per l'elaboració del Pla director urbanístic metropolità.
Enfortiment de la governança i participació metropolitanes i dels organismes directament vinculats a l'AMB
 • Objectiu 3.1 Impulsar des de l'Àrea de Planificació Estratègica mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.
  Actuacions

  3.1.1. Proposar, en el marc del nou mandat de l'AMB, nous mecanismes i accions de millora de la governança metropolitana.

  3.1.2. Impulsar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l'àmbit de treball de la B-30 en col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.

  3.1.3. Impulsar els diàlegs territorials amb altres realitats de Catalunya, particularment les àrees de Lleida, Girona i Tarragona.
 • Objectiu 3.2 Renovar l'Associació del Pla Estratègic Metropolità com a instrument per a una política metropolitana i aprofundir en el procés d'adaptació de l'IERMB a les noves realitats de l'AMB.
  Actuacions

  3.2.1. Dinamitzar el debat sobre la definició de línies estratègiques per la regió metropolitana i participar activament en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats.

  3.2.2. Donar suport a les accions de dinamització de les diverses àrees de gestió de l'AMB, mitjançant l'impuls conjunt de taules de concertació, prospectiva i/o planificació, a mig i llarg termini.

  3.2.3. Donar suport actiu al programa d'actuació del Pla Estratègic Metropolità i impulsar en aquest context una renovació del Pla Estratègic Metropolità 2025-50.

  3.2.4. Desplegar un procés participatiu amb les entitats i actors del territori metropolità de Barcelona per a debatre els eixos estratègics d'una política metropolitana que sigui un suport als Consells d'Alcaldes per als diferents eixos estratègics metropolitans.

  3.2.5. Participar activament en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana tot impulsant i portant a terme projectes conjunts