Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Dret metropolità a la Cultura

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

No sé veure entre les propostes del PAM-AMB cap que es refereixi a aquest dret essencial de ciutadania: un equilibri d'igual a igual etre pobles i ciutats de l'AMB. I, sobretot, que cap nou equipament cultural important tingui seu a la capital (com a sigut sempre la norma) sinó a qualsevol de les altres ciutats preparades per acollir-lo: museu de l'Ermitage, de Woody Allen, del Còmic,....., manifestacions esportives de masses, grans celebracions i fires,.......

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Xarxa integrada de grans equipaments culturals

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

Les nostres ciutats i pobles metropolitans disposen d'una notable quantitat d'equipaments de gran qualitat, força desconeguts per part de la ciutadania dels altres municipis. Cal que, d'entrada, tots els grans auditoris, teatres, museus, centres culturals, sales d'exposicions,.... d'interès molt més enllà de l'estrictament local, rebin la mateixa difusió que reben (com amínim) els equipaments barcelonins: diaris, emissores, òrgans digitals, revistes especialitzades,...han de tractar al mateix nivell el Liceu, el MNAC, el Museu Blau, el Parc Arqueològic de Gavà, el Museu de Badalona, el de la Immigració, l'Auditori de Cornellà, el Centre Cultural de Sant Cugat,..., a fi i efecte de fomentar intercanvis poblacionals, turístics, laborals, educatius...

Llegir més

10

Suports

AMB

0,7% a cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Destinar el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional.
 • Aprovar conjuntament amb el Pla director una proposta de finançament que el faci viable i que assoleixi, en el mandat, el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB.
 • Elaborar anualment un balanç d'execució del Pla director amb el corresponent informe de rendició de comptes pel que fa a resultats i finançament.
 • Millorar les capacitats per desplegar la política pública de cooperació internacional.
 • Crear l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament per consolidar un equip tècnic de cooperació en el si de l'AMB encarregat d'impulsar, implementar, fer el seguiment i avaluar la política pública de cooperació de l'AMB.

Llegir més

7

Suports

AMB

Implicació en la cooperació

| Autor/a: AMB

Impulsar la participació, la coordinació i la concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.
 • Impulsar i promoure la discussió de temes de cooperació en el Consell Assessor Internacional.
 • Fomentar la incorporació d'ajuntaments metropolitans en els projectes de cooperació directa de l'AMB.
 • Promoure el debat i la participació dels ajuntaments metropolitans en la definició de les estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament de l'AMB.
 • Participar activament en les xarxes internacionals de cooperació i contribuir a enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local en els organismes internacionals, tot comptant amb entitats i agents territorials i acadèmics.

Llegir més

4

Suports

AMB

Cooperació internacional

| Autor/a: AMB

Promoure una política pública de cooperació al desenvolupament de qualitat i capaç d'integrar el conjunt de l'acció de cooperació internacional de l'AMB.
 • Potenciar la cooperació internacional a partir de les experiències desenvolupades i d'acord amb el marc polític de l'actual Acord de Govern.
 • Desenvolupar una estratègia d'educació per al desenvolupament pròpia de l'AMB, que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'AMB de manera coordinada.
 • Integrar el teixit associatiu metropolità en el conjunt de l'acció de cooperació internacional de l'AMB.

Llegir més

5

Suports

AMB

Suport a la projecció internacional

| Autor/a: AMB

Treballar conjuntament amb altres institucions catalanes i generar oportunitats per als ajuntaments, actors econòmics, agents socials, sector acadèmic i altres agents de l'àrea metropolitana.
 • Informar, orientar i fer recerca de recursos de les institucions europees per afavorir la implementació de programes i inversions metropolitanes i dels seus ajuntaments.
 • Implicar els ajuntaments metropolitans en l'activitat internacional de l'AMB.
 • Animar i donar suport als ajuntaments metropolitans que no desenvolupen actuacions en matèria de cooperació a establir una major incidència en aquest àmbit de la política municipal.
 • Assessorar i acompanyar els ajuntaments metropolitans en projectes i activitats internacionals de l'àmbit competencial de l'AMB.
 • Promoure l'atracció d'esdeveniments internacionals a l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Facilitar contactes empresarials i integrar-los en el marc de l'estratègia internacional de l'AMB, en partenariat amb organitzacions com la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Cambres de Catalunya, PIMEC, Foment del Treball, etc.
 • Donar a conèixer i retre comptes de l'acció internacional de l'AMB a partir de la definició i difusió de nous canals de comunicació.
 • Desenvolupar una estratègia pròpia d'educació per al desenvolupament de l'AMB que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona de forma coordinada.

Llegir més

6

Suports

AMB

Metròpolis de referència mundial

| Autor/a: AMB

Posicionar l'AMB com a referent en matèria de disseny i planificació d'àrees metropolitanes al món, convertint-la en un espai d'atracció d'intel·ligència i pensament i enfortint la seva posició en el concert internacional.
 • Gestionar la participació de l'AMB a l'Associació Mundial d'Àrees Metropolitanes i de Grans Ciutats (Metròpolis), generant projectes i intercanvis de bones pràctiques.
 • Crear un observatori mundial d'àrees metropolitanes amb la col·laboració de Metropolis, tot impulsant un espai de reflexió, pensament i proposta sobre els reptes futurs de les polítiques metropolitanes.
 • Participar mitjançant posicionaments, documents i debats d'abast internacional rellevants per als àmbits d'actuació de l'AMB com Habitat, localització dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Coop 21, etc.
 • Participar en els processos de consulta i elaboració de la legislació europea que afecta l'AMB.
 • Organitzar missions davant de les institucions europees i d'altres organismes internacionals per tal de defensar els interessos de l'AMB en els temes i debats internacionals que l'afecten.

Llegir més

6

Suports

AMB

Mediterrània

| Autor/a: AMB

Reforçar la xarxa MedCities com a instrument efectiu de desenvolupament de les ciutats mediterrànies.
 • Coordinar i gestionar la Secretaria General de MedCities tot completant la constitució de la xarxa com a associació, i dotar-la de les eines necessàries per dur a terme la seva funció.
 • Oferir oportunitats a diferents actors de l'àmbit metropolità amb interès en treballar a la Mediterrània en el marc de l'activitat de MedCities.
 • Fomentar projectes de desenvolupament urbà sostenible a les ciutats membres de la xarxa, promovent l'elaboració, seguiment i revisió d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible com a eina per al desenvolupament de les ciutats mediterrànies, amb la participació d'altres institucions catalanes.
 • Construir partenariats, exercint com a lobby de ciutats, per a l'elaboració de projectes multilaterals per a presentar-los en convocatòries europees i d'altres organismes internacionals.
 • Impulsar un marc estable de cooperació amb la Unió per la Mediterrània (UPM) i amb altres organitzacions singulars, així com amb institucions amb vocació mediterrània amb seu a Barcelona (IEMED, ASCAMME, Arc Llatí, etc.).

Llegir més

3

Suports

AMB

Relacions internacionals

| Autor/a: AMB

Consolidar l'estratègia internacional actuant perquè l'AMB esdevingui una metròpolis de referència a Europa i al món.
 • Crear una Taula Estratègica / Consell Assessor de les Relacions Internacionals de l'AMB formada per representants públics, privats, societat civil i experts.
 • Actualitzar les prioritats geogràfiques de cooperació internacional de l'AMB a partir de l'expertesa i tradició dels ajuntaments metropolitans, del context social d'Europa i del coneixement i oportunitats de l'AMB.
 • Elaborar i aprovar durant el 2016 el Pla director de cooperació de l'AMB 2017-2020 com a instrument d'orientació política i de planificació estratègica de l'acció de cooperació internacional de l'AMB, conjuntament amb els actors del sector.
 • Establir canals de cooperació amb les institucions catalanes que treballen a escala internacional.
 • Potenciar l'associació mundial d'àrees metropolitanes i de grans ciutats Metropolis i reforçar-hi la participació de l'AMB amb la generació de projectes i intercanvis de bones pràctiques amb valor afegit.
 • Consolidar el treball en xarxa de la European Metropolitan Authorities, organitzar reunions polítiques, trobades d'experts i promoure projectes conjunts.
 • Cercar finançament europeu i internacional per a projectes metropolitans.
 • Participar en les activitats de Ciutats i Governs Locals Units, reunions dels grups de treball i actuacions de lobby d'interès per a l'AMB.
 • Participar en les activitats del Fons Mundial de Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) i generar sinèrgies amb l'acció internacional de l'AMB.
 • Incrementar les relacions amb grans metròpolis nord-americanes, mediterrànies, de l'Àsia i de l'Àfrica.
 • Incrementar els treballs i línies d'investigació que tracten els temes metropolitans i el cas concret de l'AMB a través del partenariat amb el CIDOB, l'IBEI i altres organitzacions acadèmiques.
 • Establir marcs estables de relació amb les institucions internacionals que treballen els temes metropolitans (Unió Europea, OCDE, ONU-Habitat...).
 • Alinear l'estratègia de cooperació de l'AMB amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda post 2015 de l'ONU i promoure l'Agenda 2030.

Llegir més

5

Suports

Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.
 • Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.
 • Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.
 • Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dóna identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.
 • Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.
 • Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.
 • Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.

Llegir més

11