0

Suports

Governança de la mobilitat

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Promoure nous instruments de governança que garanteixin l'exercici de les competències de l'AMB
  • Consolidar el Consell de la Mobilitat de l'AMB com a instrument de participació i coordinació dels diferents agents i responsables de l'àmbit de la mobilitat a l'àrea metropolitana.
  • Desenvolupar instruments orientats a la gestió i coordinació metropolitana del trànsit, la logística i l'aparcament.
  • Estudiar i implantar mesures que permetin millorar l'equilibri financer del transport públic mitjançant la millora de la gestió, l'austeritat i l'eficiència en l'administració de les empreses prestatàries del servei.
  • Analitzar la repercussió i redistribució de la sostenibilitat econòmica del grup empresarial metropolità TMB per evitar la distribució de càrregues econòmiques territorials poc equitatives.
0 comentaris