Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

2

Suports

Ferran Roig

PROMOCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES A LA XARXA VIÀRIA

| Autor/a: Ferran Roig

Com a usuari de les carreteres i demés vies públiques de l'AMB.

Proposo fer campanyes per promoure les bones pràctiques en els seus usuaris, etc.

Sovint se senten queixes de falta d'infraestructures, i hi estic totalment d'acord.

Però estem infrautilitzant la xarxa existent quan molts pocs usuaris de les vies ràpides circulen pel carril de l'esquerra, o quan no hi ha la costum de possar l'intermitent en una rotonda, etc.

Crec que amb petites accions hi ha petits marges per millorar la capacitat de les infraestructures que tenim.

Gràcies.  

Llegir més

3

Suports

José Luis de Hoyos Guerrero

Des de fa 3 anys funciona una app per a telèfon mòbil i web que informa en temps real quins són els propers autobusos i en quant de temps arribaran a una parada seleccionada per l'usuari. Actualment tant sol funciona a les parades dels municipis de la primera corona els que estaven a la antiga EMT, precisament els municipis que tenen un millor i més freqüent serveis d'autobus.

Bé des el moment del llançament de l'aplicació es va dir que era intenció de l'AMB extendre aquest servei a la resta de municipis del Àrea. Aquesta aplicació on seria més útil, es justament on les frreqüencies de pas son més baixes I PER TANT ELS TEMPS D'ESPERA A LES PARADES MÉS ALT, tant en els bussos urbans com interurbans i aquests autobussos son justament els que donen servei als municipis que no eren de la EMT.

SI US PLAU AMPLIEU DINS DELS TERMINIS D'AQUEST PAM AQUEST SERVEI A LA RESTA DE MUNICIPIS DE L'AMB. 

Llegir més

8

Suports

Ed Kas

Contaminación acustica

| Autor/a: Ed Kas

En las grandes calles de la ciudad hay un exceso de contaminación acustica. 

Por ejemplo en la avenida meridiana, desde Fabra i Puig hasta el puente de Sarajevo, se podria instalar unas pantallas antiruidos en los laterales de la calzada. 

Las grandes vias se podrian asfaltar con material Fonoabsorbente ( http://www.lasprovincias.es/20120414/comunitatvalenciana/valencia/asfalto-fonoabsorbente-ruido-valencia-201204141113.html)

Por una ciudad mas tranquila y sostenible.

Llegir més

6

Suports

AMB

Innovació tecnològica

| Autor/a: AMB

Impulsar el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB aportant solucions avançades que s'apliquin als serveis interns i facilitin la modernització i optimització de l'organització i que puguin ser transferides als ajuntaments metropolitans.
 • Oferir solucions tecnològiques útils per a cadascun dels serveis corporatius i dissenyar-les sobre suports i processos universals, accessibles i traslladables als ajuntaments metropolitans, i que contemplin processos innovadors d'acord amb les exigències de transparència, dret a la informació, optimització de recursos, avaluació de resultats, etc.
 • Redefinir processos i incorporar innovació de base tecnològica per racionalitzar els processos administratius amb l'objectiu de simplificar-ne i millorar-ne la gestió, així com les maneres de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans i els seus tràmits.
 • Posar en marxa un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i el seguiment de la tramitació dels procediments, així com el disseny d‘actuacions de millora contínua.
 • Gestionar les necessitats i oportunitats d'innovació tecnològica vinculades amb els projectes Web corporativa i Smart city de l'AMB.

Llegir més

6

Suports

AMB

Mobilitat sostenible

| Autor/a: AMB

Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la igualtat d'oportunitats.
 • Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, amb especial atenció a la xarxa de bus de barri.
 • Iniciar la implantació d'una xarxa d'altes prestacions en els serveis de gestió indirecta als principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.
 • Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.
 • Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.
 • Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el canvi climàtic.
 • Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les parades mateixes.
 • Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.
 • Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.
 • Garantir la mobilitat amb transport públic del conjunt de la ciutadania, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.
 • Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.
 • Establir un pla d'accessibilitat als polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i a la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.
 • Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.
 • Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.

Llegir més

5